OPSIS-overschrijdingen

Dit zijn de overschrijdingen van de informatiedrempel van OPSIS sinds de start van de inzet van het systeem bij BP in Geel, in april 2000.

BP peilt continu met het bewakingssysteem OPSIS rondom de PX-eenheid naar de aanwezigheid van koolwaterstoffen zoals benzeen. De onderneming is overeengekomen met de overheid dat wanneer dat systeem gedurende 30 minuten een waarde meet die de 100 microgram per kubieke meter overschrijdt, het bedrijf de Milieu-inspectie en een aantal overheidsinstanties op de hoogte brengt. Die 100 microgram per kubieke meter wordt de 'informatiedrempel' genoemd.
Hierna de overschrijdingen van de informatiedrempel van OPSIS sinds de start van de inzet van het systeem bij BP in Geel, in april 2000. 

Eerste

 • Datum overschrijding: 23-07-2000
 • Geregistreerde piek: 131,9 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Het incident trad op tijdens voorbereidende werken voor onderhoud. Voordat onderhoudswerken kunnen uitgevoerd worden aan een pomp moet deze vrijgemaakt worden van resten van het verpompte product. Om ze benzeenvrij te maken werd de pomp gespoeld met stikstof, maar dat bleek niet grondig gebeurd te zijn. Er kwam benzeen vrij wat werd opgepikt door OPSIS.
 • Remedie: De procedure voor het benzeenvrij maken van uitrusting zoals pompen, is strikter gemaakt.
 • 2015
 • 2016

Tweede

 • Datum overschrijding: 30-11-2000
 • Geregistreerde piek: 345 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: In het kader van een geplande stop voor onderhoud werd in de nacht van 30 november een gedeelte van de PX-eenheid vrijgemaakt van koolwaterstoffen. Dit gebeurde door vloeistof vanuit procesvaten naar het gesloten drainagesysteem te 'drukken' met behulp van stikstof. Dit gesloten drainagesysteem eindigde in een verzamelvat PD1801. Daar werd het water van de koolwaterstoffen (zoals benzeen) gescheiden. Het water ging dan naar de afvalwaterzuivering terwijl de koolwaterstoffen naar een buffervat afgeleid werden. Door een onvoorziene drukverhoging liep het vat over en gingen - ongewild - koolwaterstoffen mee naar de waterzuivering. Via die weg kwam er benzeen vrij in de atmosfeer.
 • Remedie: Er gebeurt geen scheiding meer: het water gaat samen met de koolwaterstoffen naar het volledig gesloten buffervat.

Derde

 • Datum overschrijding: 21-04-2001
 • Geregistreerde piek: 150 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Omstreeks 7.30 h gaf OPSIS een alarm in de controlekamer voor de benzeenwaarde gemeten via het ZW-pad. Tijdens de daaropvolgende controle stelde een operator van de PX-eenheid een lek vast aan de dichting van pomp PG107B.
 • Remedie: Onmiddellijk werd een reservepomp in dienst genomen. De falende pomp werd geledigd in het gesloten drainagesysteem. De gelekte vloeistof werd met absorptiemateriaal verwijderd.

Vierde

 • Datum overschrijding: 09-01-2003
 • Geregistreerde pieken: 363 microgram per kubieke meter aan de ZW-zijde
 • Beschrijving: Door de vrieskoude was de verbinding tussen een vat (fuelgasdrum PD601) en een gesloten afvoersysteem geblokkeerd geraakt. In het vat komen afvalgassen en -vloeistoffen terecht. Door de blokkering steeg het niveau in het vat tot het waarschuwingsniveau en moest er dus ingegrepen worden. Dat kon enkel door een hoeveelheid van de vloeistof via een andere kraan af te tappen naar een open vat van 200 liter. Dit had voor gevolg dat er een tijdelijke overmaat van benzeen in de atmosfeer kwam.
 • Remedie: Als eerste ingreep hebben operators de bevroren verbinding ontdooid door er stoom op te blazen. Om herhaling te voorkomen werd achteraf een zogenaamde tracing op de kritieke delen van het gesloten afvoersysteem aangebracht. Tracing zijn leidingen die bij vriesgevaar met stoom of elektriciteit worden verwarmd en rond of langs de kritieke onderdelen worden gelegd. Op die manier voorkom je dat ze bevriezen.

Vijfde, zesde en zevende

 • Data overschrijdingen: 03-08-2003, 13-08-2003 en 16-09-2003
 • Geregistreerde pieken: 102, 112 en 107,9 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: In de PX-eenheid staan enkele tanks die dienst doen als tussentijdse buffers voor vloeistoffen. Die tanks zijn gedeeltelijk gevuld met product. Boven de vloeistof hangt damp van die vloeistof. Door de hoge buitentemperatuur zijn die dampen gaan uitzetten zodat de druk overmatig is gestegen met een verhoogde emissie tot gevolg.
 • Remedie: De uitlaten van de tanks, gelinkt met de PX-eenheid, die oorzaak waren van de overschrijdingen, zullen worden verbonden met een gesloten afvoersysteem. De werken zijn voorzien voor de zomer van 2004.

Achtste

 • Datum overschrijding: 01-07-2004
 • Geregistreerde pieken: 152,5 en 126,5 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Om het waterverbruik tijdens de opstart van de PTA3-eenheid te beperken werd een gewijzigde opstartprocedure gevolgd. Dit heeft geleid tot een verhoogde emissie van benzeen via de centrale schoorsteen.
 • Remedie: Bij een volgende opstart zullen de procescondities zo worden aangepast dat de vorming van benzeen wordt vermeden.

