1. Avaleht
  2. Õiguslik teade

Õiguslik teade

Õiguslik teade

Järgnevalt on esitatud ettevõtte BP p.l.c. veebisaidi kasutustingimused. Kui pole märgitud teisiti, tähendavad „BP” ja „BP Group” sellel veebisaidil ettevõtet BP p.l.c. ning kõiki selle tütar- ja sidusettevõtteid.

 

Meie vastutus teie ees

Sellel veebisaidil toodud teave pole kõikehõlmav. Hoolimata meie pingutustest ei pruugi see olla täpne, ajakohane või mis tahes konkreetsel juhul asjakohane. Me ei võta vastutust mingisuguste ebatäpsuste ega puuduste eest (v.a kuritahtlik valeteabe esitamine) sellel veebisaidil ja kõik otsused, mille tegemisel lähtute sellel veebisaidil toodud teabest, teete täielikult omal vastutusel. Ei ettevõte BP p.l.c. ega ükski tema tütarettevõtetest ei võta vastutust mingisuguste otseste, kaudsete, eriomaste, tulenevate või muude kadude või kahjude eest, mis on tekkinud seoses juurdepääsuga sellele veebisaidile või sellel veebisaidil olevale teabele või selle veebisaidi või sellel veebisaidil oleva teabe kasutamisega. Loomulikult oleme hea meelega valmis teiega arutama iga tekkinud probleemi ja sellega seotud järelmeid, kui kirjutate meile lehelt www.bp.com/contact.

 

Mis puudutab (1) Ühendkuningriigi residente ja (2) USA residente, siis sellel veebisaidil sisalduv teave ei ole käsitletav ega tõlgendatav kutse või üleskutsena investeerida BP aktsiatesse või Ameerika hoidmistunnistustesse (ADR-id) või teha nendega muid tehinguid, ega BP või tema mis tahes tütarettevõtte poolt või nimel tehtud kutse või üleskutsena astuda teiega lepingulisse suhtesse.

 

Jättes kõrvale isikuandmed, mida töödeldakse kooskõlas sellel veebisaidil toodud BP privaatsusavaldusega, nõustute meile andmeid esitades, et meil on selliste andmete kasutamiseks piiramatud õigused ja võime kasutada selliseid andmeid mis tahes viisil, mida sobivaks peame. Selliseid andmeid loetakse mittekonfidentsiaalseteks.
 

Tulevikku suunatud väited

Sellel veebisaidil või sellel veebisaidil viidatud dokumentides tehtud või sisalduvad väited, eelkõige need, mis on seotud rakendatud kapitaliga, kapitalimahutustega, rahavoogudega, kuludega, säästudega, võlgadega, nõudlusega, loovutamisega, dividendidega, tuluga, tõhususega, finantsvõimendusega, kasvuga, parendustega, investeeringutega, marginaaliga, näitajatega, hindadega, tootmisega, produktiivsusega, kasumiga, varudega, tootlusega, müügiga, strateegiaga, sünergiatega, maksumääradega, trendidega, väärtustega, mahtudega, BP ühinemis- ja omandamistegevuse mõjudega, on või võivad olla tulevikku suunatud väited. Sellised väited peegeldavad BP seisukohti eeldatavate tulevikusündmuste kohta väidete tegemise ajal ning nendega kaasneb risk ja ebakindlus. Tegelikud tulemused võivad sellistes väidetes väljendatutest erineda ning sõltuvad mitmesugustest asjaoludest, sh valdkonna toodete pakkumisest, nõudlusest ja hinnakujundusest, poliitilisest stabiilsusest ja majanduskasvust, uute tehnoloogiate arendamisest ja kasutuselevõtust, konkurentide tegevusest, loodusõnnetustest ning sõdadest ja terrorismist tulevikus. Lisateavet, sh teavet asjaolude kohta, mis võiks põhjustada tegelike tulemuste olulist erinevust tulevikku suunatud väidetes toodutest, leiate BP värskeimatest aastaaruannetest ja raamatupidamisaruannetest, BP viimati avaldatud aastaaruandest vormis 20F, mis on esitatud USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC), ja muudest dokumentidest, mida BP aeg-ajalt USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC) esitab. BP ütleb lahti mis tahes kavatsusest või kohustusest tulevikku suunatud väiteid värskendada.

 

Selle veebisaidi autoriõiguste omanik

Kui pole märgitud teisiti, on selle veebisaidi sisu ja sellelt veebisaidilt allalaaditavate failide autoriõiguste omanik BP p.l.c. või tema tütarettevõtted. Kõik õigused kaitstud. BP p.l.c., 1 St James's Square, London SW1Y 4PD, Ühendkuningriik.

 

Teie vastutate kõigi kohaldatavate autoriõiguse seaduste järgimise eest. Lubame teil teha veebisaidi vaatamise ajal sellest vältimatuid juhuslikke koopiaid. Samuti võite veebisaidilt isiklikuks kasutuseks nii palju printida, kui see on isiklikuks tarbeks mõistlik. Igasugune muu kasutus on rangelt keelatud. Kui te pole saanud meilt selleks selgesõnalist luba, ei tohi te paigutada seda veebisaiti paneeli sisse ega linkida veebisaidi muule lehele peale avalehe.

Kaubamärkide omanik

BP, BP logo ja Heliose märk on ettevõtte BP p.l.c. kaubamärgid, Amoco tõrvik ja ovaalne logo on ettevõtte BP Products North America Inc. kaubamärgid ning ARCO ja ARCO sädemega logo on ettevõtte Atlantic Richfield Company kaubamärgid. Nime Castrol ja Castroli logo omanik on Castrol Limited. Burmah Castroli logo omanik on BP p.l.c.

 

Mis tahes hüperlinkide kasutamine ja kolmandate isikute seisukohad

Ei meie ega meie tütarettevõtted ei vastuta sisu eest ühelgi muul veebisaidil, sh mis tahes veebisaidil, mille kaudu võisite saada juurdepääsu meie veebisaidile, ega veebisaidil, millele võite saada juurdepääsu meie veebisaidilt. Ühegi sellise veebisaidi ega lingiga seoses ei võta me endale mingisugust vastutust.

 

Kui pakume linke kolmandate isikute veebisaitidele, teeme seda heas usus, et see veebisait sisaldab või võib sisaldada materjale, mis on meie veebisaidil toodu seisukohast asjakohased. Selline hüperlink ei tähenda, et BP või tema tütarettevõtted on ühendatud kolmanda isiku veebisaidi või selle sisu läbi vaadanud või heaks kiitnud – teatud juhtudel võib hüperlink tõepoolest ühendada teid kolmanda isiku veebisaidiga, kus toodud seisukohad ei ühti meie veebisaidil avaldatutega või muude BP või tema tütarettevõtete seisukohtadega.

 

Kõik kolmandate isikute seisukohad või veendumused on need avaldanud isikute või organisatsioonide isiklikud seisukohad ning ei peegelda tingimata ettevõtte BP p.l.c. või BP Groupi ettevõtete arvamusi või seisukohti.