Vyhlásenie spoločnosti BP o ochrane osobných údajov

Informácie o našej organizácii a webových stránkach

Za tieto webové stránky, ktoré sa riadia zákonmi Poľska, zodpovedá spoločnosť BP Europa SE Oddział w Polsce. V prípade akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne pri vašom používaní týchto webových stránok, budú mať výlučnú právomoc poľské súdy. Spoločnosť BP Europa SE so sídlom v Hamburgu, Max-Born-Strasse 2, 22761 Hamburg, Nemecko, ktorá má podiel na základnom imaní vo výške 639 875 370 € (splatený v plnej výške), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hamburgu pod číslom HRB 113611, pôsobí na poľskom území prostredníctvom spoločnosti BP Europa SE Oddział w Polsce, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde mestskej časti Krakow-Śródmieście v Krakove, XI. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 345546.

Zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje, ako je meno, fyzická a/alebo e-mailová adresa a telefónne číslo, sú informácie, podľa ktorých je možné identifikovať fyzickú osobu. Pokiaľ si pri návšteve týchto webových stránok objednáte produkty alebo služby, zapojíte sa do súťaže alebo postúpite ďalšie informácie, rozhodli ste sa poskytnúť nám svoje osobné údaje. Poskytovanie vašich údajov je dobrovoľné, napriek tomu môže byť nevyhnutné na využívanie konkrétnych služieb. 

Ak ste poskytli súhlas na zasielanie obchodných informácií z BP, vaše osobné údaje sa použijú na účel zasielania informácií o výrobkoch alebo službách, ktoré sú vo vašom záujme. 
Viac informácií nájdete v časti „Priamy marketing“ uvedenej nižšie. 

Presnosť osobných údajov

Snažíme sa o to, aby sme zabezpečili zachovanie presnosti a aktuálnosti vašich osobných údajov. Avšak v prípade, že nám oznámite zmeny v osobných údajoch, môžeme ich vykonať. Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo dôjde k ich zmene, ste zodpovední za to, aby ste nás o tom informovali. Ak došlo vo vašich osobných údajoch k zmene alebo sú nepresné, oznámte nám to na e-mailovú adresu BPPLUSEAST@bp.com a poskytnite nám dostatok informácií, aby sme vás mohli identifikovať a vykonať príslušné zmeny.

Bezpečnosť údajov

Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, nevhodnému použitiu alebo zverejneniu, neoprávnenej úprave alebo nezákonnému zničeniu či náhodnej strate osobných údajov. Opatrenia na ochranu údajov prijaté zo strany BP dodržiavajú poľské nariadenia na ochranu osobných údajov. 

Zverejňovanie a prenos osobných údajov

Spoločnosť BP nepredáva ani nezverejňuje vaše osobné údaje tretím stranám s cieľom umožniť im, aby vám priamo predávali svoje produkty a služby. S cieľom poskytovať naše produkty a služby však môže byť potrebné, aby sme zdieľali vaše osobné údaje s ostatnými spoločnosťami v rámci skupiny BP a/alebo externými poskytovateľmi služieb, ktorí spracúvajú údaje v náš prospech. 

Keďže spoločnosť BP pôsobí na celosvetovej úrovni, môže chcieť preniesť vaše osobné údaje do iných krajín vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Vždy sa však snažíme zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje chránené na rovnakej úrovni, ako keby zostali v rámci EHP, a taktiež aby sa zachovalo ich zabezpečenie a používali sa iba v súlade s našimi pokynmi a na dohodnuté účely. 

Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, alebo keď sa domnievame, že toto zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, a/alebo aby sme vyhoveli súdnemu konaniu, súdnemu príkazu, požiadavke regulačného orgánu alebo akýmkoľvek iným právnym postupom uvedeným v úradnej listine doručenej spoločnosti BP. V prípade, že sa spoločnosť BP stane predmetom prevzatia, odpredaja alebo akvizície, budeme môcť prezradiť vaše osobné údaje novému majiteľovi podniku. 

Priamy marketing

Pokiaľ ste vyjadrili súhlas s marketingom, súhlasíte s tým, že spoločnosť BP vám môže zasielať marketingové oznámenia v súlade s vašimi preferenciami. Ak si ich už neželáte dostávať, obráťte sa na e-mailovú adresu BPPLUSEAST@bp.com, kde môžete oznámiť zmeny vašich preferencií, alebo sa riaďte pokynmi na zrušenie zasielania ďalších ponúk obsiahnutými v každom marketingovom oznámení. 

Informácie o návštevnosti stránok a súboroch cookie

Servery umiestnené v rámci spoločnosti BP a hosťované externými poskytovateľmi služieb (ktoré sa môžu nachádzať mimo EHP) automaticky protokolujú údaje o vašej návšteve týchto webových stránok na základe vašej adresy IP. Spoločnosť BP využíva tieto informácie na to, aby sa dozvedela, kde na svete sa tieto webové stránky používajú s cieľom zabezpečiť bezproblémové pokrytie.

