1. Strona główna
  2. Produkty i usługi
  3. Promocje
  4. Świąteczne Q&A z Robertem Makłowiczem

Świąteczne Q&A z Robertem Makłowiczem

Regulamin konkursu „Świąteczne Q&A z
Robertem Makłowiczem”

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa
zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Świąteczne Q&A z Robertem
Makłowiczem” („Konkurs”).

 

§ 1. Warunki ogólne.

1. Organizatorem Konkursu jest firma
PromoAgency sp. z o.o. sp. z siedzibą ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 00393240, NIP: 6762443288, kapitał zakładowy 105 250,00
PLN („Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie
spółki BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, prowadzącej na terenie Polski
działalność gospodarczą poprzez oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce, ul.
Jasnogórska 1, (31-358 Kraków) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345546, NIP 972-086-54-31, która
jest fundatorem nagród w Konkursie (dalej jako „Fundator”).

 

§ 2. Gdzie i kiedy można wziąć udział w
konkursie?

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszany

i organizowany w Internecie, a zwłaszcza na stronie
https://www.facebook.com/BP-Polska (dalej jako „Strona Konkursowa”).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie
od 15-21.2020 r.

 

§ 3. Kto może wziąć udział w Konkursie?

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i
bezpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo
polskie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada
konto w serwisie facebook.com (dalej jako „Uczestnik”).

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie
osobiście.

4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy
Organizatora, BP EUROPA SE Oddział w Polsce, operatorzy stacji paliw BP i Aral,
ich pracownicy oraz pracownicy firmy BP Polska Services sp. z o.o. Z udziału z
Konkursie wyłączone są również osoby, które w trakcie trwania Konkursu
przestały być pracownikami BP EUROPA SE Oddział w Polsce, BP Polska Services
sp. z o.o. lub operatorów stacji paliw BP i Aral. Wyłączone są osoby wyznaczone
przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu,
pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek
z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób.

5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§ 4. Jak przebiega konkurs?

1. Przedmiotem Konkursu jest zadanie
atrakcyjnego pytania do Roberta Makłowicza związanego z tematyką świąteczną (dalej
jako „Zadanie Konkursowe”) pod opublikowanym postem konkursowym w dniu
15.12.20020 r. zapowiadającym wydarzenie na żywo oraz podczas trwania transmisji
live[BA1] [CP12] [BA3] [BA4] , która odbędzie się w
dniu 21.12.2020 r. godz. 12:00. Wpis można przesłać  w trakcie
trwania Konkursu w terminie wskazanym w par 2 ust 2 powyżej. 

2. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na
Stronie Konkursowej w postaci posta.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi
odpowiedzieć na Zadanie Konkursowe w formie komentarza pod postem – Zadaniem
Konkursowym na Stronie Konkursowej (dalej jako „Wpis”). Wpis musi mieć
charakter publiczny, a więc być widocznym dla wszystkich użytkowników Facebooka
przez cały Czas Trwania Konkursu. Wpisy pod postem konkursowym można
zamieszczać do 18 grudnia 2020. Wpisy będzie także można zamieszczać w czasie
transmisji live.

4. Z chwilą publikacji Wpisu osoba, która go
wysłała, staje się Uczestnikiem Konkursu, o ile spełnia wymogi określone
Regulaminem. Publikacja Wpisu jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń w tym przedmiocie. Uczestnik Konkursu jest identyfikowany w
Konkursie za pomocą loginu Facebookowego i FB ID. Data i godzina nadesłania
Wpisu są rejestrowane przez portal Facebook.com.

6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników
Wpisów, które:

a) są niezgodne z Regulaminem,

b) zawierają treści niezgodne z dobrymi
obyczajami, niemoralne, obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc,
dyskryminację lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,

c) naruszają prawa, w tym w szczególności
prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie
wykorzystujące wizerunki osób trzecich,

d) zawierają logotypy bądź treści o
charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż
związanych z Fundatorem.

e) wykorzystują zdjęcia lub jakiekolwiek inne
elementy pochodzące z jakichkolwiek utworów niebędących autorstwa Uczestnika.

