Actievoorwaarden “Proefrijders gezocht- Proef, stem en win” Wild Bean Cafe actie

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Wild Bean Cafe actie “Proefrijders gezocht – Proef, stem en win” die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branch van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de Rivium Boulevard 301 te Capelle a/d IJssel (‘BP’).
 2. Deze Actie is uitsluitend geldig in Nederland van donderdag 11 mei t/m dinsdag 13 juni 2017.
 3. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.wildbeancafe.nl/proefrijder
 4. De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door de organisator via haar website (www.wildbeancafe.nl/proefrijder) bekend worden gemaakt en zullen nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn.
 5. De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kanspspelen 2014.
 6. Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige actievoorwaarden aan.
 7. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

Deelname

 1. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
 2. Deelname aan de Actie staat open voor een ieder vanaf de leeftijd van 18 jaar, uitgezonderd de onder punt 5. genoemde personen. Deelname aan deze Actie is vrij en gratis (met uitzondering van de kosten van het internetgebruik).
 3. Het is toegestaan dat een deelnemer meerdere malen deelneemt aan de Actie met een maximum van 5 stemmen in totaal.
 4. Stemmen kan op de website www.wildbeancafe.nl/proefrijder en is mogelijk van 11 mei t/m 13 juni 2017.
 5. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, of zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Deelname is eveneens uitgesloten voor medewerkers van BP en Actomat, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 6. Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de actieperiode.
 7. BP behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden dan wel indien de deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de actie.
 8. Deze actie is uitsluitend geldig bij de deelnemende Wild Bean Cafe stations van BP in Nederland.
 9. Deelnemende stations zijn herkenbaar aan het “proefrijders gezocht”” POS materiaal.

Prijzen

 1. Er zal 1 trekking plaatsvinden om de winnaars te selecteren.
 2. Deze trekking zal uiterlijk 21 juni 2017 plaatsvinden door een daartoe bevoegde notaris of gerechtsdeurwaarder.
 3. Het prijzenpakket bestaat uit:
  - 1 hoofdprijs; een dag racen op het circuit van Zandvoort met 3 vrienden t.w.v. €3100,-,-
  - 25 lunchdealkaarten van €50,- per stuk. Eén lunchdealkaart geeft recht op 10 gratis meal deals bij het Wild Bean Cafe ter waarde van €5,- per lunch.
 4. De totale waarde van het prijzenpakket voor de gehele Actie bedraagt 4350,-
 5. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt betaald door de organisator.
 6. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 7. Prijswinnaars krijgen uiterlijk 27 juni 2017 bericht via het door hen opgegeven emailadres. Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van hun e-mail adres en een correcte werking van hun mailbox, de Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen hebben van een gewonnen prijs of bericht hierover.
 8. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan iemand anders. De prijzen kunnen niet geruild worden of in geld worden omgezet.

Publicatie

 1. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan BP om hun namen, evenals mogelijke foto’s van de prijsuitreiking en foto’s van de dag op het circuit voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

 1. BP, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de Actie voortvloeiende schade.
 2. BP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. BP is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. BP verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 4. BP is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Slotbepalingen

 1. BP en Wild Bean Cafe zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen uitsluitend toe aan de BP.
 3. De gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie zullen door BP niet aan derden worden verstrekt.
 4. BP zal de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk behandelen conform de wet Bescherming Persoonsgegevens. BP kan de gegevens gebruiken om haar nieuwsbrief en andere commerciële berichten toe te sturen aan de deelnemers mits de deelnemer daar zelf uitdrukkelijk akkoord voor heeft gegeven.
 5. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van organisator.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Klachten of vragen over de Actie en/of actievoorwaarden kunnen telefonisch gesteld worden via bellen met 0800-2727270 of door middel van het invullen van het contactformulier.