Geluid - normen en meten

Geluid en de perceptie van lawaai zijn een subjectief gegeven. Toch heeft de overheid normen uitgevaardigd en er moeten dus ook metingen uitgevoerd worden om te weten of een installatie al dan niet aan de normen voldoet. Geen eenvoudige opgave: er is heel wat beïnvloeding van andere bronnen en er spelen factoren mee zoals het weer.

Normen

De wet voorziet richtlijnen rond geluid. Daarin staan de richtgetallen 45 en 55 dB(A) vermeld, toepasselijk voor nieuwe installaties. In een woongebied geldt de norm 45 dB(A); in een industriezone 55 dB(A). Die 45 en 55 dB(A) handelen over het 'specifiek geluid'. Stel u 'specifiek geluid' zo voor: denk alle andere geluidsbronnen weg en laat alleen de geluidsbron in kwestie draaien. De geluidsniveaus die je dan krijgt, vormen het 'specifiek geluid'. De berekende waarden van het 'specifiek geluid' zijn meteen de waarden waarvoor BP verantwoordelijk is en waarover ze verantwoording moet afleggen.

Omgevingsinvloed

BP is niet de enige geluidsbron, de nabijgelegen autosnelweg bijvoorbeeld, brengt ook heel wat lawaai voort. Een andere beïnvloedende factor is het weer, vooral dan de windrichting. Als de wind van de fabriek komt, zal dat een hogere waarde geven dan wanneer de wind in de andere richting blaast.

Meten: emissies

'Emissie' betekent letterlijk 'uitstoot' of zoals hier: 'weg van de bron'. Wanneer het over geluid gaat, ga je peilen naar wat de geluidsbron uitzendt. Je meet met andere woorden 'het vermogen van een installatie om geluid te produceren'. Concreet gaan de onderzoekers met geluidsmeters aan de bron na wat de geluidsuitstoot is. Die metingen gebeuren op verschillende punten in de installaties en dat op een systematische manier. Aan de hand van de meetresultaten (een lange reeks waarden) kan je per eenheid of voor de ganse fabriek, een geluidskadaster opmaken (zie afbeelding). 

Meten: immissies

Immissie is het omgekeerde van emissie. Bij immissie meet je wat er 'binnenkomt'. In plaats van aan de bron, ga je bij de ontvanger meten. De immissie is wat je op één specifiek punt in de omgeving (rondom de fabriek zeg maar) opvangt van het uitgezonden geluid. Door emissie- en immisiemetingen te vergelijken, kan je een inschatting maken van de geluidsbijdrage van een bepaalde installatie of van de gehele fabriek op een bepaald punt. 
Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert deze metingen regelmatig uit in opdracht van BP.