Zmiany klimatyczne

Zmierzenie się z globalnym wyzwaniem dotyczącym zmian klimatu będzie wymagać podjęcia wysiłków przez rządy, przemysł i indywidualne osoby.

Według Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), mamy do czynienia z ociepleniem systemu klimatycznego, które jest spowodowane głównie przez zwiększającą się emisję gazów cieplarnianych oraz rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Wyniki modeli ocenionych przez IPCC sugerują, że aby zapewnić szansę ograniczenia ocieplenie o nie więcej niż 2˚C, globalne emisje powinny osiągnąć szczyt przed 2020 rokiem, a następnie powinny zostać zmniejszone o 50-80% do 2050 roku. Przewidujemy, że mając rozpoznawaną i prawdopodobną politykę i inwestycje rozwojowe w obszarze technologii, globalne emisje dwutlenku węgla (CO2) mogą być o 28% wyższe w 2030 roku niż obecnie, częściowo na skutek stosowania węgla w szybko rosnących gospodarkach. To są prognozy, a nie propozycje osiągnięcia pożądanego wyniku. 

Bardziej agresywna, ale wciąż przekonująca polityka energetyczna i rozwój technologii mogą doprowadzić do wolniejszego wzrostu emisji CO2 niż oczekiwany, gdzie emisje z zużycia energii będą się zmniejszać po 2020 roku - jednak prawdopodobnie nie w wystarczającym zakresie, aby przestawić świat na trajektorię 2˚C. Nawet te polityki wymagałyby zdecydowanych i wspólnych, wielostronnych działań ze strony rządów oraz woli społeczeństwa, aby ponieść znaczące koszty.

Istnieje kilka powodów, dlaczego osiągnięcie zdecydowanej i szybkiej redukcji emisji dwutlenku węgla będzie trudne i kosztowne. Niektóre potencjalnie ważne technologie niskoemisyjne, w tym pojazdy elektryczne oraz wychwytywanie i przechowywanie dwutlenku węgla zmagają się wciąż z wyzwaniami technologicznymi, logistycznymi, infrastrukturalnymi i kosztowymi. Pojawiły się także obawy związane z energią atomową po katastrofie Fukushima w Japonii. W międzyczasie, intensywność gazów cieplarnianych w obszarze wydobycia i produkcji ropy i gazu będzie raczej wzrastać, przechodząc na zasoby, które są trudniejsze do wydobycia i zarządzania. 

Skala tego wyzwania jest tak wielka, że może być ono rozwiązane tylko poprzez działanie rządów na rzecz zapewnienia przejrzystej i stabilnej struktury do podejmowania inwestycji przez sektor prywatny oraz dokonywania mądrych wyborów przez konsumentów. Globalne wyzwania ekonomiczne zmniejszyły zorientowanie niektórych rządów na politykę klimatyczną, przynajmniej w perspektywie krótkofalowej. Jednakże zobowiązanie podjęte zarówno przez kraje rozwinięte, jak i kraje rozwijające się podczas konferencji ONZ ws. zmian klimatu w grudniu 2011 roku w Durban, Południowej Afryce, aby wynegocjować umowę do 2015, która będzie wymagać podjęcia działań przez wszystkie kraje od 2020 roku sugeruje, że w perspektywie średnio- i długookresowej, powróci nacisk na politykę ws. emisji dwutlenku węgla i będzie on coraz większy.

Nasz pogląd na priorytety polityki

Wspieramy polityki, które naszym zdaniem mogą mieć wpływ na zmiany klimatu, jednocześnie umożliwiając społeczeństwu zaspokojenie rosnącego popytu na bezpieczną i przystępną cenowo energię. 

Wierzymy, że stosowanie ceny dla dwutlenku węgla - takiej, która dotyczy gospodarek na całym świecie i traktuje równo cały dwutlenek węgla, niezależnie od tego, czy pochodzi on z kominów przemysłowych czy rur wydechowych samochodów - sprawi, że wydajność i konserwacja energii będą bardziej atrakcyjne dla firm i indywidualnych osób oraz pomogą niskoemisyjnym źródłom energii stać się bardziej przystępnymi kosztowo w miksie energetycznym. 

Podczas gdy globalna cena byłaby najbardziej wydajna z ekonomicznego punktu widzenia, pierwszym krokiem są stanowiska regionalne i lokalne, pod warunkiem, że zapewnione będą ulgi finansowe dla krajowych branż przemysłowych znajdujących się w obrocie międzynarodowym. 

