1. Domov
  2. Právne upozornenie

Právne upozornenie

Nasledovné stanovuje podmienky používania webovej stránky spoločnosti BP p.l.c. Ak nie je uvedené inak, odkazy na „BP“ a „BP Group“ znamenajú spoločnosť BP p.l.c. a jej dcérske spoločnosti a pobočky.

 

Naša zodpovednosť voči vám

Informácie uvedené na tejto webovej stránke nie sú úplné. Napriek nášmu úsiliu nemusia byť presné, aktuálne alebo použiteľné za každých okolností a v každom jednotlivom prípade. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo chyby (okrem podvodných skreslených skutočností) na tejto webovej stránke a prijatie akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií uvedených na tejto stránke je výlučne na vašu zodpovednosť. Spoločnosť BP p.l.c. a ani jej dcérske spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, špeciálne, následné alebo iné škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v súvislosti s prístupom a použitím informácií uvedených na tejto webovej stránke. Veľmi radi však s vami prediskutujeme aspekty akéhokoľvek problému, ak nás kontaktujete e-mailom na stránke www.bp.com/contact.

 

(1) Pokiaľ ide o rezidentov Spojeného kráľovstva a (2) rezidentov Spojených štátov amerických, žiadne informácie na tejto webovej stránke nepredstavujú alebo by mohli byť považované za pozvanie alebo stimul na investovanie a uzatvorenie zmluvy, či za akúkoľvek inú dohodu s akciami spoločnosti BP, v jej mene, ani v mene žiadnych dcérskych spoločností.

 

Ak nám poskytnete informácie o svojej osobe, s ktorými sa nakladá v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti BP uvedeným na tejto webovej stránke, vyjadrujte súhlas s tým, že máme neobmedzené práva k takýmto informáciám a že takéto informácie môžeme používať ľubovoľným spôsobom. Takéto informácie sa nebudú považovať za dôverné.

 

Výhľadové vyhlásenia

Vyhlásenia uvedené na tejto webovej stránke alebo odkazovaných dokumentoch, najmä tie ohľadom využívaného kapitálu, spotreby kapitálu, peňažného toku, nákladov, úspor, dlhu, dopytu, dispozícií, dividend, zárobkov, efektívnosti, prevodu, rastu, zlepšení, investícií, marží, výkonu, cien, výroby, produktivity, ziskov, rezerv, výnosov, tržieb, stratégie, synergie, daňových sadzieb, trendov, hodnoty, množstiev, výsledkov fúzií a akvizícií spoločnosti BP, sú alebo môžu byť tzv. výhľadové vyhlásenia. Takéto vyhlásenia odrážajú názory spoločnosti BP o budúcich udalostiach a môžu byť ovplyvnené rizikom a neistotami. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od tých vyjadrených v daných vyhláseniach. Záleží to na viacerých faktoroch, vrátane budúcich úrovní ponuky produktov priemyselných odvetví, dopytu a cien, politickej stability a ekonomického rastu, rozvoja a použitia nových technológií, činností konkurencie a prírodných katastrof, vojen a aktov terorizmu. Dodatočné informácie, vrátane informácií o faktoroch, ktoré by mohli spôsobiť materiálne rozdiely medzi skutočnými výsledkami a tými, uvedenými vo výhľadových vyhláseniach sú uvedené v najnovšej publikácii spoločnosti BP Výročná správa a vyúčtovania, v najnovšej publikácii spoločnosti BP Výročná správa vo formulári 20F a v ďalších dokumentoch podaných spoločnosťou BP u Komisie pre burzy cenných papierov. Spoločnosť BP sa vzdáva zodpovednosti alebo povinnosti aktualizovať výhľadové vyhlásenia.

 

Vlastníctvo autorských práv tejto stránky

Autorské práva v obsahu webovej stránky a akýchkoľvek stiahnutí z tejto webovej stránky sú vlastníctvom spoločnosti BP p.l.c. alebo jej dcérskych spoločností, ak nie je uvedené inak. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť BP p.l.c., 1 St James's Square, Londýn SW1Y 4PD, Spojené Kráľovstvo.

 

Nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov o ochrane autorských práv. Udeľujeme vám povolenie vyhotovovať si kópie týchto webových stránok počas ich prezerania podľa svojej potreby a tiež si pre svoje osobné účely môžete vytlačiť taký obsah webovej stránky, aký dôvodne potrebujete na súkromné účely. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané. Bez nášho výslovného súhlasu nesmiete prispôsobovať túto stránku alebo odkazovať na stránku inú ako domovskú stránku.

 

Vlastníctvo ochranných známok

BP, BP Shield a značka Helios sú ochranné známky spoločnosti BP p.l.c., zariadenie Amoco Torch a Oval sú ochrannými známkami spoločnosti BP Products North America Inc. a ARCO a ARCO Spark sú ochrannými známkami spoločnosti Atlantic Richfield Company. Vlastníkom slova a loga Castrol je spoločnosť Castrol Limited. Vlastníkom loga Burmah Castrol je spoločnosť BP p.l.c.

 

Použitie hypertextových odkazov a zobrazení tretími stranami

Ani my ani žiadne z našich dcérskych spoločností nenesú zodpovednosť za obsah akejkoľvek inej webovej stránky, vrátane akejkoľvek webovej stránky, prostredníctvom ktorej ste mohli získať prístup na našu webovú stránky, alebo na ktorú ste mohli získať prístup z našej webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek takýmito webovými stránkami alebo odkazmi.

 

Tam, kde uvádzame hypertextové odkazy na webové stránky tretích osôb, robíme tak v dobrej viere, že tieto webové stránky obsahujú alebo môžu obsahovať materiál, ktorý je podstatný pre obsah na našej webovej stránke. Takýto vložený hypertextový odkaz neznamená, že spoločnosť BP alebo jej dcérske spoločnosti skontrolovali alebo schvaľujú webové stránky tretej strany alebo ich obsah – v skutočnosti vás v niektorých prípadoch môže hypertextový odkaz presmerovať na webovú stránku tretej strany, ktorá obsahuje odlišné názory ako tie, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke alebo ktoré iným spôsobom presadzuje spoločnosť BP a jej dcérske spoločnosti.

 

Akékoľvek názory tretích strán sú osobné názory jednotlivcov alebo organizácií, ktoré ich poskytli a nemusia odrážať názory spoločnosti BP p.l.c., alebo akéhokoľvek člena spoločnosti BP.