პუბლიკაციები და ანგარიშები

BP საქართველოში მდგრადი განვითარების ანგარიში

ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა

2014

2013

2012

სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის გაფართოების პროექტის ბსგზშ

SCPX ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საბოლოო ანგარიში

დანართი A

დანართები B-E

დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილებების პროექტის ბსგზშ

დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილებების პროექტი, საქართველო

დანართები

ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ფონური მდგომარეობის ანგარიში

ანგარიშები და ხელშეკრულებები

პრეს რელიზები