1. Home
  2. Nieuws
  3. Persberichten
  4. Delta Corridor verbindt industrie met schone H2 en offshore CCS-oplossingen

Delta Corridor verbindt industrie met schone H2 en offshore CCS-oplossingen

Datum:
6 april 2022

Noordwest-Europese waterstof- en CO2-infrastructuur cruciaal voor
decarbonisatie van de industrie voor 2030

Rotterdam/Den Haag – 6 april 2022; Het Havenbedrijf Rotterdam en verschillende industriepartners ondersteunen de ontwikkeling van het Delta Corridor-project, bestaande uit een bundel van vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland. Dit project biedt toegang tot schone waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2 (carbon capture and storage; CCS) die wordt gerealiseerd. Het leidt ook tot minder vervoersbewegingen omdat propyleen en LPG voortaan via pijpleidingen kunnen worden getransporteerd. De infrastructuur verbindt grote binnenlandse industrieclusters in Nederland en Duitsland met vertakkingen langs de hele corridor. Voor industrieën die hun uitstoot moeilijk kunnen verlagen is die verbinding dringend en essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

 

Belang om urgentie te behouden

De industriële partijen staan volledig achter de Delta Corridor in een publiek-private samenwerking met zowel Nederlandse en Duitse overheden en industrie en hebben de ambitie de pijpleiding in 2026 in gebruik te nemen. De Delta Corridor is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een grootschalige Europese waterstofinfrastructuur. Het aantal bedrijven dat de Delta Corridor ondersteunt, groeit en bestaat momenteel uit: Port of Rotterdam, Shell, bp, RWE, thyssenkrupp, LyondellBasell, HeidelbergCement, Attero en Chemelot. De infrastructuur is van cruciaal belang om de klimaatambities te halen. De Delta Corridor werd in november vorig jaar opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Nederlandse overheid. De Nederlandse regering voert momenteel voorbereidende werkzaamheden uit voor de ruimtelijke ordeningsprocedures in samenwerking met particuliere partners en lokale overheden zoals provincies en gemeenten.De industrie in Noordwest-Europa zet zich in voor een flinke verlaging van haar broeikasgasuitstoot in lijn met de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, zijn grote investeringen in de energie-efficiëntie, biogrondstoffen, circulariteit, elektrificatie, waterstof en CCS-oplossingen vereist.

 

Ongeveer 22 Mtpa vermeden en verlaagde CO2

Het Delta Corridor-project is het belangrijkste project dat grootschalige oplossingen zal bieden voor de industrie in clusters in Moerdijk, Geertruidenberg, Chemelot en Noordrijn-Westfalen (Gelsenkirchen, Keulen en wijde omgeving). De Delta Corridor biedt een capaciteit van rond de 22 megaton vermeden en verlaagde emissies per jaar. Daarnaast kunnen aftakkingen van de Delta Corridor in België en verder Duitsland zorgen voor verlaging van de uitstoot op grote schaal.Na eerste haalbaarheidsstudies van Chemelot, Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) en het Havenbedrijf Rotterdam gaat het Delta Corridor-project nu een nieuwe fase in. Er is financiering toegekend voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie, die zal worden uitgevoerd door een consortium van bedrijven. Het consortium zal nauw samenwerken met de nationale overheden en de Europese Unie. De consortiumpartners worden in een later stadium bekend gemaakt.

 

Spilfunctie voor Rotterdam en Nederland

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: "De Delta Corridor is de sleutel voor binnenlandse industrieclusters om hun processen in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs en het Europese Fit for 55-programma. De tijdige levering van vooral waterstof in combinatie met CO2-opslagmogelijkheden, helpt de industrie hun uitstoot daadwerkelijk drastisch te verminderen. Het verbinden van nationale en internationale industrieclusters via Rotterdam is de meest efficiënte route. De corridor is ook gunstig voor de nationale economie en het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Ik ben daarom heel blij om te zien dat meer partners zich aansluiten bij deze strategisch belangrijke publiek-private samenwerking."Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland: "Het verbinden van schone waterstof en faciliteiten voor koolstofopslag en -hergebruik met onze Energie en Chemie Parken in Pernis, Moerdijk en het Rijnland, zal een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelen om onze uitstoot te verlagen. Schaalgrootte opbouwen en de capaciteit leveren aan andere industriële partners is volkomen logisch. Grootschalig internationaal pijpleidingtransport van energie is ook een bewezen concept, zoals ons bestaande RRP-pijpleidingsysteem aantoont. De uitdaging voor de industrie van het verlagen van broeikasgassen kan alleen worden aangepakt met de gezamenlijke steun van partners in de industrie, overheden en de samenleving."Loek Radix, Executive Director Chemelot: "Voor Chemelot vereisen de grondstof- en energietransitie dat we gemakkelijk toegang hebben tot circulaire grondstoffen en energie. We zijn heel goed gepositioneerd om in 2050 CO2-neutraal te zijn, maar er komt een grote logistieke uitdaging aan. De Delta Corridor is daarom een cruciale randvoorwaarde. Een verschuiving van traditionele transportmogelijkheden (spoor, weg, water) is ook essentieel om een breed maatschappelijk draagvlak voor de transitie te krijgen."

