1. Domov
  2. Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ochrana osobných údajov BP

Táto webová stránka (www.flotila.bp.sk) obsahuje informácie o rôznych palivových kartách BP a s nimi súvisiacimi poskytovanými službami. Zodpovedný subjekt:

BP Europa SE, Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków, Polska.


Prípadné otázky zasielajte na e-mailovú adresu: BPPLUSEAST@uk.bp.com


Otázka ochrany osobných údajov je pre nás prioritná, preto uvádzame postupy, ktoré uplatňujeme v oblasti spracovania osobných údajov. V politike ochrany osobných údajov uvádzame spôsob, ako to robíme.

 

Kedy zbierame Vaše osobné údaje

V prípade, že nás kontaktujete za účelom predloženia ponuky alebo získania podrobných informácií o našej ponuke, Vás požiadame o poskytnutie určitých informácií, ktoré nám umožnia príslušne zareagovať a udeliť odpoveď na Vašu otázku.


Ak ste udelili súhlas na zasielanie newsletterov alebo iných marketingových informácií od BP, Vaše osobné údaje budú využité na ich doručenie. Túto službu môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom odkazov, ktoré sa nachádzajú na konci korešpondencie.

 

Bezpečnosť údajov

Ak nám poskytnete osobné údaje, uplatníme príslušné bezpečnostné prostriedky za účelom ich ochrany pred neoprávneným prístupom, neoprávneným používaním, sprístupnením, ich neoprávnenou úpravou, protiprávnym zničením alebo prípadnou stratou.

 

Prenos osobných údajov mimo EÚ

S prihliadnutím na skutočnosť, že BP pôsobí na celom svete, Vaše údaje môžu byť sprístupnené iným firmám zo skupiny BP, ktoré sú súčasťou jej obchodného postupu. Každý interný prenos údajov v rámci skupiny BP je upravený a legalizovaný platnými korporačnými pravidlami BP, ktoré garantujú príslušný stupeň ochrany údajov v celej skupine BP.

 

Uchovávanie údajov

Aby sme zabránili zneužitiu informácii, Vaše údaje spolu so správou budeme uchovávať po dobu 12 mesiacov od chvíle posúdenia správy.
Ak sa počas tejto doby nestanete našim zákazníkom, Vaše údaje budú odstránené alebo budú neidentifikovateľné.

 

Vaše práva

Ak ste nám poskytli Vaše údaje, na základe zákona o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:
Máte právo požiadať o vydanie kópie so svojimi osobnými údajmi, ktorými disponujeme.

Máte právo požiadať o úpravu svojich osobných údajov, v prípade, že sú nepresné, neúplné alebo nesprávne.

Máte právo požiadať o odstránenie svojich údajov.

Máte právo podať sťažnosť v štátnom orgáne, ktorý dohliada na ochranu osobných údajov.

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností súvisiacich s našim postupom v oblasti spracovania osobných údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: BPPLUSEAST@uk.bp.com alebo písomne na poštovú adresu:

BP Europa SE, Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, Polska.


Našu politiku ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme, preto Vám odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali našu stránku a oboznámili sa s jej najnovšou verziou. Posledná verifikácia politiky ochrany osobných údajov sa uskutočnila v apríli r. 2018.