Wspieramy także:
•	Polityki, które kładą nacisk na wydajność w produkcji i zużyciu energii, ponieważ zmniejszenie zużywanej energii może mieć istotny wpływ na emisję gazów cieplarnianych.
•	Przejściowe wsparcie dla niskoemisyjnych technologii energetycznych o wysokim potencjale, takich jak biopaliwa i energia wiatrowa, aby zachęcić ich rozwój i przyspieszyć ich zastosowanie.
•	Polityki, które koncentrują się na oraz prowadzą badania i innowacje technologiczne, aby zapewnić niskoemisyjne opcje na przyszłość.

Uwzględnienie cen dwutlenku węgla w naszych projektach

Oczekujemy, że w przyszłości dodatkowe regulacje odnośnie emisji gazów cieplarnianych, których celem jest rozwiązanie zmian klimatu, będą miały coraz większy wpływ na naszą działalność, koszty operacyjne i planowanie strategiczne, lecz mogą także przynieść nowe możliwości dla rozwoju technologii niskoemisyjnych oraz działalności biznesowej w tym obszarze. 

Koszt dwutlenku węgla włączamy w nasze oceny inwestycji i projekty techniczne dla niektórych nowych projektów. Robimy to poprzez wymaganie od większych projektów oraz takich, w których koszty emisji stanowią istotną część projektu, uwzględnienia standardowego kosztu dwutlenku węgla w prognozowanych emisjach gazów cieplarnianych w cyklu życia projektu. Standardowy koszt jest oparty na naszych szacunkach ceny dwutlenku węgla, której można realistycznie oczekiwać w poszczególnych częściach świata. W krajach uprzemysłowionych, standardowy szacunkowy koszt wynosi obecnie $40 za ekwiwalent tony CO2 . Stosujemy go jako podstawę do oceny wartości ekonomicznej inwestycji oraz jako jeden aspekt optymalizacji sposobu opracowywania projektu pod względem emisji. Pomaga to ocenić nasze inwestycje biorąc pod uwagę scenariusze, w których cena emisji dwutlenku węgla jest wyższa niż obecna cena rynkowa.
Obserwacje Ernst & Young
BP wyznacza ocenę swojego programu działań w obszarze zmian klimatu, jednak istnieje ograniczone wyjaśnienie różnicy, jaką to stanowi dla decyzji lub praktyk. Na przykład, firma BP włączyła cennik dwutlenku węgla do swoich projektów, lecz nie jest przejrzyste, w jakim zakresie ten proces wpłynął na plany projektu; lub czy BP może wyjaśnić, jak cele wyznaczone dla wydajności energii poprzez lokalny system zarządzania operacyjnego może być powiązany z realnymi trwałymi redukcjami emisji CO2, które są sprawozdawane. 

Podkreślenie wydajności w naszej działalności

Pracujemy nad zwiększeniem wydajności energetycznej w całej firmie BP poprzez wymaganie od naszych istniejących oddziałów wprowadzenia zużycia energii do swoich planów biznesowych oraz wdrażania technologii i systemów w celu poprawy wydajności energetycznej, tam gdzie ma to sens z biznesowego punktu widzenia. Przykładem jest nasza działalność w branży aromatów i acetylów, gdzie zaobserwowano znaczne udoskonalenia wydajności od 2006 roku. W wyniku decyzji dotyczących projektów inżynieryjnych i technologicznych, które kładą nacisk na wydajność, nowy zakład Zhuhai 2 produkujący oczyszczony kwas tereftalowy (PTA) ma największą wydajność energetyczną i najmniejszy wpływ na środowisko w swojej branży, wytwarzając około 65% mniej emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnej fabryki PTA. Pracujemy również nad zestawem narzędzi w obszarze innowacji dwutlenku węgla, aby pomóc naszym firmom zrozumieć dostępne opcje służące poprawie ich wydajności emisji dwutlenku węgla.

Inwestowanie w niskoemisyjne źródła energii

Kontynuujemy zwiększanie produkcji w sektorze gazu naturalnego oraz zwiększanie inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii. W 2011 roku zainwestowaliśmy 1.6 miliarda USD w alternatywne źródła energii, więcej niż w którymkolwiek roku od utworzenia naszej działalności Alternative Energy (Energia Alternatywna) w 2005 roku. 

Postrzegamy gaz naturalny jako kluczowy element w niskoemisyjnej gospodarce, ponieważ jest to ogromne źródło, które emituje mniej CO2 niż inne paliwa kopalne podczas spalania. Najważniejsze, że technologie potrzebne do produkcji i zastosowania gazu są dzisiaj szeroko dostępne. Odgrywamy kluczową rolę w rozwoju gazu - mając zakłady produkcyjne w takich krajach jak USA, Trynidad, Indonezja i Egipt - oraz ważne łańcuchy dostaw, które obsługują Chiny, Indie i Europę.

