1. Home
  2. Juridische verklaring

Juridische verklaring

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

 

Iedere verwijzing naar "bp" in deze algemene voorwaarden betekent bp p.l.c. en haar afdelingen en dochterondernemingen in België.

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van het materiaal en de informatie die door bp ter beschikking wordt gesteld aan de gebruikers van deze website.

 

Het gebruik van de website houdt de algehele aanvaarding in van deze algemene gebruiksvoorwaarden in de versie op het ogenblik dat gebruik wordt gemaakt van de website. bp houdt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen, vervolledigen of vervangen.

 

Inhoud website

De informatie en het materiaal op deze website wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden.

 

bp zal alle redelijke inspanningen doen om de informatie die zich op deze website bevindt te controleren. bp garandeert echter geenszins de juistheid of de rechtsgeldigheid van de informatie die zich op deze website bevindt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onnauwkeurigheden, fouten of nalatigheden met betrekking tot de inhoud van deze website. bp garandeert daarenboven niet, expliciet, noch impliciet, de geschiktheid van de informatie en het materiaal op de website, in welke vorm dan ook of voor welk doel dan ook. bp garandeert ten slotte niet de wettigheid, betrouwbaarheid of het nut van de inhoud van deze website.

 

Aansprakelijkheid

bp garandeert op geen enkele wijze de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van deze website.

 

bp kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze website, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze website.

 

bp behoudt zich het recht voor op ieder moment deze website te wijzigen, tijdelijk of permanent op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder het recht op enige schadevergoeding in hoofde van een gebruiker of enige derde. bp kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van deze website.

 

Gebruik website

Alle gebruikers van deze website verplichten zich ertoe deze website overeenkomstig deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke regels te gebruiken.

 

De gebruikers zullen geen gebruik maken van de informatie en het materiaal beschikbaar op deze website op een wijze en met een doel dat op enige wijze verboden is, tegen de openbare orde en de goede zeden ingaat en/of gelijk welk recht van enige derde schendt of kan schenden.

 

Links

Deze website bevat links naar websites beheerd door derden. bp oefent geen enkele controle uit op deze gelinkte websites en wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie en materiaal op deze websites. bp garandeert op geen enkele wijze hun werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettelijkheid of betrouwbaarheid en wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot eventuele links die deze websites op hun beurt leggen naar andere websites.

 

bp biedt daarenboven geen enkele garantie aangaande de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie op deze gelinkte websites. Deze link impliceert geenszins enige samenwerking tussen bp en de verantwoordelijken van deze gelinkte websites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en het materiaal op deze website is enkel bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële en niet-politieke doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de structuur en de inhoud van deze website komen toe aan bp, behalve indien anders aangeduid. Het gebruik of de toegang tot deze website verleent de gebruiker geenszins enig recht om kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen, reproductie van het geheel of een deel van deze website, creatie van links naar deze website in eender welke vorm of eender welke wijze uit te voeren, tenzij hiertoe uitdrukkelijk en voorafgaandelijk toestemming werd verleend door de titularis van het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht, of tenzij deze reproductie noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. De gebruiker heeft uitsluitend het recht papieren reproducties te maken voor eigen, persoonlijk gebruik.

 

"bp", het "bp schild" en het "bp zonnelogo (helios)" zijn merken van BP p.l.c.. "Castrol" is een merk van Castrol Limited en het "Burmah Castrol logo" is eigendom van Burmah Castrol p.l.c. De gebruiker heeft niet het recht deze merken op enige wijze te gebruiken, tenzij hiertoe uitdrukkelijk en voorafgaandelijk toelating werd verleend door de titularis van het desbetreffende merk.

 

Toepasselijk recht

De toegang tot en het gebruik van deze website worden beheerst door het Belgisch recht.