1. Home
 2. Producten en services
 3. Promoties
 4. Kappa
 5. Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Spaaractie Kappa-producten

Deze Actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de campagne “Spaaractie Kappa” (“Actie”) die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, een nevenvestiging van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24489071, (hierna: “Organisator”).
 

Algemeen

 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt.
 • Als één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan.
 • Behoudens opzet of grove schuld, zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.
 • Op de website www.bp.nl/kappa kunt u naast de actievoorwaarden, alle gewenste productinformatie met betrekking tot deze spaaractie terugvinden.

Deelname

 • Elke in (het Europese deel van) Nederland woonachtige persoon, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met inachtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat. Personen die werkzaam zijn krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij een van de ondernemingen die deel uitmaken van de bp-groep en andere gelieerde ondernemingen zijn niet uitgesloten van deelname.
 • Actieperiode: spaarzegels worden uitgegeven tussen 3 mei 2023 tot en met 4 augustus 2023. Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd tot en met 22 augustus 2023.
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.
 • De Actie is alleen geldig bij alle bemande bp-stations in Nederland, herkenbaar aan het promotiemateriaal. Hier is ook de spaarkaart verkrijgbaar.

De Actie

 • Als je in de periode van 3 mei 2023 tot en met 4 augustus 2023 tankt bij een bemand bp-station, ontvang je bij iedere € 10 die je besteedt aan brandstof, een artikel uit de shop (m.u.v. wettelijk uitgesloten artikelen zoals tabak en prepaid- en cadeaukaarten) of een autowasbeurt 1 spaarzegel. Bij aankoop van een car wash-programma krijg je een extra zegel.
 • Per transactie kunnen maximaal 10 spaarstickers gespaard worden.
 • Met 10 zegels is de spaarkaart vol en kun je tegen inlevering van de spaarkaart en een bijbetaling één Kappa-artikel aanschaffen.
 • Deelnemers aan het FreeBees-spaarprogramma hoeven maar 5 zegels per spaarkaart te sparen. Ben je nog geen deelnemer en ben je ouder dan 18 jaar, dan kun je kosteloos een FreeBees-spaarkaart aanvragen bij een bemand bp-station, op freebees.nl of in de BPme app.
 • Producten kunnen ook met FreeBees betaald worden. Het aantal benodigde FreeBees per product staat vermeld op de spaarkaart.

De producten

 • Op de producten zit 2 jaar garantie. Voor defecten tijdens de Actieperiode kun je terecht bij een deelnemend bp-station. Na deze periode neem je contact op met TCC via customerservice.benelux@tccglobal.com, met het aankoopbewijs.
 • De verkrijgbaarheid van de 6 verschillende Kappa-artikelen geldt uitdrukkelijk zolang de voorraad strekt.
 • De producten waarvoor gespaard wordt:

Slotbepalingen

 • De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet in overeenstemming met de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de Deelnemers anderszins op onrechtmatige wijze deelnemen aan de Actie.
 • Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen met de Organisator via 0800 2727270. 
 • Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Organisator: 

BP Europa SE – BP Nederland

T.a.v. Afdeling Marketing

Postbus 1131

3000 BC Rotterdam