Pre všetkých používateľov palivových kariet BP

Ochrana osobných údajov BP

Táto webová stránka (http://www.bpplus.sk) obsahuje informácie o rôznych palivových kartách BP a s nimi súvisiacimi poskytovanými službami. Zodpovedný subjekt:

BP Europa SE, Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków, Polska.

Prípadné otázky zasielajte na e-mailovú adresu: BPPLUSEAST@uk.bp.com

Otázka ochrany osobných údajov je pre nás prioritná, preto uvádzame postupy, ktoré uplatňujeme v oblasti spracovania osobných údajov. V politike ochrany osobných údajov uvádzame spôsob, ako to robíme.

Kedy zbierame Vaše osobné údaje

V prípade, že nás kontaktujete za účelom predloženia ponuky alebo získania podrobných informácií o našej ponuke, Vás požiadame o poskytnutie určitých informácií, ktoré nám umožnia príslušne zareagovať a udeliť odpoveď na Vašu otázku.

Ak ste udelili súhlas na zasielanie newsletterov alebo iných marketingových informácií od BP, Vaše osobné údaje budú využité na ich doručenie. Túto službu môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazov, ktoré sa nachádzajú na konci korešpondencie.

Vyhradzujeme si právo na sprístupnenie osobných údajov v právne stanovených prípadoch alebo ak máme za to, že ich sprístupnenie je nevyhnutné v súvislosti s ochranou našich práv a/alebo v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, na žiadosť správneho orgánu alebo v súvislosti s iným konaním, v ktorom sa na BP vzťahuje povinnosť príslušné údaje sprístupniť. V prípade, že BP podlieha akvizícii alebo predaju, sme oprávnení sprístupniť osobné údaje novému majiteľovi firmy.

Bezpečnosť údajov

Ak nám poskytnete osobné údaje, uplatníme príslušné bezpečnostné prostriedky za účelom ich ochrany pred neoprávneným prístupom, neoprávneným používaním, sprístupnením, ich neoprávnenou úpravou, protiprávnym zničením alebo prípadnou stratou.

Prenos osobných údajov mimo EÚ

S prihliadnutím na skutočnosť, že BP pôsobí na celom svete, Vaše údaje môžu byť sprístupnené iným firmám zo skupiny BP, ktoré sú súčasťou jej obchodného postupu. Každý interný prenos údajov v rámci skupiny BP je upravený a legalizovaný platnými korporačnými pravidlami BP, ktoré garantujú príslušný stupeň ochrany údajov v celej skupine BP.

Informácie o internetovom dátovom toku na stránke a súboroch Cookies

Pri Vašej prvej návšteve našej stránky Vás požiadame (prostredníctvom oznamovacieho bannera) o udelenie súhlasu na prijatie našich súborov Cookies a podobných súborov, používaných v našej technológii. Dovoľte, aby sme Vám poskytli vysvetlenie, ako tieto súbory využívame.

Ak máte záujem o všeobecné informácie o súboroch Cookies a súvisiacich technológiách, navštívte stránku: www.allaboutcookies.org

Využívame súbory Cookies (ako takmer každá webová stránka) na rôzne účely. Používané technológie Vás neidentifikujú osobne, ale identifikujú údaje počítača a prehliadača, ktoré používate pri návšteve našej stránky.

Naše súbory Cookies zhromažďujú informácie o:

  • počte návštev stránky a počte zaslaných formulárov,
  • odkiaľ sa používateľ spojil s našou stránkou a či to bolo výsledkom kliknutia na našu reklamu,
  • identifikujú prehliadač používateľa a históriu a zdroje prezeraných stránok klienta.

Tieto informácie:

  • Nám pomáhajú neustále zlepšovať obsah a zdokonaľovať funkčnosť našej webovej stránky prostredníctvom zbierania a analýzy informácií o tom kde, na akých typoch zariadení a akým spôsobom je využívaná.
  • Umožňujú zapamätať si Vašu návštevu stránky a Vaše individuálne preferencie - v prípade častých návštev stránky.
  • Umožňujú nám umiestňovanie on-line reklám v spoločenských médiách ako je Facebook, Twitter, Linkedln a ďalších webových stránkach tretích strán.

Údaje o používateľoch sú uchovávané maximálne 30 dní. Používateľ môže odstrániť svoje súbory Cookies už skôr.

Na odstránenie súborov Cookies alebo zabránenie ich zapisovaniu do počítača, použite pomocné menu internetového prehliadača, avšak blokovanie súborov Cookies znížuje funkčnosť tejto webovej stránky.

Uchovávanie údajov

Aby sme zabránili zneužitiu informácii, Vaše údaje spolu so správou budeme uchovávať po dobu 12 mesiacov od chvíle posúdenia správy.

Ak sa počas tejto doby nestanete našim zákazníkom, Vaše údaje budú odstránené alebo budú neidentifikovateľné.

Vaše práva

Ak ste nám poskytli Vaše údaje, na základe zákona o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

  • Máte právo požiadať o vydanie kópie so svojimi osobnými údajmi, ktorými disponujeme.
  • Máte právo požiadať o úpravu svojich osobných údajov, v prípade, že sú nepresné, neúplné alebo nesprávne.
  • Máte právo požiadať o odstránenie svojich údajov.
  • Máte právo podať sťažnosť v štátnom orgáne, ktorý dohliada na ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností súvisiacich s našim postupom v oblasti spracovania osobných údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: BPPLUSEAST@uk.bp.com alebo písomne na poštovú adresu:

BP Europa SE, Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, Polska.

Našu politiku ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme, preto Vám odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali našu stránku a oboznámili sa s jej najnovšou verziou. Posledná verifikácia politiky ochrany osobných údajov sa uskutočnila v apríli r. 2018.