1. Strona główna
  2. PRZETARG NA DOSTAWĘ STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH (ŁADOWAREK) DLA BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE

PRZETARG NA DOSTAWĘ STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH (ŁADOWAREK) DLA BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE

Szanowni Państwo, informujmy, że termin wysyłania zgłoszeń oraz składania ofert w przetargu na dostawę stacji ładowania pojazdów elektrycznych upłynął dnia 3 lipca 2023 r. o godzinie 9:00.  Zgłoszenia i oferty przesłane po tej dacie nie będą akceptowane.

Dziękujemy za zainteresowanie.

Z wyrazami szacunku
Zespół bp pulse Polska

PRZETARG NA DOSTAWĘ STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH (ŁADOWAREK) DLA BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE

 

Informujemy, że BP EUROPA SE Oddział w Polsce zgodnie ze zdefiniowanym przez firmę BP w roku 2020 strategicznym celem przekształcenia się z Międzynarodowego Koncernu Naftowego w Zintegrowany Koncern Energetyczny oraz zwiększania skali rozwiązań w zakresie mobilności nowej generacji, w tym elektryfikacji, planuje inwestycję w budowę miejsc usytuowania ładowarek samochodowych na terenie Polski, aby wesprzeć tworzenie globalnej sieci 100 000 punktów ładowania pojazdów elektrycznych (EV) do roku 2030.

 

W związku z powyższym w ramach niniejszego projektu BP EUROPA SE Oddział w Polsce poszukuje firm, które dostarczą stacje ładowania pojazdów elektrycznych zgodne z wymaganiami i specyfikacją techniczną określonymi przez firmę bp w ramach przedmiotowego przetargu.

Realizacja umowy musi odbywać się w ustalonym przez strony reżimie czasowym oraz w ramach danego budżetu. Dostarczony sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi funkcjonalno-użytkowe stawiane przez inwestora, opisane w założeniach wstępnych, a jego stan nie może się pogorszyć przez okres objęty gwarancją. 

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji sprzętu, wielkości zamówienia, terminu realizacji oraz innych danych niezbędnych do przygotowania wyceny, zostaną udostępnione po otrzymaniu przez nas podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności (NDA).

Poszukujemy dostawcy, który będzie w stanie spełnić wszystkie wymagania techniczne firmy bp oraz dostarczyć wskazaną w zapytaniu liczbę stacji ładowania. Oferty cząstkowe / na dostarczenie część z wymaganej liczby stacji ładowania nie będą akceptowane.

 

Zgłoszenia firm, chcących przystąpić do przetargu przyjmować będziemy od godziny 9:00 dnia 3 lipca 2023.

Wybór końcowego dostawcy będzie się opierał o następujące kryteria:

I.                    Dopuszczające – Oferta musi spełniać wszystkie kryteria dopuszczające, żeby mogła przystąpić do etapu oceny. 
Niespełnienie któregokolwiek z kryterium dopuszczającego skutkuje odrzuceniem oferty: 

·        potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych zawartych w dokumentach przetargowych jak i we wzorze umowy BP 

Wszystkie powyższe kryteria będą musiały zostać spełnione, aby oferta została zakwalifikowana do postepowania ofertowego.

II.                  Oceny – kryteria umożliwiające porównanie ofert, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem kryteriów dopuszczających

 

Załączony Formularz Ewaluacji dostawcy zawiera szczegółowe zestawienie ww. kryteriów. Na podstawie niniejszego dokumentu zostaną pozyskane dane umożliwiające porównanie złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej.    

 

W przypadku zainteresowania udziałem w procesie naboru dostawcy, prosimy o: 

·        wypełnienie załączonego dokumentu Oświadczenia o zachowaniu poufności (NDA) - podpisanie go i zeskanowanie podpisanego

·        wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostawcy i odesłanie do nas na adres mailowy: bppulse_poland@bp.com.


Po otrzymaniu podpisanego dokumentu NDA i „formularza zgłoszeniowego dostawcy”, zostanie nadany dostęp do platformy SharePoint, gdzie dostępne będą informacje i dokumenty przetargowe oraz inne dokumenty pomocnicze.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram niniejszego procesu przetargowego:

·        02.06.2023 r. - otwarcie procesu przetargowego, rozpoczęcie możliwości zgłaszania chęci udziału w nim przez potencjalnych dostawców (formularz zgłoszeniowy oraz podpisany dokument NDA przesłane na adres mail: bppulse_poland@bp.com)

·        16.06.2023 r. – możliwość zadawania pytań do przetargu poprzez adres mailowy bppulse_poland@bp.com. 

Odpowiedzi na pytania zamieszczane będą w dokumencie „Pytania i Odpowiedzi” udostępnionym przez BP na SharePoint. Na pytania przesłane po tym terminie nie gwarantujemy udzielenia odpowiedzi w czasie trwania okresu składania ofert, co nie może wpłynąć na podważenie terminu finalnego złożenia ofert przez dostawcę 

·         9:00 03.07.2023 r. – finalny termin przesłania ofert w ramach niniejszego przetargu

·        do 09.07.2023 r. – rewizja ofert oraz możliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentacji lub negocjacji związanej z ofertą cenową – termin złożenia wynosić będzie 5 dni roboczych

 

Szanowni Państwo, w wyniku niezależnych od firmy bp Europa SE problemów z dostępem do platformy SharePoint, możliwość zadawania pytań w ramach postępowania przetargowego została przedłużona do dnia 25.06.2023. Jest to ostateczny termin.

 

 *BP zastrzega sobie prawo, na podstawie powstałych w trakcie trwania procesu okoliczności, do zmiany powyższych dat i poinformowania o tym fakcie uczestników procesu poprzez informację przesłaną mailem na adres wskazany w zgłoszeniu firmy. 

*Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą wzięte pod uwagę w następnych etapach procesu.

*Oferty przyjmowane będą wyłącznie na przygotowanym przez BP wzorze, przesłanym po odesłaniu podpisanego dokumentu NDA.

*W przypadku stwierdzenia braków w złożonej ofercie, BP wezwie potencjalnego Wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych. W przypadku nieuzupełnienia braków albo niewłaściwym uzupełnieniu, oferta zostanie odrzucona. 

*BP zastrzega sobie prawo do rozwiązania procesu przetargowego bez wyboru finalnego Wykonawcy, bez konieczności podania przyczyny.

 

 Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału.

 

Zarząd BP
Europa SE Oddział w Polsce