Ak chcete súbory cookie vymazať alebo zabrániť ich ukladaniu vo vašom počítači, pozrite si ponuku pomoci vo vašom internetovom prehliadači. V niektorých prípadoch sa môže stať, že zablokovaním súborov cookie sa môže znížiť funkčnosť niektorých webových stránok, alebo sa zabráni prístupu na tieto webové stránky, a to v závislosti od možností prehliadača, pre ktoré ste sa rozhodli. Súbory cookie môžu byť tzv. „session cookies“, čiže dočasné (ktoré sa vymažú hneď, ako zavriete okno prehliadača) a/alebo tzv. „persistent cookies“, čiže trvalé, ktoré zostávajú vo vašom počítači dlhší čas.

Návštevou týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s tým, aby sme používali súbory cookie na tieto účely.

Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na webovej lokalite
 www.allaboutcookies.org. 

Tieto webové stránky využívajú súbory cookie, ktoré:
(a)	sú nevyhnutne nutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webe a využívať jeho funkcie, napr. prístup k zabezpečeným oblastiam. Bez týchto súborov cookie by sa niektoré služby, o ktoré ste požiadali, nemohli poskytovať. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie o vás, ktoré by sa mohli použiť na marketingové účely, ani na zapamätanie lokalít, ktoré ste navštívili na internete; a/alebo
(b)	zvyšujú výkonnosť webových stránok zhromažďovaním informácií o tom, ako ich návštevníci používajú (napr. na udržiavanie konzistentného vzhľadu a kvôli dojmu návštevníkov). Informácie, ktoré súbory cookie zhromažďujú, neslúžia na to, aby sa vám odosielala cielená reklama, ani na zapamätanie lokalít, ktoré ste navštívili na internete; a/alebo
(c)	zlepšujú funkčnosť webových stránok a lepšie ich prispôsobujú na mieru tým, že nám umožňujú, aby sme si zapamätali vaše predchádzajúce voľby (napr. vaše umiestnenie a uprednostňovaný typ a veľkosť fontu) a poskytovali všetky rozšírené funkcie podrobne uvedené v oznámení pre používateľa týkajúcom sa súborov cookie. Informácie, ktoré súbory cookie zhromažďujú, neslúžia na to, aby identifikovali, kto ste, aby sa vám odosielala cielená reklama, ani na zapamätanie lokalít, ktoré ste navštívili na internete. Súhlasíte s tým, že ste venovali osobitnú pozornosť tejto časti o našom vyhlásení o ochrane osobných údajov a podrobnému oznámeniu o ochrane osobných údajov, ktoré sme vám poskytli, a že vyjadrujete súhlas s tým, aby sme používali tieto súbory cookie na tieto účely; a/alebo
(d)	zhromažďovali informácie o vašich návykoch pri prehliadaní internetových stránok (napr. súbory cookie si pamätajú, ktoré webové stránky ste navštívili pred tým, a zdieľajú tieto informácie s poskytovateľmi online reklám, ktorí ich využívajú na to, aby vám poskytli reklamy, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie, a to zvyčajne poskytnutím prepojenia na funkcie poskytované tretími stranami. Aj keď tieto súbory cookie registrujú vaše prehliadanie webových stránok, zvyčajne nevedia, kto ste ako jednotlivec. Bez podobných súborov cookie, ako sú tieto, by bolo na internete menej voľného obsahu a online reklamy, ktoré vidíte, by boli pre vás menej relevantné. Súhlasíte s tým, že ste venovali osobitnú pozornosť tejto časti o vyhlásení o ochrane osobných údajov, a že ste si prečítali a pochopili podrobné informácie predložené viditeľným spôsobom na stránke prostredníctvom prepojenia. Tieto súbory cookie budeme používať iba v súlade s vaším osobitným a dodatočným súhlasom, ktorý nám poskytnete po prijatí týchto podrobných informácií.
 

Otázky týkajúce sa vašich osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo vašimi osobnými údajmi, ktoré uchovávame, sa na nás obráťte e-mailom na adresu BPPLUSEAST@bp.com alebo poštou na túto adresu: 

BP Europa SE
Oddział w Polsce - Kraków
ul. Jasnogórska 1 
31-358 Kraków

Ochrana údajov o deťoch

Spoločnosť BP vedome nezhromažďuje informácie od detí ani o deťoch. 

Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne revidujeme a môžeme ho priebežne meniť. Všetky aktualizácie umiestnime na tieto webové stránky. Pokiaľ budete po vykonaní týchto zmien pokračovať v používaní týchto webových stránok, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste si tieto zmeny prečítali, pochopili ich a súhlasíte s nimi. Posledná aktualizácia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa uskutočnila 27. januára 2015. 

Hypertextové prepojenia

Na našich webových stránkach sa môžu uvádzať prepojenia na iné webové stránky, ktoré sú mimo našu kontrolu, a na ktoré sa naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pokiaľ navštívite iné webové stránky prostredníctvom poskytnutých prepojení, prevádzkovatelia týchto webových stránok môžu zhromažďovať informácie od vás alebo o vás a použijú ich v súlade so svojím vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sa môže od nášho vyhlásenia líšiť. Odporúčame vám, aby ste si na iných webových stránkach, ktoré navštívite, prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Pravidelne overujeme naše pravidlá ochrany osobných údajov a môžu sa pravidelne upravovať. Všetky aktualizácie sa uverejňujú na našej internetovej stránke. Ďalším používaním našej webovej stránky po zavedení zmien potvrdzujete, že beriete aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov na vedomie a súhlasíte s ich obsahom.