Negende

 • Datum overschrijding: 20-09-2005
 • Geregistreerde piek: 191 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Bij het hogedrukreinigen van een warmtewisselaar (tijdens een onderhoudsstop) kwam een kleine hoeveelheid product vrij. Hierdoor registreerde het OPSIS-systeem gedurende een korte tijd een verhoging van de benzeenwaarden.
 • Remedie: De werken werden onmiddellijk stopgezet. Bij de controle ter plaatse kon geen verhoogde benzeen meer gemeten worden.

Tiende

 • Datum overschrijding: 02-01-2009
 • Geregistreerde piek: 230,5 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: De verhoogde piek werd gemeten op het noordoostelijke pad bij een windrichting gaande van noordoost naar zuidwest. De operators hebben onmiddellijk met een draagbaar meettoestel extra metingen uitgevoerd in de eenheid. Ook na verder onderzoek is er echter geen directe oorzaak in de PX-eenheid gevonden. Het kan niet uitgesloten worden dat de piek afkomstig is van een externe bron.
 • Remedie: Geen

Elfde

 • Datum overschrijding: 28-12-2009
 • Geregistreerde piek: 480 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: De verhoogde meetwaarde op OPSIS werd veroorzaakt door een lek aan een meettoestel (flow transmitter) in de PX-eenheid. De emissie bleef lokaal en werd in grote mate versterkt door de weersomstandigheden (inversie, geen wind).
 • Remedie: Het toestel werd onmiddellijk uit dienst genomen en hersteld.

Twaalfde

 • Datum overschrijding: 12-12-2010
 • Geregistreerde piek: 108 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Verhoogde meetwaarde op OPSIS werd gemeten op het NO-pad. De wind kwam uit NW-richting.
 • Remedie: De operatoren hebben onmiddellijk extra metingen uitgevoerd met een draagbaar meettoestel. Er kon geen directe oorzaak in de PX-eenheid worden aangeduid.

Dertiende

 • Datum overschrijding: 15-11-2011
 • Geregistreerde piek: 128 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: De piek werd geregistreerd tijdens onderhoudswerken, meer specifiek het steken van blinden aan het verzamelvat van het closeddrainsysteem. Tijdens die beperkte actie is een kortstondige emissie opgetreden.
 • Remedie: Geen

Veertiende

 • Datum overschrijding: 06-03-2013
 • Geregistreerde piek: 110 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Na de registratie van de piek hebben de BP-verantwoordelijken onmiddellijk extra metingen uitgevoerd in de eenheid met een draagbaar meettoestel. Ze hebben nergens verhoogde waarden vastgesteld. Er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat de oorzaak buiten de fabriek van BP in Geel ligt.
 • Remedie: Geen

Vijftiende

 • Datum overschrijding: 15-06-2014
 • Geregistreerde piek: 139,8 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Tijdens een onderhoudsstop werd naast een controleshelter in de PX-eenheid een afvalvaatje gezien dat niet correct afgesloten was. Bij het openen van het deksel om te kijken of het vat in gebruik was; is mogelijk wat product verdampt.
 • Remedie: Vat onmiddellijk opnieuw gesloten en dat op een correcte manier.

Zestiende

 • Datum overschrijding: 16-06-2014
 • Geregistreerde piek: 126 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Tijdens de onderhoudsstop bij werken aan pompen ter hoogte van het PX-tankenpark, is een kleine hoeveelheid benzeen vrijgekomen.
 • Remedie: Absorptie met turf en spoeling met stikstof.

Zeventiende

 • Datum overschrijding: 17-06-2014
 • Geregistreerde piek: 234 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: Tijdens de onderhoudsstop wordt de katalysator geregenereerd. Bij de opstart van de katalysatorregeneratie is er een uitstoot van benzeen geweest.
 • Remedie: Emissie werd opgelijnd naar de fakkel.

Achttiende

 • Datum overschrijding: 26-06-2014
 • Geregistreerde piek: 135,4 microgram per kubieke meter
 • Beschrijving: In de omgeving van het OPSIS-meetpad werden coatingswerken uitgevoerd door een aannemer. Het reinigingsproduct dat hierbij gebruikt werd, bevat nafta. Tijdens de werken werd een stroomgroep op benzine gebruikt.
 • Remedie: Werken werden gestopt.

2015

In 2015 werden er geen overschrijdingen van de informatiedrempel vastgesteld.

2016

In 2016 werden er geen overschrijdingen van de informatiedrempel vastgesteld.

2018

In de maand maart 2018 werden er enkele overschrijdingen van de informatiedrempel vastgesteld. Deze hadden te maken met de onderhoudswerkzaamheden die op dat moment werden uitgevoerd. Tijdens een onderhoudsstop worden de productie-eenheden stilgelegd en chemicaliënvrij gemaakt om deze werkzaamheden veilig te laten verlopen. Mede door de koude weersomstandigheden zijn er beperkte hoeveelheden product achtergebleven, die dan bij het openen van de installaties geresulteerd hebben in een beperkte emissie. In de praktijk waren er dus enkele minimale overschrijdingen die onvermijdelijk zijn bij dergelijke grootschalige activiteiten. Deze overschrijdingen en de genomen acties werden aan de bevoegde overheden gemeld.