7. Zabrania się wykorzystywania błędów
oprogramowania serwisów Facebook oraz przekazywania informacji dotyczących
tych błędów osobom trzecim w celu wpływania na wynik Konkursu.

8. Zabrania się wykonywania na Stronie
Konkursowej skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej działanie.

10. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność
za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub praw do znaków towarowych, a
także innych majątkowych i osobistych praw osób trzecich do Wpisu. Uczestnik
zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi i Fundatorowi wszelkie koszty, które
Organizator lub Fundator ponieśli w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób
trzecich na skutek Korzystania z Wpisu lub jego części.

11. W przypadku podejrzenia o działania
niezgodne z Regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem,
Organizator ma prawo w każdym momencie do:

a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z
Konkursu poprzez usunięcie jego Wpisu;

b) pominięcia Uczestnika w procesie
rozdysponowania Nagród.

 

 

 

§ 5. Jak wyłaniani są zwycięzcy Konkursu?

1. Spośród wszystkich nadesłanych Wpisów  spełniających warunki niniejszego Regulaminu Organizator
wyłoni Wpisy 15 osób (dalej jako „Zwycięzcy”), które Organizator uzna za
najbardziej kreatywne (10 Zwycięzców zostanie wybranych spośród Wpisów
zamieszczonych pod postem w terminie do 18.12.2020, 5 Zwycięzców zostanie wybranych
spośród Wpisów zamieszonych w czasie czatu). Lista Zwycięzców zostanie
opublikowana w ciągu 4 dni od zakończenia Konkursu – najpóźniej do godziny
20.00, w formie komentarza pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe na
Stronie Konkursowej.

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest
spełnienie zasad

Konkursu zapisanych w §3 oraz przesłanie w
terminie 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu wiadomości prywatnej na Facebooku
do Organizatora (poprzez fanpage BP Polska) zawierającej dane zwycięzcy
niezbędne do przekazania nagrody oraz rozliczenia należnego podatku, w
szczególności:

- imię i nazwisko

- adres do wysyłki

- numer telefonu (potrzebny do przesyłki
kurierskiej)

3. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę
danych niezbędnych do przekazania Nagrody, podania błędnych danych lub braku
możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności
przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Nagroda

przepada bez prawa do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. Organizator ma prawo do wytypowania
innego Zwycięzcy Konkursu lub rezygnacji z ponownego wskazania Zwycięzcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo
weryfikacji, czy Zwycięzcy spełniają warunki określone w Regulaminie, a w
tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń,
podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
Niespełnienie warunków Konkursu o lub odmowa spełnienia powyższych żądań
powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem
prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora,
jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania
takiemuUczestnikowi nagrody.

 

§ 6. Jakie są nagrody w Konkursie?

1. Nagrodami w konkursie jest 15 zestawów
książek “C.k. kuchnia” oraz 15 voucherów o wartości 50 zł do do zrealizowania w
Wild Bean Cafe na stacjach BP.

2. Fundator zapewnia 15 zestawów nagród, każdy
o wartości łącznej 93,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt
groszy).

3. Nagrody w postaci książek oraz voucherów
zostaną wysłane zwycięzcom najpóźniej 12.01.2021 r.

4. Nie jest możliwe odstąpienie lub
przeniesienie przez Zwycięzcę Konkursu prawa do nagrody na rzecz osoby
trzeciej. Nie przysługuje również prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega
wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w
zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. W przypadku zrzeczenia się nagrody,
Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku od
Organizatora. W takim wypadku nagroda decyzją Organizatora może zostać
przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria zwycięzcy konkursu.

7. Od każdej z nagród, o których mowa w
punktach 1 i 2, Fundator pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych w wysokości 10% od wartości nagrody i  przekaże go na rachunek bankowy właściwego
urzędu skarbowego.

 

§ 7. Na co wyrażają zgodę Uczestnicy
Konkursu?

