1. Mājas
  2. Juridiskais paziņojums

Juridiskais paziņojums

Juridiskais paziņojums

Tālāk izklāstīti BP tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi. Ja nav norādīts citādi, atsauces šajā vietnē uz «BP» un «BP grupu» nozīmē BP, tās meitas uzņēmumus un filiāles.

 

Mūsu atbildība pret jums

Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija nav izsmeļoša. Neraugoties uz mūsu pūlēm, tā var nebūt precīza, aktuāla vai lietojama kāda konkrēta gadījuma apstākļos. Mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādām neprecizitātēm vai trūkumiem (izņemot krāpniecisku faktu sagrozīšanu) šajā tīmekļa vietnē, un jebkādi lēmumi, kurus jūs pieņemat, pamatojoties uz šajā tīmekļa vietnē ietverto informāciju, ir uz jūsu paša atbildību. Ne BP, ne kāds no tā meitas uzņēmumiem vai tā filiālēm neuzņemas atbildību par jebkāda veida tiešiem, netiešiem, īpašiem, izrietošiem vai citādiem zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies no piekļuves šai tīmekļa vietnei vai tajā ietvertās informācijas izmantošanas. Protams, ka mēs priecāsimies apspriest ar jums jebkādas problēmas izraisītās sekas, ja jūs nosūtīsiet e-pastu uz www.bp.com/contact.

 

(1) Attiecībā uz AK rezidentiem un (2) attiecībā uz ASV rezidentiem, nekāda šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija nav, vai varētu tikt uzskatīta kā aicinājums vai pamudinājums investēt vai citā veidā rīkoties ar BP akcijām vai Amerikas depozitārija kvītīm (ADR), vai kā BP vai kādas tā filiāles, vai to vārdā izteikts aicinājums vai pamudinājums noslēgt ar jums līgumu.

 

Atšķirībā no personas datiem, ar kuriem mēs rīkosimies saskaņā ar BP Privātuma paziņojumu, kas parādās šajā tīmekļa vietnē, ja jūs mums sniedzat informāciju, jūs piekrītat, ka mums ir neierobežotas tiesības uz šādu informāciju, un ka mēs drīkstam izmantot šādu informāciju kādā veidā mēs vēlamies. Šāda informācija tiks uzskatīta par nekonfidenciālu.

Uz nākotni vērsti paziņojumi

Apgalvojumi, kas izdarīti vai ietverti šajā tīmekļa vietnē vai dokumentos, uz kuriem dota atsauce, īpaši tie, kas attiecas uz ieguldīto kapitālu, kapitāla izlietošanu, naudas plūsmu, izdevumiem, parādu, krājumiem, dividendēm, peļņu, produktivitāti, finanšu svirām, izaugsmi, uzlabojumiem, investīcijām, peļņu, cenām, ražošanu, ražīgumu, ienākumiem, rezervēm, apgrozījumu, pārdošanu, stratēģiju, kopdarbību, nodokļu likmēm, tendencēm, vērtību, apjomiem, BP apvienošanas un ieguves aktivitāšu sekām, ir vai var būt uz nākotni vērsti paziņojumi. Šādi paziņojumi atspoguļo BP uzskatus to paziņošanas datumā attiecībā uz nākotnes notikumiem, un ir pakļauti riskiem un nenoteiktībai. Patiesie rezultāti var atšķirties no tiem, kas izteikti šādos paziņojumos, atkarīgi no dažādiem faktoriem, ieskaitot nozares produktu piegādes līmeni nākotnē; pieprasījuma un cenas; politiskās stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes; jaunas tehnoloģijas attīstības un izmantošanas; konkurentu rīcības un dabas katastrofām, kariem un terora aktiem. Papildu informācija, ieskaitot informāciju par faktoriem, kas var izraisīt patieso rezultātu būtisku atšķirību no uz nākotni vērstajiem paziņojumiem, ir iekļauti BP jaunākajā publicētajā Gada pārskatā un novērtējumā, BP jaunākajā publicētajā Gada pārskata veidlapā 20F, kas iesniegta ASV Vērtspapīru un biržas komisijai, un citos dokumentos, ko laiku pa laikam BP iesniedz ASV Vērtspapīru un biržas komisijai. BP atrunā jebkādu nodomu vai pienākumu atjaunināt uz nākotni vērstus paziņojumus.

 

Šīs vietnes autortiesību īpašnieks

Autortiesības uz šīs tīmekļa vietnes saturu un jebkādām lejupielādēm no tās pieder BP vai tā filiālēm, ja nav norādīts citādi. Visas tiesības saglabātas. BP p.l.c., 1 St James's Square, London SW1Y 4PD, AK.
 

Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo autortiesību likumu ievērošanu. Mēs atļaujam jums veidot šīs tīmekļa vietnes kopijas kā nejaušas darbības, kad to aplūkojat; un jūs varat izdrukāt jūsu personīgajām vajadzībām tik daudz no vietnes, kas ir samērīgi privātām vajadzībām. Visa cita izmantošana ir stingri aizliegta. Jūs nedrīkstat iekļaut šo tīmekļa vietni vai veidot saiti citādu, kā uz sākumlapu, bez mūsu skaidri izteiktas atļaujas.

 

Jebkuras hipersaites un trešo personu vietņu aplūkošana

Ne mēs, ne kāda no mūsu filiālēm nav atbildīga par jebkuras citas tīmekļa vietnes saturu, ieskaitot jebkuru tīmekļa vietni no kuras jūs būtu varējis piekļūt mūsu tīmekļa vietnei, vai uz kuru jūs varētu gūt piekļuvi no mūsu tīmekļa vietnes. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar jebkādu šādu tīmekļa vietni vai saitēm.

 

Ja mēs sniedzam hipersaiti uz trešās personas tīmekļa vietni, mēs to darām, jo labticīgi uzskatām, ka šāda tīmekļa vietne satur vai var saturēt materiālu, kas ir svarīgs mūsu tīmekļa vietnes saturam. Šāda hipersaite nenozīmē, ka BP vai tā filiāles ir pārlūkojušas vai atzinīgi novērtējušas saistīto trešās personas tīmekļa vietni vai tās saturu – patiešām noteiktos gadījumos hipersaite var savienot jūs ar trešās personas tīmekļa vietni, kas satur uzskatus, kas ir pretrunā ar tiem, kuri pausti mūsu tīmekļa vietnē vai citā veidā paudis BP vai tā filiāles.

 

Jebkuri trešo personu uzskati vai viedokļi ir to personu vai organizāciju personīgi uzskati, kas tos pauduši, un nepavisam ne katrā ziņā atspoguļo BP vai kāda BP grupas dalībnieka viedokli.