1. Начало
  2. Правно уведомление

Правно уведомление

Правно уведомление

Следват условията за използване на уебсайта на BP p.l.c. Освен ако не е посочено друго, позовавания в този сайт като „ВР“ и „Групата ВР“ означават ВР p.l.c. и нейните дъщерни дружества и филиали.

 

Нашата отговорност към Вас

Информацията, която се съдържа на този уебсайт не е изчерпателна. Независимо от нашите усилия, тя може да не е точна, актуална или приложима към обстоятелствата при определени случаи. Ние не можем да поемем отговорност за неточности или пропуски (различни от измамно и невярно представяне) в този уебсайт и решенията, които вземате въз основа на информацията, която се съдържа в този уебсайт, са само на Ваша отговорност. Нито BP p.l.c., нито нейни дъщерни дружества поемат отговорност за преки, косвени, специални, последващи или други загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали от достъп до или използването на този уебсайт или информация, която се съдържа в него. Разбира се, ние ще се радваме да обсъдим с Вас последствията от възникнали проблеми, ако ни ги изпратите по имейл на www.bp.com/contact.


(1) По отношение на жителите на Великобритания и (2) по отношение на жителите на САЩ, информацията, която се съдържа на този уебсайт не представлява и не може да се счита, че представлява покана или подбуда за инвестиране, или да осъществявате по друг начин сделки с акции или американски депозитарни разписки на ВР, нито като покана или подбуда от или от името на ВР, нито от някое от нейните дъщерни дружества да осъществи контакт с Вас.


Освен по отношение на личната информация, която ще бъде третирана в съответствие с политиката за поверителност на ВР, която се намира на този уебсайт, ако ни предоставите информация, Вие се съгласявате, че ние ще имаме неограничени права върху тази информация и че може да използваме тази информация по какъвто начин изберем. Тази информация ще се счита за неповерителна.

 

Изявления относно бъдещето

Изявления, направени на или съдържащи се в този уебсайт или в документи, които се цитират, особено тези по отношение на използван капитал, капиталови разходи, парични потоци, разходи, спестявания, дълг, търсене, разпореждания, дивиденти, приходи, ефективност, подготовка, ръст, подобрения, инвестиции, маржове, резултати, цени, продукция, продуктивност, печалби, резерви, възвращаемост, продажби, стратегия, синергии, данъчни ставки, тенденции, стойност, обеми, ефектите от дейности на ВР по сливане и придобиване, са или могат да бъдат изявления относно бъдещето. Тези изявления отразяват възгледите на ВР към датата, на която са направени, по отношение на бъдещи събития и са предмет на рискове и неясноти. Текущите резултати могат да се различават от тези, представени в такива изявления, в зависимост от различни фактори, включително бъдещи нива на доставка на индустриални продукти; търсене и ценообразуване; политическа стабилност и икономически ръст; развитие и използване на нови технологии; действия на конкуренти; и природни бедствия, войни и терористични актове. Допълнителна информация, включително информация относно фактори, които могат да доведат до съществена разлика в текущите резултати от тези в изявленията относно бъдещето, се съдържа в последния публикуван годишен отчет на ВР, в последния публикуван годишен отчет на ВР във Формуляр 20F, депозиран пред Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ и други документи, депозирани периодично от ВР пред Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ. ВР няма намерение или задължение да актуализира изявленията относно бъдещето.

 

Собственост върху авторските права на този сайт

Авторските права върху съдържанието и изтегляния от този уебсайт са собственост на ВР p.l.c. или нейните дъщерни дружества, освен ако е посочено друго. Всички права запазени. BP p.l.c., 1 St James's Square, London SW1Y 4PD, UK.


Вие носите отговорност за спазването на всички приложими закони относно авторските права. Разрешаваме Ви да правите копия на този уебсайт, като необходими случайни действия, докато го преглеждате; и можете да отпечатвате за лична употреба такава част от сайта, която е разумна за Вашите частни цели. Всякакво друго използване е строго забранено. Не можете да ограждате този сайт, нито да свързвате страница, различна от началната страница, без нашето изрично разрешение.

 

Собственост върху търговските марки

Марките BP, BP Shield и Helios са търговски марки на BP p.l.c., устройствата Amoco Torch и Oval са търговски марки на BP Products North America Inc., и ARCO и ARCO Spark са търговски марки на Atlantic Richfield Company. Собственик на словната марка Castrol и логото Castrol е Castrol Limited. Собственик на логото Burmah Castrol е BP p.l.c..

 

Използване на хипервръзки и преглед от трети страни

Нито ние, нито някое от нашите дъщерни дружества сме отговорни за съдържанието на друг уебсайт, включително уебсайт, чрез който може да сте получили достъп до нашия уебсайт или до който може да получите достъп от нашия уебсайт. Ние не носим отговорност за такива сайтове или връзки.


Там, където поставяме хипервръзка към уебсайт на трета страна, правим това защото добросъвестно вярваме, че този уебсайт съдържа или може да съдържа материал, който е свързан със съдържанието на нашия уебсайт. Такава хипервръзка не означава, че ВР или нейни дъщерни дружества са прегледали или одобряват свързания уебсайт на трета страна или неговото съдържание – всъщност, при определени обстоятелства, хипервръзка може да Ви свърже с уебсайт на трета страна, съдържащ възгледи, противоречащи на тези, изразени на нашия уебсайт или по друг начин поддържани от ВР и нейните дъщерни дружества.


Възгледи и мнения на трети страни са личните възгледи на физически лица или организации, които ги представят и не е необходимо да отразяват мнението или възгледите на BP p.l.c или член на групата ВР.