1. Jeśli Wpis stanowić będzie utwór w
rozumieniu prawa autorskiego (dalej jako „Utwór”), Uczestnik oświadcza, że jest
jego wyłącznym autorem, posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

2. Z chwilą opublikowania Utworu Uczestnik
udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod
względem terytorialnym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania
sublicencji, na okres 10 lat od momentu zakończenia Czasu Trwania Konkursu, na
wykorzystywanie Utworu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy
sposób, w

szczególności w pamięci komputera, na
nośnikach danych zarówno cyfrowych, jak i analogowych, techniką zapisu
magnetycznego, jak i cyfrowego oraz techniką

drukarską i reprograficzną;

b) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostępnianie w sieci Internet, w szczególności na Stronie Konkursowej;

c) wykorzystywanie w działaniach
marketingowych Fundatora, w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów
lub usług, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy.

3. Uczestnik udziela Organizatorowi i
Fundatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów
zależnych względem Utworu lub jego części, w tym na włączanie ich do innych
utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji
wskazanych w lit. a–c powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji
do tych utworów.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi i
Fundatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego w stosunku do Utworu lub jego części.

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie
Utworu bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

6. W razie gdyby Wpis zawierał utrwalony
wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej, Uczestnik zezwala także na
rozpowszechnianie swojego wizerunku tam utrwalonego na warunkach określonych w
niniejszym paragrafie lub oświadcza, że posiada odpowiednią zgodę osoby
trzeciej, którą na żądanie Organizatora i/lub Fundatora może w każdej chwili
przesłać.

 

§ 8. W jaki sposób przetwarzane są dane
osobowe Uczestników Konkursu?

1. Dane osobowe Użytkowników w postaci: ich
login Facebookowy, FB ID, a Zwycięzców Konkursu w postaci: login Facebookowy,
FB ID, imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu lub adres e-mail, a w
przypadku reklamacji również adres korespondencyjny są zbierane i przetwarzane
przez Administratora, tj. spółkę BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, prowadzącą
na terenie Polski działalność gospodarczą poprzez oddział: BP Europa SE Oddział
w Polsce, ul. Jasnogórska 1, (31-358 Kraków) wpisany do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000345546, NIP 972-086-54-31 wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym
w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania nagród, oraz prowadzenia
sprawozdawczości finansowej i rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia i
obrony przedroszczeniami. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu a
po jego zakończeniu przez okres niezbędny dla wykazania prawidłowości
prowadzonej sprawozdawczości finansowej oraz dla rozpatrzenia reklamacji i
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest
konieczność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora
tj. Wykazanie prawidłowości prowadzonej sprawozdawczości finansowej,
rozpatrzenie reklamacji oraz dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych oznaczonych
jako obowiązkowe i niezbędne do uczestnictwa w Konkursie lub wydania nagrody,
uniemożliwia dalszy udział danego Uczestnika w Konkursie lub w przypadku
Zwycięzcy otrzymanie nagrody.

3. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje w
każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, a także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Realizacja powyżej określonych uprawnień i
uzyskanie informacji możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem poprzez
e-mail dane@bp.com.

7. W związku z realizacją usług dane osobowe
będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, przetwarzane także
przez podmioty zewnętrzne w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla
realizacji Konkursu, w tym w szczególności przez Organizatora.

8. Więcej informacji dotyczących przetwarzania
danych na Fanpage BP znajduje się na Stronie: https://www.facebook.com/notes/bp-polska/rodo-rozporządzenie-o-ochronie-danych-osobowych/527859387642148/

 

§ 9. Jak można złożyć reklamację
dotyczącą Konkursu?

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny
być składane w formie pisemnej na adres: Promoagency sp. z o. o, ul. Armii
Krajowej 25, 30-150 Kraków z dopiskiem

„Świąteczne
Q&A z Robertem Makłowiczem”.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej
imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej
reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być
składane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu
(decyduje data stemplapocztowego).

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez
Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na
adres podany w

reklamacji), w terminie do 7 (siedmiu) dni
roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie
reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień
Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest
w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z
portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave,
PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com.
Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
przez

Organizatora.

2. Uczestnik, publikując Wpis, wyraża zgodę
na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną
podstawą prowadzenia Konkursu. treść.

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz Stronie

 https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/produkty_uslugi/promocje/promocja_swiateczny_maklowicz_2020.html

5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu
Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania
przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych
Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich
opublikowania.

6. W razie zmiany lub unieważnienia
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego
organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy

i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych

(Dz. U.2019.847 t.j.).