1. Home
 2. Customers
 3. Communications
 4. selfserve
 5. Självbetjäning

Isopropylbensen

Vad har förändrats?

Från och med den 1 december 2023 blir det enligt EU-förordning 1907/2006 förbjudet att saluföra och leverera isopropylbensen till allmänheten, om koncentrationen överstiger 0,1 %.

 

Flygbränsle med en isopropylbensenhalt över 0,1 % får därför endast levereras till yrkesmässiga användare.

 

 

 

Hur påverkar detta mig?

Bränsle med en isopropylbensenhalt som kan överstiga 0,1 % och som köps genom självbetjäningsautomater får endast köpas av kunder som är yrkesmässiga användare.   

 

Utnyttjandet av självbetjäning innebär att du bekräftar att du är en yrkesmässig användare. 

 

 

 

Vad är en yrkesmässig användare?

Yrkesmässiga användare uppfyller följande:            

 • har en pilotlicens          
 • tankar endast i kontrollerad flygplatsmiljö
 • använder flygbränsle från bp endast i flygplan och inte för något annat ändamål
 • har pilotutbildning, kunskaper och erfarenhet av att tanka flygplan
 • är fullt medvetna om föreskrifterna i produktens säkerhetsdatablad
 • iakttar alla erforderliga säkerhetsföreskrifter vid tankning av flygplanet
 • säkerställer att tankning endast sker direkt till flygplanets tankningssystem.

 

 

 

Är detta tillämpligt för Avgas eller Jet A1?

Isopropylbensen kan finnas i både Jet A1 och Avgas. Air bp vidtar i samarbete med sina leverantörer åtgärder för att minska och eliminera isopropylbensen där så är möjligt.

 

 

 

 

Vad är isopropylbensen?

Isopropylbensen är en organisk förening som ingår i råolja och många raffinerade bränslen, inklusive fordons- och flygbränslen.

 

Den fyller ingen speciell funktion i bränslet.  

 

 

 

Har innehållet i bränsle som säljs av Air bp ändrats?

Dessa åtgärder är inte ett resultat av någon förändring av vårt bränsle, eller hur vi anskaffar det. Isopropylbensen har länge funnits i flyg- och fordonsbränslen, men har enligt bestämmelserna nu klassificerats som en cancerogen, mutagen och reproduktionsstörande kemikalie.

 

Vår ambition är att i de fall det är möjligt minska eller eliminera isopropylbenseninnehållet i de bränslen vi levererar.

 

 

 

Vad kan jag göra om jag är osäker?

Om du inte uppfyller kriterierna för yrkesmässiga användare, eller är osäker, rekommenderar vi att du anlitar en tankningsoperatör och att du inte befattar dig fysiskt med tankningen. 

 

PleasGå till Air bp - sökverktyg för att hitta din närmaste flygplatsanläggning som drivs av bp.  

 

 

 

Behöver jag iaktta några extra säkerhetsföreskrifter?

Vi rekommenderar att användare av flygbränsle granskar produktens säkerhetsdatablad och iakttar relevanta säkerhetsföreskrifter. Detta kan gälla rekommenderad personlig skyddsutrustning, inklusive nitrilhandskar.

 

 

 

Var kan jag hämta säkerhetsdatabladet för bränslet?

Gå till Bibliotek med säkerhetsdatablad för att hitta säkerhetsdatablad för de produkter vi levererar.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss om du har ytterligare frågor.