1. Home
  2. Samenleving
  3. Nieuwe Wet ketenverplichtingen

Nieuwe Wet ketenverplichtingen

De Wet ketenverplichtingen geldt vanaf 1 januari 2023 voor alle in Duitsland gevestigde ondernemingen met ten minste 3.000 werknemers. Lees hier wat dit concreet betekent voor BP Europa SE.

De Wet ketenverplichtingen formuleert zorgvuldigheidseisen voor de eigen bedrijfsvoering en de toeleveringsketen. De zorgvuldigheidseisen hebben betrekking op internationaal erkende mensenrechten zoals bescherming tegen kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie, gezondheid en veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging en vrijheid om lid te worden van een vakbond, eerlijke lonen en bepaalde milieu-aspecten.

 

Nadruk op ecologische en sociale aspecten

BP Europa SE neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid  serieus en zet zich in voor een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Respect voor mensenrechten en milieunormen zijn fundamentele waarden waarmee wij bij onze bedrijfsactiviteiten rekening houden. Deze wet verplicht ons nu ook om in onze toeleveringsketen op passende wijze te voldoen aan wettelijk vastgelegde zorgvuldigheidseisen om zodoende mensenrechten- en milieurisico's tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd wordt van alle werknemers verlangd dat zij de beginselen van ecologisch, sociaal en ethisch gedrag respecteren en in de bedrijfscultuur toepassen.

 

Integratie in de bedrijfscultuur

Onze principes omvatten ook een respectvolle en eerlijke werkcultuur. Wij behandelen iedereen eerlijk, met respect en waardigheid en verwachten hetzelfde van onze werknemers. Wij streven ernaar een werkomgeving te creëren en te handhaven die vrij is van pesterijen, intimidatie, onmenselijke behandeling en discriminatie. Wij tolereren geen vergeldingsmaatregelen zoals bedreigingen, intimidatie, uitsluiting, vernedering en het kwaadwillig melden van problemen. Wij verwachten hetzelfde van onze leveranciers. Onder leveranciers verstaan wij zowel leveranciers van goederen als dienstverleners.

 

De OpenTalk klachtenprocedure

OpenTalk is ons wereldwijde meldingssysteem dat 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is. Hier kan men overtredingen van interne regels en wetsovertredingen melden. OpenTalk dient ook als meldpunt voor de Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA). Meldingen worden onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met ons reglement.

 

Als je vragen hebt, neem dan contact op met?

BP Europa SE Commissaris voor Mensenrechten: HRO@bp.com