 

 

Northwestern European hydrogen and CO2 infrastructure critical for decarbonization of industry for 2030

Rotterdam/The Hague – 6 April 2022; The Port of Rotterdam Authority and cross sector industry partners are supporting the development of the Delta Corridor project, comprising of a bundle of four pipelines between the Rotterdam port, Chemelot and the German Rhineland region. This project will provide access to clean hydrogen and carbon capture and storage (CCS) capacity being realized and in addition will result in a shift in pipeline transport capacity for propylene and LPG. The infrastructure will connect major inland industry clusters in the Netherlands and Germany with branches along the entire corridor. The access is an urgent and essential need for hard to abate industries to meet the EU climate targets as set for 2030.

 

Important to maintain urgency

Therefore the industrial parties will fully support the Delta Corridor through a public-private partnership with governments and industry in both the Netherlands and Germany with an ambition to start operations of the pipeline by 2026. The Delta Corridor is an important step toward development of large-scale European hydrogen infrastructure. The number of companies supporting Delta Corridor is growing and currently comprises of: Port of Rotterdam, Shell, bp, RWE, thyssenkrupp, LyondellBasell, HeidelbergCement, Attero and Chemelot.

 

Recognizing infrastructure is critical to meet the climate ambitions, the Delta Corridor was listed on the Multi-year Program Infrastructure Energy and Climate (MIEK) from the Dutch government in November last year. Preparatory work concerning spatial planning procedures is being done by the Dutch Government in cooperation with private partners and local governments such as provinces and municipalities.

 

In line with the EU climate targets, the industry in Northwest Europe is committed to a major reduction of its greenhouse gas emissions by 2030 which will require maximization of energy efficiency and major investments in bio feedstock, circularity, electrification, hydrogen and CCS-solutions.

 

Around 22 Mtpa avoided and abated CO2

The Delta Corridor project is the key project that will unlock large scale solutions for industry located in industrial hubs across Moerdijk, Geertruidenberg, Chemelot, and NRW (Gelsenkirchen, Cologne and wider areas). The Delta Corridor unlocks a contribution of around 22 Mtpa avoided and abated emissions per year. In addition, branches to the Delta Corridor could provide deep decarbonization options in Belgium and further into Germany.

 

Following initial feasibility studies by Chemelot, Rotterdam-Rhine Pipeline (RRP) and the Port of Rotterdam, the Delta Corridor project is now entering a new phase. Funding has been granted for a detailed feasibility study, which will be carried out by a consortium of companies. The consortium will be seeking close cooperation with national governments and EU. The consortium partners will be announced at a later stage.

 

Pivotal role for Rotterdam and the Netherlands

Allard Castelein, CEO of the Port of Rotterdam Authority, says: "The Delta Corridor is the key for inland industry clusters to bring their processes in line with the Paris climate goals and the European Fit for 55 programme. The timely supply of especially hydrogen in combination with CO2-storage opportunities truly helps the industry to drastically reduce their emissions. Connecting national and international industry cluster via Rotterdam is the most efficient route. The corridor is also beneficial for the national economy and the future earning capacity of the Netherlands. I am delighted to see that more partners are joining this strategic important public-private partnership.”

 

Marjan van Loon, Director of Shell Nederland, continues: ”Connecting the clean hydrogen- and CCUS-facilities we are currently realizing with our energy and chemical parks in Pernis, Moerdijk and Rhineland, will be a major contributor to reaching our goals to lower our emissions. Building scale and providing the capacity to other industry partners makes perfect sense. Large scale international pipeline transport of energy is also a proven concept with our existing RRP pipeline system. The greenhouse gas reduction challenge for industry can only be tackled together with support from partners in the industry, governments and society.”

 

Loek Radix, Chemelot Executive Director, says: “For Chemelot the feedstock and energy transition necessitate that we have easy access to circular feedstock and energy. We are very well positioned to become carbon neutral by 2050, but there will be a major logistical challenge. The Delta Corridor is therefore a crucial precondition. A shift away from traditional modalities (rail, road, water) is also essential to gain a broad societal support for the transition”.