1. Početna stranica
  2. Pravno obaveštenje

Pravno obaveštenje

Pravno obaveštenje

U nastavku su navedeni uslovi korišćenja veb lokacije kompanije BP p.l.c. Ako nije drugačije naglašeno, pominjanje „BP” i „BP grupe” na ovoj veb lokaciji će se odnositi na kompaniju BP p.l.c. i njene zavisne kompanije i podružnice.

 

Naša odgovornost prema Vama

Informacije koje se nalaze na ovoj veb lokaciji nisu sveobuhvatne. Uprkos našim naporima, informacije možda nisu precizne, ažurirane ili primenljive na okolnosti u nekom konkretnom slučaju. Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost ni za kakve nepreciznosti ili propuste (osim za svesno iznošenje netačnih informacija) na ovoj veb lokaciji, a sve odluke koje donesete na osnovu informacija sa ove veb lokacije predstavljaju isključivo Vašu odgovornost. Ni kompanija BP p.l.c. niti bilo koja njena zavisna kompanija ne prihvataju odgovornost ni za kakve direktne, indirektne, posebne, posledične ili druge gubitke ili štete bilo koje vrste, nastale usled pristupa ovoj veb lokaciji ili upotrebe ove veb lokacije ili bilo kojih informacija koje se na njoj nalaze. Naravno, biće nam drago da sa Vama porazgovaramo o posledicama vezanim za bilo koje postavljeno pitanje ako nam pošaljete e-poruku na www.bp.com/contact.


(1) Što se tiče stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva i (2) što se tiče stanovnika SAD, nikakve informacije koje se nalaze na ovoj veb lokaciji ne predstavljaju, niti će se smatrati da predstavljaju, poziv ili podsticaj za ulaganje ili neko drugo učestvovanje u akcijama ili američkim depozitarnim priznanicama kompanije BP, kao ni poziv ili podsticaj od strane ili u ime kompanije BP ili bilo koje njene zavisne kompanije za sklapanje ugovora sa Vama.


Osim u pogledu ličnih informacija, sa kojima će se postupati u skladu sa Izjavom o privatnosti kompanije BP koja se nalazi na ovoj veb lokaciji, ako nam pružite informacije, saglasni ste da imamo neograničena prava na takve informacije i da možemo koristiti takve informacije na bilo koji način koji odaberemo. Takve informacije će se smatrati informacijama koje nisu poverljive.

 

Izjave o očekivanjima

Izjave načinjene ili sadržane na ovoj veb lokaciji ili u dokumentima na koje se upućuje, posebno one vezane za uposleni kapital, kapitalne izdatke, gotovinske tokove, troškove, uštede, dug, tražnju, prodaju, dividende, prihod, efikasnost, zaduženost, rast, poboljšanja, ulaganja, marže, učinak, cene, proizvodnju, produktivnost, profite, rezerve, prihode od investicija, prodaju, strategiju, sinergiju, poreske stope, trendove, vrednost, obime, efekte spajanja kompanije BP sa nekom kompanijom ili akvizicije, jesu ili mogu biti izjave o očekivanjima. Takve izjave odražavaju stavove kompanije BP u tom trenutku, iznete u očekivanju budućih događaja, a podložne su rizicima i nesigurnostima. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od onih izraženih u takvim izjavama u zavisnosti od različitih faktora, uključujući i buduće nivoe ponude industrijskih proizvoda, tražnju i cene, političku stabilnost i ekonomski rast, razvoj i upotrebu novih tehnologija, postupke konkurenata, kao i prirodne katastrofe, ratove i terorističke aktove. Dodatne informacije, uključujući i informacije o faktorima koji bi mogli da izazovu materijalno odstupanje stvarnih rezultata od onih u izjavama o očekivanjima, nalaze se u najnovijem objavljenom Godišnjem izveštaju i finansijskoj evidenciji kompanije BP, u najnovijem objavljenom Godišnjem izveštaju na obrascu 20F kompanije BP podnetom Komisiji za hartije od vrednosti SAD i drugim dokumentima koje kompanija BP povremeno podnosi Komisiji za hartije od vrednosti SAD. BP poriče bilo kakvu nameru ili obavezu da ažurira izjave o očekivanjima.

 

Vlasništvo nad autorskim pravima na ovu veb lokaciju

Kompanija BP p.l.c. ili njene zavisne kompanije imaju autorska prava na sadržaj i sva preuzimanja sa ove veb lokacije, ako nije drugačije naglašeno. Sva prava zadržana. BP p.l.c., 1 St James's Square, London SW1Y 4PD, UK.


Odgovorni ste za pridržavanje svih važećih zakona o autorskim pravima. Dozvoljavamo vam da izrađujete kopije ove veb lokacije kao neophodne slučajne radnje tokom njenog pregledanja i možete za svoju ličnu upotrebu da štampate onoliki deo veb lokacije koliko je razumno za lične potrebe. Svaka druga upotreba je strogo zabranjena. Bez naše izričite dozvole ne možete uokviriti ovu veb lokaciju niti je povezivati sa nekom stranicom osim početne.

 

Vlasništvo nad žigovima

BP, BP štit i znak Helios su žigovi kompanije BP p.l.c., Amoco baklja i Ovalni uređaj su žigovi kompanije BP Products North America Inc., a ARCO i ARCO iskra su žigovi kompanije Atlantic Richfield Company. Vlasnik reči Castrol i logotipa Castrol je Castrol Limited. Vlasnik logotipa Burmah Castrol je BP p.l.c.

Upotreba bilo koje hiperveze i pregledi od strane trećih lica

Ni mi, niti bilo koja naša zavisna kompanija nismo odgovorni za sadržaj bilo koje druge veb lokacije, uključujući i bilo koju veb lokaciju sa koje ste možda pristupili našoj veb lokaciji ili na koju ste možda pristupili sa naše veb lokacije. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost vezanu za bilo koju takvu lokaciju ili vezu.


Kada obezbeđujemo hipervezu za veb lokaciju treće strane, to radimo jer verujemo u dobroj nameri da takva veb lokacija sadrži ili može sadržati materijal koji je srodan materijalu na našoj veb lokaciji. Takva hiperveza ne znači da su kompanija BP ili njene zavisne kompanije pregledale ili odobrile povezanu veb lokaciju treće strane ili njen sadržaj; zapravo, u nekim slučajevima hiperveza može da Vas poveže sa veb lokacijom treće strane koja sadrži stavove suprotne onima koji su izraženi na našoj veb lokaciji ili kojih se inače pridržavaju kompanija BP i njene zavisne kompanije.


Svi stavovi ili mišljenja treće strane su lična gledišta pojedinaca ili organizacija koji su ih izneli i ne moraju nužno odražavati mišljenje ili stavove kompanije BP p.l.c. niti bilo kog člana BP grupe.