1. Domů
  2. Právní prohlášení

Právní prohlášení

Právní prohlášení

Níže jsou uvedeny podmínky použití webových stránek společnosti BP p.l.c. Není-li uvedeno jinak, odkazy na „BP“ nebo „BP Group“ na těchto stránkách znamenají společnost BP p.l.c. a její přidružené společnosti a pobočky.

 

Naše odpovědnost vůči vám

Informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou vyčerpávající. Navzdory našemu úsilí nemusí být přesné, aktuální nebo platné pro okolnosti každého konkrétního příkladu. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo opomenutí (kromě podvodného zkreslení údajů) na těchto webových stránkách a rozhodnutí, která učiníte na základě informací obsažených na těchto webových stránkách, jsou ve vaší výlučné odpovědnosti. Společnost BP p.l.c., ani žádná z jejích přidružených společností nepřijímají odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu plynoucí z přístupu nebo používání těchto webových stránek, nebo informací zde obsažených. Důsledky jakéhokoli vzneseného problému s vámi rádi probereme na e-mailové adrese uvedené na stránce www.bp.com/contact.


(1) S ohledem na obyvatele Velké Británie a (2) s ohledem na obyvatele USA: žádné informace obsažené na těchto webových stránkách nepředstavují a ani nemohou být považovány, že představují pozvánku nebo pobídku k investování nebo jinému nakládání s akciemi nebo ADR společnosti BP nebo pozvánku nebo pobídku od společnosti BP nebo jejím jménem nebo jménem kterékoliv její přidružené společnosti k uzavření smlouvy s vámi.


Jestliže nám poskytnete informace jinak než ve smyslu osobních informací, které budou zpracovávány v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti BP, které je uvedeno na těchto stránkách, pak souhlasíte, že máme neomezená práva na takové informace a že můžeme tyto informace použít způsobem, jaký si vybereme. Takové informace budou považovány za nedůvěrné.

 

Výroky orientované na budoucnost

Prohlášení učiněná nebo obsažená na těchto webových stránkách, nebo v odkazovaných dokumentech, zejména taková týkající se použitého kapitálu, kapitálových výdajů, peněžních toků, nákladů, úspor, dluhu, poptávky, likvidací, dividend, příjmů, účinnosti, pákového efektu, růstu, zlepšení, investic, marží, výkonnosti, cen, výroby, produktivity, zisků, rezerv, výnosů, prodejů, strategie, synergií, daňových sazeb, trendů, hodnoty, objemů, efektů fúzí a akvizic společnosti BP jsou nebo mohou být výroky orientované na budoucnost. Takováto prohlášení vyjadřují názory společnosti BP ke dni jejich uvedení s ohledem na budoucí události a jsou vystavena rizikům a nejistotám. Skutečné výsledky se mohou lišit od těch uvedených v takovýchto prohlášeních v závislosti na různých faktorech včetně budoucích úrovní dodávek produktů průmyslového odvětví, poptávky a cen, politické stability a ekonomického růstu, vývoje a použití nových technologií, aktivit konkurence, přírodních katastrof, válek a teroristických činů. Dodatečné informace, včetně informací ohledně faktorů, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od těch zmíněných ve výrocích orientovaných na budoucnost, jsou uvedeny v nejnovější zveřejněné výroční zprávě a účetní závěrce společnosti BP, v nejnovější zveřejněné výroční zprávě společnosti BP na formuláři 20-F podaném u americké Komise pro cenné papíry a burzy a v dalších dokumentech podaných občas společností BP u americké Komise pro cenné papíry a burzy. Společnost BP se zříká jakéhokoliv úmyslu nebo povinnosti aktualizovat výroky orientované na budoucnost.

 

Vlastnictví autorských práv k těmto stránkám

Pokud není uvedeno jinak, jsou autorská práva k obsahu a materiálům ke stažení uvedeným na těchto webových stránkách vlastněna společností BP p.l.c. nebo jejími přidruženými společnostmi. Všechna práva vyhrazena. BP p.l.c., 1 St James's Square, London SW1Y 4PD, Velká Británie.


Nesete odpovědnost za dodržení všech platných zákonů o autorských právech. Povolujeme vám udělat si kopie těchto webových stránek jako nezbytné související úkony v průběhu jejich prohlížení a můžete si pro svoje osobní využití vytisknout takový rozsah webových stránek, jaký je přiměřený pro osobní využití. Veškeré jiné využití je přísně zakázáno. Tyto webové stránky nesmíte umístit v rámci žádných jiných webových stránek ani poskytovat odkaz na jinou než domovskou stránku bez našeho výslovného povolení.

 

Vlastnictví obchodních známek

BP, štít BP a znak Helios jsou obchodní známky společnosti BP p.l.c., pochodeň a ovál Amoco jsou obchodní známky společnosti BP Products North America Inc., ARCO a jiskra ARCO jsou obchodní známky společnosti Atlantic Richfield Company. Vlastníkem slova Castrol a loga Castrol je společnost Castrol Limited. Vlastníkem loga Burmah Castrol je společnost BP p.l.c.

 

Použití hypertextových odkazů a zobrazení třetí stranou

Ani my ani žádná z našich přidružených společností neneseme odpovědnost za obsah jiných webových stránek, včetně těch webových stránek, kde jste získali přístup na naše webové stránky, nebo na které jste získali přístup z našich webových stránek. Nepřijímáme žádnou odpovědnost ve spojení s takovými stránkami nebo odkazy.


Pokud poskytujeme hypertextový odkaz na webové stránky třetí strany, činíme tak v dobré víře, protože se domníváme, že tyto webové stránky obsahují nebo mohou obsahovat materiál, který je relevantní ve vztahu k našim webovým stránkám. Takový hypertextový odkaz neznamená, že společnost BP nebo její přidružené společnosti zkontrolovaly nebo schvalují připojené webové stránky třetí strany nebo jejich obsah. Skutečně se v některých případech může stát, že vás hypertextový odkaz přivede na webové stránky třetí strany obsahující opačné názory v porovnání s těmi, které jsou vyjadřovány na našich webových stránkách nebo jsou jinak přijaté společností BP a jejími přidruženými společnostmi.


Všechny názory a stanoviska třetích stran jsou soukromé názory jednotlivců nebo organizací, které je poskytují a nemusí nutně odpovídat stanoviskům nebo názorům společnosti BP p.l.c. nebo jakéhokoliv člena společnosti BP Group.