1. Strona główna
  2. Produkty i usługi
  3. Promocje
  4. Regulamin konkursu „Dzień Mamy z bp”

Regulamin konkursu „Dzień Mamy z bp”

Regulamin konkursu „Dzień Mamy z bp”

 

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki
uczestnictwa w konkursie

„Dzień mamy z bp” („Konkurs”).

§ 1. Warunki ogólne.

1. Organizatorem Konkursu jest firma Heureka Huge Idea sp. z
o.o. sp. k. z siedzibą ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000320050, NIP: 525-24-44-319, której komandytariuszem jest VMLY&R Europe
Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-792), przy ul.
Adama Branickiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000460206, o numerze NIP: 6793092074
(„Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie spółki BP Europa SE
z siedzibą w Hamburgu, prowadzącej na terenie Polski działalność gospodarczą
poprzez oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, (31-358
Kraków) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000345546, NIP 972-086-54-31, która jest fundatorem
nagród w Konkursie (dalej jako „Fundator”).

§ 2. Gdzie i kiedy można wziąć udział w konkursie?

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ogłaszany i organizowany w Internecie, a zwłaszcza na stronie
https://www.facebook.com/BP-Polska (dalej jako „Strona Konkursowa”).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 26
maja  2020 od godziny 13.00 do 2 czerwca
2020 roku do godziny 13.00.

§ 3. Kto może wziąć udział w Konkursie?

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo polskie,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto w
serwisie facebook.com (dalej jako „Uczestnik”).

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, BP
EUROPA SE Oddział w Polsce, operatorzy stacji paliw BP i Aral, ich pracownicy
oraz pracownicy firmy BP Polska Services sp. z o.o. Z udziału z Konkursie
wyłączone są również osoby, które w trakcie trwania Konkursu przestały być
pracownikami BP EUROPA SE Oddział w Polsce, BP Polska Services sp. z o.o. lub
operatorów stacji paliw BP i Aral. Wyłączone są osoby wyznaczone przez
Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy
podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek
z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a
także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4. Jak przebiega konkurs?

1. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe
„A co byś powiedział... na miesięczny zapas kawy dla Ciebie i Twojej mamy? Weź
udział w konkursie i zrób jej miłą niespodziankę Wystarczy, że opiszesz
najciekawszą sytuację, jaka przytrafiła Wam się podczas podróży autem Autorom
najbardziej zaskakujących komentarzy (oraz ich mamusiom) zapewnimy solidną
dawkę dooobrej energii To co... do dzieła!” (dalej jako „Zadanie Konkursowe”).
Na pytanie można odpowiadać w trakcie trwania Konkursu w terminie wskazanym w
par 2 ust 2 powyżej.

2. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na Stronie
Konkursowej w postaci posta.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi odpowiedzieć
na Zadanie Konkursowe w formie komentarza pod postem – Zadaniem Konkursowym na
Stronie Konkursowej (dalej jako „Wpis”). Wpis musi mieć charakter publiczny, a
więc być widocznym dla wszystkich użytkowników Facebooka przez cały Czas
Trwania Konkursu.

4. Z chwilą publikacji Wpisu osoba, która go wysłała, staje
się Uczestnikiem Konkursu, o ile spełnia wymogi określone Regulaminem.
Publikacja Wpisu jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w
tym przedmiocie. Uczestnik Konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą
loginu Facebookowego i FB ID. Data i godzina nadesłania Wpisu są rejestrowane
przez portal Facebook.com.

6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników Wpisów,
które:

a) są niezgodne z Regulaminem,

b) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami,
niemoralne, obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc, dyskryminację lub
naruszające obowiązujące przepisy prawa,

c) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa
autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie
wykorzystujące wizerunki osób trzecich,

d) zawierają logotypy bądź treści o charakterze
reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż związanych
z Fundatorem.

e) wykorzystują zdjęcia lub jakiekolwiek inne elementy
pochodzące z jakichkolwiek utworów niebędących autorstwem Uczestnika.

7. Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania
serwisów Facebook oraz przekazywania informacji dotyczących tych błędów
osobom trzecim w celu wpływania na wynik Konkursu.

8. Zabrania się wykonywania na Stronie Konkursowej
skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej działanie.

10. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie
autorskich praw majątkowych i/lub praw do znaków towarowych, a także innych
majątkowych i osobistych praw osób trzecich do Wpisu. Uczestnik zobowiązuje się
zwrócić Organizatorowi i Fundatorowi wszelkie koszty, które Organizator lub Fundator
ponieśli w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek
Korzystania z Wpisu lub jego części.

11. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z
Regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w
każdym momencie do:

a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu
poprzez usunięcie jego Wpisu;

b) pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania
Nagród.

§ 5. Jak wyłaniani są zwycięzcy Konkursu?

1. Spośród wszystkich nadesłanych w czasie trwania danej
Odsłony prac konkursowych spełniających warunki niniejszego Regulaminu,
Organizator wyłoni komentarze 5 osób (dalej jako „Zwycięzcy”), które
Organizator uzna za najbardziej kreatywne. Lista Zwycięzców zostanie
opublikowana w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu – najpóźniej do godziny
20.00, w formie komentarza pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe na
Stronie Konkursowej.

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie zasad
Konkursu zapisanych w §3 oraz przesłanie w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników
konkursu wiadomości prywatnej na Facebooku do Organizatora (poprzez fanpage BP
Polska) zawierającej dane zwycięzcy niezbędne do przekazania nagrody oraz
rozliczenia należnego podatku, w szczególności:

- imię i nazwisko

- adres do wysyłki

- numer telefonu (potrzebny do przesyłki kurierskiej)

3. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych
niezbędnych do przekazania Nagrody, podania błędnych danych lub braku
możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności
przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Nagroda
przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy Konkursu lub rezygnacji z
ponownego wskazania Zwycięzcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy
Zwycięzcy spełniają warunki określone w Regulaminie, a w tym celu może
żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
Niespełnienie warunków Konkursu o lub odmowa spełnienia powyższych żądań
powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem
prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora,
jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania takiemu
Uczestnikowi nagrody.

