Actievoorwaarden “Weber WinWeken”

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de “Weber WinWeken”, inclusief het promotioneel kansspel dat hier onderdeel van uitmaakt (hierna: “Actie”) en georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branch van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam (hierna: “Organisator”).  Het promotioneel kansspel dient ter promotie van BP-brandstoffen met ACTIVE technologie. 

1. Algemeen

1.1 In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

  • Actiepagina: De webpagina bp.nl/weber.
  • Actieperiode: De periode waarin het mogelijk is om aan de Actie deel te nemen.
  • Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan de vereisten om deel te nemen aan de Actie en gedurende de Actieperiode een of meerdere Wincodes heeft geactiveerd op de Actiepagina.
  • Trekking: Het proces waarbij op onafhankelijke wijze Winnaars worden aangewezen door trekking van Wincodes.
  • Wincode: Unieke code die bij een geldige transactie bij bemande BP stations gratis wordt verstrekt aan klanten van BP.
  • Winnaar: De Deelnemer die in de Trekking is geselecteerd als winnaar.

1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.3 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator centraal geadministreerd in een database die in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt bijgehouden en na afloop van de Actie zal worden vernietigd.

1.4 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en zullen nimmer ten nadele van de Deelnemers zijn.

1.5 Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan.

1.6 De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

2. Deelname

2.1 Elk in Nederland woonachtig persoon, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat.

2.2 Een ieder die werkzaam is krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij een van de ondernemingen die deel uitmaken van de BP-groep en andere gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

2.3 De Actieperiode loopt vanaf 1 mei 2019 t/m 8 juli 2019.

2.4 Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode.

2.5 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

2.6 Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

2.7 De aan de Actie deelnemende bemande BP stations zijn herkenbaar aan het promotiemateriaal.

3. De Actie

3.1 De Actie is alleen geldig in Nederland.

3.2 Bij elke brandstofaankoop bij deelnemende BP tankstations in de periode 1 mei 2019 t/m 2 juli 2019 ontvangt Deelnemer een flyer met gratis Wincode, zolang de voorraad strekt.

3.3 De Wincode wordt pas geactiveerd nadat deze succesvol is ingevoerd op de Actiepagina en geldt dan als lotnummer voor de Trekking. Er geldt een maximum van 10 geactiveerde Wincodes per Deelnemer over de gehele Actieperiode. De Organisator is gerechtigd om Deelnemers die meer dan 10 wincodes activeren zonder voorafgaande berichtgeving geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van de Actie. Uiteraard kan een Wincode slechts eenmalig worden geactiveerd.

3.4 Er zullen twee Trekkingen plaatsvinden om Winnaars te selecteren, op 3 juni 2019 en 8 juli 2019. Indien een of meerdere Winnaars hun gewonnen prijs niet hebben geaccepteerd of niet tijdig hebben gereageerd waardoor hun recht op een prijs is vervallen, volgt er nog een derde Trekking op 2 september 2019 om alsnog alle resterende prijzen te verloten onder Deelnemers.

3.5 Bij de eerste twee Trekkingen worden op onpartijdige wijze 217 winnende Wincodes getrokken uit alle -op geldige wijze geactiveerde- Wincodes. Wincodes die zijn geactiveerd tussen de periode vanaf 1 mei 2019 tot 3 juni 2019 doen mee aan de eerste Trekking en Wincodes die zijn geactiveerd tussen de periode vanaf 3 juni tot 8 juli doen mee aan de tweede Trekking. Indien er een derde Trekking plaatsvindt zullen Winnaars worden getrokken uit alle Wincodes die zijn geactiveerd vanaf 1 mei tot 8 juli 2019.

3.6 Het prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen:

3.7 De totale waarde van het prijzenpakket voor de gehele Actie bedraagt € 99.561,60 (incl. BTW).

3.8 Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt betaald door de Organisator.

3.9 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

3.10 Ten aanzien van de prijs “Weber BBQ Workshop voor 15 personen in eigen tuin” gelden de volgende voorwaarden:
o Maximaal 15 personen kunnen deelnemen aan de Workshop
o Winnaar zorgt (voor eigen rekening) voor geschikte locatie
o De door Organisator ingeschakelde uitvoerende partij zorgt voor de ingrediënten, servies, bestek en barbecues om op te koken (exclusief drank)
o Datum van de Workshop wordt vastgelegd in overleg met de Organisator
o Indien geen gebruik gemaakt van de workshop vóór 1 oktober 2019 vervalt het recht op deze prijs onherroepelijk
o Menu is vastgesteld, eventuele aanpassingen rondom dieetwensen/allergenen kunnen worden gemaakt in overleg met uitvoerende partij

3.11 Deelnemers kunnen na de Trekking op de Actiepagina controleren of zij een prijs hebben gewonnen, hier zullen de namen en geactiveerde Wincodes van de Winnaars vermeld worden.

3.12 Winnaars worden binnen zeven dagen na de Trekking per e-mail geïnformeerd, deze e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres dat door Winnaars is opgegeven tijdens het invoeren van de Wincode. Daarnaast zal Organisator op twee verschillende momenten proberen telefonisch contact op te nemen met de Winnaars. Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer en een correcte werking van hun mailbox en telefoon. De Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen hebben van (bericht over) een gewonnen prijs.

3.13 Winnaars die geen e-mail of telefonisch bericht hebben ontvangen binnen veertien dagen na de Trekking, kunnen zich tot uiterlijk 23 augustus 2019 melden bij de Organisator door een bericht te sturen naar info@bp.nl. Indien naar het inzicht van de Organisator kan worden aangetoond dat zij de rechtmatige Winnaar zijn, zal de gewonnen prijs alsnog worden uitgereikt op een door de Organisator te bepalen wijze. Eventuele verzoeken die ná bovengenoemde termijn binnenkomen, zullen niet in behandeling worden genomen.

3.14 In het geval dat een Winnaar van een van de eerste twee Trekkingen kenbaar heeft gemaakt de gewonnen prijs niet te willen aanvaarden of niet vóór 30 augustus 2019 heeft gereageerd op de e-mail en telefonische contactpogingen van de Organisator, vervalt het recht op een prijs per 30 augustus 2019 onherroepelijk en zal een nieuwe Winnaar geselecteerd worden tijdens een derde Trekking op 2 september 2019.

4. Slotbepalingen

4.1 Over de uitslag van de Trekkingen en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

4.2 De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie. Ter controle kan de Organisator aan Deelnemer vragen om de originele actieflyer met Wincode te overleggen.

4.3 Acceptatie en gebruik van de gewonnen prijzen is volledig voor rekening en risico van de Winnaars. De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van de prijzen door de Winnaars en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

4.4 Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 0800-2727270.

4.5 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator:

BP Europa SE – BP Nederland
T.a.v. Afdeling Marketing
Postbus 1131
3000 BC Rotterdam