1. Home
 2. Customers
 3. Communications
 4. selfserve
 5. Selvbetjening

Kumen

Hva har endret seg?

I henhold til EU forskrift 1907/2006, vil det bli forbudt fra 1. desember 2023 å plassere på markedet, og bruke, for forsyning til offentligheten, kumen i konsentrasjoner på > 0,1 % i en blanding.

 

Derfor kan flydrivstoff som kan inneholde kumen over terskelen på 0,1 % kun leveres til profesjonelle brukere.

 

 

 

Hvordan vil dette påvirke meg?

Kunder som kjøper drivstoff som kan inneholde kumen over terskelen på 0,1 % gjennom en automat skal kun gjøre dette hvis de er profesjonelle brukere.   

 

Bruken av enhver selvbetjening er en underforstått bekreftelse av deg at du er en profesjonell bruker. 

 

 

 

Hva er en profesjonell bruker?

Profesjonelle brukere er de som:           

 • er innehaver av flysertifikat          
 • kun tanker opp i et kontrollert flyplassmiljø
 • kun bruker bp-levert flydrivstoff kun for bruk i fly og ikke for noe annet formål
 • har pilotopplæring, kunnskap og erfaring med å tanke fly
 • er fullt klare over bestemmelsene i Material Safety Data Sheet (Dataark om maskinsikkerhet)
 • tar alle egnede sikkerhetsforholdsregler ved tanking av flyet
 • sørger for at tankingen kun gjøres direkte til flytankingssystemet.

 

 

 

Gjelder dette for avgas eller Jet A1?

Kumen kan finnes i både Jet A1 og avgas. Air bp iverksetter tiltak for å redusere og eliminere kumen der dette er gjennomførlig med vårt forsyningsgrunnlag.

 

 

 

 

Hva er kumen?

Kumen er en organisk forbindelse som er en bestanddel av råolje og mange typer raffinerte drivstoffer, inkludert bakke- og flydrivstoffer.

 

Den tjener ikke et definert formål i drivstoffer.  

 

 

 

Endret innholdet i drivstoffer solgt av Air bp seg?

Disse tiltakene er ikke et resultat av noen endring i drivstoffet vårt, eller hvordan vi innhenter det. Kumen har lenge eksistert i fly- og bakkedrivstoffer, men forskrifter har imidlertid nå omklassifisert den som et CMR (kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reprotoksisk (Carcinogenic, Mutagenic og Reprotoxic)) kjemikalie.

 

Der det er gjennomførlig jobber vi for å eliminere eller redusere kumen fra drivstofforsyningen vår.

 

 

 

Hva kan jeg gjøre hvis jeg er usikker?

Hvis du ikke oppfyller kriteriene for profesjonelle brukere, eller er usikker, er vår anbefaling at du blir tanket opp av en spesialistoperatør, og at du ikke er fysisk involvert med flytankingsprosessen. 

 

Gå til Air bps Hvor finner jeg-verktøy for å finne ditt nærmeste bp-drevne sted.  

 

 

 

Må jeg ta noen ekstra forholdsregler?

Det anbefales at brukere av flydrivstoff går gjennom dataarkene for materialsikkerhet og tar forholdsreglene som er relevante for dem. Dette kan inkludere PVU, inkludert nitrilhansker.

 

 

 

Hvor kan jeg få dataarkene for materialsikkerhet for drivstoffet?

Gå til databasen for dataark for materialsikkerhet for å finne DAMS-ene for produktene vi leverer.

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har ytterligere spørsmål, ta kontakt.