Juridische kennisgeving

Klik op de link in de voettekst op deze pagina om onze Privacyverklaring te lezen. 

Hierna volgt een uiteenzetting van de gebruiksvoorwaarden van deze website. Tenzij anders bepaald, wordt in deze site met 'BP', 'wij', 'ons' of 'onze' verwezen naar BP Europa SE - BP Nederland en aan haar gelieerde maatschappijen en dochterondernemingen, zo die er zijn. Wanneer wordt verwezen naar een bedrijf van de BP Group, dan wordt daarmee bedoeld een bedrijf dat of een andere rechtspersoon die aan BP Europa SE - BP Nederland gelieerd is.

Onze aansprakelijkheid jegens u

Wij pretenderen niet dat de informatie zoals vervat in deze website volledig en uitputtend is. Ondanks al onze inspanningen kan het zijn dat dergelijke informatie onjuist is, of niet up-to-date, of niet van toepassing is op de omstandigheden van een specifiek geval. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden of weglatingen (andere dan frauduleuze onjuiste voorstellingen) op deze website en u bent geheel verantwoordelijk voor alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie vervat in deze website. Noch BP, noch een ander bedrijf van de BP Group aanvaardt aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade, noch voor andere verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot, of het gebruik van, deze website of uit informatie die erin is vervat. Uiteraard willen wij graag met u de mogelijke implicaties bespreken van problemen die zich voordoen. Neem daartoe contact op via www.bp.nl/consument

Anders dan met betrekking tot persoonlijke gegevens die zullen worden behandeld in overeenstemming met de Privacyverklaring die is opgenomen op deze website, stemt u, indien u ons informatie verstrekt, ermee in dat wij onbeperkte rechten hebben op dergelijke informatie en dat wij deze informatie naar eigen goeddunken mogen gebruiken. Dergelijke informatie zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Eigendom van het copyright op deze site

Het copyright op de inhoud en alle downloads van deze website is eigendom van BP Europa SE - BP Nederland of haar dochterbedrijven, tenzij anders bepaald. Alle rechten voorbehouden.

U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het copyright. Wij staan toe dat u kopieën maakt van deze website, voor zover dit noodzakelijke incidentele handelingen zijn tijdens het bezoeken van deze website. U mag ook prints maken voor persoonlijk gebruik van zoveel onderdelen van de website als redelijk nodig geacht voor persoonlijke doeleinden. Ieder ander gebruik is strikt verboden. U mag geen content van deze site weergeven of 'framen', noch koppelingen plaatsen naar een pagina andere dan de home page zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

De letters 'BP' en de Helios, BP Ultimate en Wild Bean Cafe logo's zijn allen handelsmerken van BP p.l.c.

Gebruik van hyperlinks

Noch wij, noch een ander bedrijf van de BP Group, is verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, met inbegrip van websites via welke u toegang verkreeg tot onze website of waartoe u toegang kunt hebben vanaf onze website. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in verband met alle dergelijke sites of koppelingen.

Wanneer wij een hyperlink plaatsen naar een website van derden, dan doen wij dat omdat wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke website materialen bevat die relevant zijn voor de inhoud op onze eigen website. Een dergelijke hyperlink houdt niet in dat BP, of een bedrijf van de BP Group, deze gekoppelde website van derden evenals de inhoud ervan heeft nagezien of deze goedkeurt - het kan immers zijn dat een hyperlink u doorverwijst naar een website van derden waarin standpunten zijn vervat die afwijken van deze die worden verkondigd op onze website of die anderszins worden uitgedragen door BP of door een bedrijf van de BP Group.

Welke wetgeving is van toepassing op deze website?

Op uw gebruik van deze website en eventuele downloads vanaf deze site, evenals de uitwerking van deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de [Nederlandse] rechtbanken zijn bevoegd met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

Indien door een bevoegde instantie wordt bepaald dat een of meer delen van de voorwaarden die zijn vervat in deze algemene voorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn, zal een dergelijke voorwaarde worden geschrapt uit de resterende voorwaarden, welke geldig en afdwingbaar zullen blijven voor zover door de wet toegestaan.

Update maart 2011
© 1996-2011 BP plc. Alle rechten voorbehouden