 

§ 6. Jakie są nagrody w Konkursie?

1. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów po 2 vouchery,
każdy z voucherów na kwotę 400zł do zrealizowania w Wild Bean Cafe na stajach
BP wraz z dodatkowymi pięcioma nagrodami pieniężnymi w kwocie 88,88 zł każda
(słownie: osiemdziesiąt osiem złotych i 88 groszy), które nie będą wypłacone
zwycięzcom, a które zostaną przeznaczone na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych należnego od łącznej wartości każdej z tych
nagród.

2. Fundator zapewnia 5 nagród, każda o wartości łącznej
888,88 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem i 88 groszy).

3. Nagrody w postaci voucherów zostaną wysłane zwycięzcom
najpóźniej do 26 czerwca 2020.

4. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez
Zwycięzcę Konkursu prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Nie przysługuje
również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne
nagrody rzeczowe.

5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie
przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. W przypadku zrzeczenia się nagrody, Uczestnikowi nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku od Organizatora. W takim wypadku
nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi,
który spełnia kryteria zwycięzcy konkursu.

7. Od każdej z nagród, o których mowa w punktach 1 i 2,
Fundator pobierze  zryczałtowany podatek
dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% od wartości nagrody i  przekaże go na rachunek bankowy właściwego
urzędu skarbowego.

 

§ 7. Na co wyrażają zgodę Uczestnicy Konkursu?

1. Jeśli Wpis stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa
autorskiego (dalej jako „Utwór”), Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym
autorem, posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

2. Z chwilą opublikowania Utworu Uczestnik udziela
Organizatorowi oraz Fundatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem
terytorialnym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na
okres 10 lat od momentu zakończenia Czasu Trwania Konkursu, na wykorzystywanie
Utworu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w
szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych, jak i
analogowych, techniką zapisu magnetycznego, jak i cyfrowego oraz techniką
drukarską i reprograficzną;

b) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w
sieci Internet, w szczególności na Stronie Konkursowej;

c) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Fundatora, w
tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług, bez względu na
ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy.

3. Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi zgody na
tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem Utworu lub
jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak
powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a–c powyżej, jak
również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi zgody na
wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego w stosunku do Utworu lub jego części.

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie Utworu bez
podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

6. W razie gdyby Wpis zawierał utrwalony wizerunek
Uczestnika lub osoby trzeciej, Uczestnik zezwala także na rozpowszechnianie
swojego wizerunku tam utrwalonego na warunkach określonych w niniejszym
paragrafie lub oświadcza, że posiada odpowiednią zgodę osoby trzeciej, którą na
żądanie Organizatora i/lub Fundatora może w każdej chwili przesłać.

 

§ 8. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe
Uczestników Konkursu?

1. Dane osobowe Użytkowników w postaci: ich login
Facebookowy, FB ID, a Zwycięzców Konkursu w postaci: login Facebookowy, FB
ID, imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu lub adres e-mail, a w
przypadku reklamacji również adres korespondencyjny są zbierane i przetwarzane
przez Administratora, tj. spółkę BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, prowadzącą
na terenie Polski działalność gospodarczą poprzez oddział: BP Europa SE Oddział
w Polsce, ul. Jasnogórska 1, (31-358 Kraków) wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345546, NIP
972-086-54-31 wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu obsługi
uczestnictwa w Konkursie i wydania nagród, oraz prowadzenia sprawozdawczości
finansowej i rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia i obrony przed
roszczeniami. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu a po jego
zakończeniu przez okres niezbędny dla wykazania prawidłowości prowadzonej
sprawozdawczości finansowej oraz dla rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej
RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora tj. Wykazanie
prawidłowości prowadzonej sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenie reklamacji
oraz dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych oznaczonych jako
obowiązkowe i niezbędne do uczestnictwa w Konkursie lub wydania nagrody,
uniemożliwia dalszy udział danego Uczestnika w Konkursie lub w przypadku
Zwycięzcy otrzymanie nagrody.

3. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje w każdym czasie
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania
przeniesienia swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

4. Realizacja powyżej określonych uprawnień i uzyskanie
informacji możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem poprzez e-mail
dane@bp.com.

7. W związku z realizacją usług dane osobowe będą na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, przetwarzane także przez
podmioty zewnętrzne w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji
Konkursu, w tym w szczególności przez Organizatora.

8. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych na
Fanpage BP znajduje się na Stronie:

 

https://www.facebook.com/notes/bp-polska/rodo-rozporządzenie-o-ochronie-danych-osobowych/527859387642148/

 

§ 9. Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w
formie pisemnej na adres: VMLY&R, Kraków ul. Przemysłowa 12a z dopiskiem
„Dzien Mamy z bp”.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko,
adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak
również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14
dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla
pocztowego).

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O
wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w
reklamacji), w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest
ostateczna, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do
dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym
zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem
www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook
Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, PaloAlto
CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te
będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez
Organizatora.

2. Uczestnik, publikując Wpis, wyraża zgodę na treść
Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą
prowadzenia Konkursu. treść.

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie
dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz Stronie konkursowej
https://www.facebook.com/BP-Polska, na której niniejszy Regulamin będzie
umieszczony w notatce na stronie konkursowej.

5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu,
przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn,
przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.

6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z
postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu,
pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz
Uczestnika.

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U.2019.847 t.j.).