Rozwój wydajnych paliw i smarów

Współpracujemy z producentami pojazdów i części nad poprawą ogólnej wydajności zużycia naszych produktów paliwowych i smarnych. Na przykład modele ECOnetic Forda – takie jak Fiesta, Focus i Mondeo – są zaprojektowane ze specjalnie opracowanymi zaawansowanymi smarami Castrol, które poprawiają wydajność paliw i zmniejszają emisję CO2 . Wspólnie z firmą górniczą BHP Billiton i jej partnerem przewozowym Caterpillar pracujemy nad rozwojem zintegrowanego programu czystych paliw, który zwiększa wydajność silników we flocie firmy, poprawiając wydajność silników i zmniejszając emisje gazów cieplarnianych.

Wspieranie badań w dziedzinie technologii i polityki

Poprzez wewnętrzne badania oraz we współpracy z wiodącymi ekspertami akademickimi, pogłębiamy naszą wiedzę na temat prawdopodobnych i możliwych przyszłych trendów energetycznych oraz pomagamy zidentyfikować ścieżki technologii i polityki, aby rozwiązać kwestie zmiany klimatu. Na przykład, współpracujemy z Tsinghua Clean Energy Research and Education Centre (Centrum Edukacji i Badań na rzecz Czystej Energii Tsinghua) nad pięcioletnim badaniem przyszłych trendów energetycznych w Chinach, uwzględniając transport, zasilanie, odpady i odnawialne źródła energii. Wspieramy także Energy Biosciences Institute (Instytut Bionauk i Energii), projekt Carbon Mitigation Initiative (inicjatywa ograniczenia dwutlenku węgla) oraz UK Energy Technologies Institute (Instytut Technologii Energetycznych w UK), a także badania w obszarze polityki energetycznej i klimatycznej prowadzone przez takie uniwersytety jak: Harvard, MIT i Tufts.

Edukacja i pomoc

Wspólnie z rządami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami branżowymi, uniwersytetami i innymi firmami angażujemy się w kwestie dotyczące zmian klimatu. Uczestniczyliśmy w konferencji ws. Zmian Klimatu w Durbanie w 2011, gdzie wspólnie z innymi firmami podpisaliśmy 2°C Challenge Communiqué, sponsorowany przez Cambridge Programme for Sustainability Leadership (program Cambridge na rzecz przywództwa opartego na zrównoważonym rozwoju). 

Wykorzystujemy naszą pozycję oficjalnego partnera w sektorze ropy i gazu Olimpiady i Paraolimpiady 2012 w Londynie, aby zaprezentować globalnej widowni niskoemisyjne opcje mobilności. Współpracujemy z BMW, aby pomóc przygotować oficjalnej flocie olimpijskiej prezentację opcji niskoemisyjnych, włączając nasze najbardziej zaawansowane biopaliwa, paliwa Ultimate i oleje silnikowe Castrol. Odliczamy emisje CO2 za przejazd na olimpiadę posiadaczom biletów na zawody olimpijskie, którzy zarejestrują się w naszym programie BP Target Neutral. Kupujemy ulgi dla emisji dwutlenku węgla od niskoemisyjnych projektów rozwojowych w skali globalnej i dążymy do wspierania aspiracji organizatorów Olimpiady 2012 w Londynie - być "możliwie najbardziej zrównoważoną ekologicznie olimpiadą". Celem programu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wpływu podróżowania na środowisko.

Przystosowanie się do wpływu zmian klimatu

Podejmujemy działania, aby przygotować się na potencjalne fizyczne skutki zmian klimatu dla naszej obecnej i przyszłej działalności. Konieczne są projekty wdrażające nasze praktyki środowiskowe i socjalne, aby ocenić potencjalne oddziaływanie na projekt wynikające ze zmian klimatu oraz rozwiązać istotne skutki, które zostały zidentyfikowane. Na Morzu Beauforta w Kanadzie, gdzie BP prowadzi wstępny etap projektu wydobycia ropy, współpracujemy z ArcticNet, lokalną organizacją badawczą, aby móc lepiej zrozumieć i zaobserwować potencjalne skutki zmian klimatu w tym środowisku. 

Opracowaliśmy również przewodnik na temat przystosowania się do zmian klimatu, który jest dostępny dla wszystkich projektów i oddziałów firmy. Ten dokument przedstawia wytyczne mające pomóc oddziałom BP na świecie dokonać stosownych rezerw z tytułu potencjalnych skutków zmian klimatu. 

Okresowo oceniamy i korygujemy nasze kryteria projektowe i praktyki inżynieryjne, aby uwzględnić zmianę klimatu. Na przykład, dostosowujemy praktyki projektowania odwadniania na podstawie przewidywanej częstotliwości i surowości sztormów.