1. Strona główna
  2. Centrum prasowe
  3. Informacje prasowe i komunikaty
  4. BP wyznacza sobie ambitne zadanie zredukowania emisji netto do zera do 2050 r.

BP wyznacza sobie ambitne zadanie zredukowania emisji netto do zera do 2050 r.

BP określiło nową ambicję dnia 12 lutego 2020 , zgodnie z którą stanie się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do 2050 r. oraz pomoże zredukować światową emisję netto do zera. W realizacji tej ambicji pomoże dziesięć zadań: 

 

Pięć zadań, które pomogą zredukować emisje netto BP do zera:

1.   Emisje netto na poziomie zerowym w całej organizacji BP w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku 2050.

2.   Emisje netto na poziomie zerowym w działalności BP związanej z wydobyciem ropy i gazu ziemnego w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku
2050.

3.   Ograniczenie o 50% wskaźnika emisji z produktów sprzedawanych przez BP nie później niż do roku 2050.

4.   Instalacja urządzeń do pomiaru emisji metanu we wszystkich dużych obiektach przerobu ropy i gazu ziemnego BP do 2023 r. i zmniejszenie wskaźnika emisji metanu z działalności o 50%.

5.   Stopniowy wzrost odsetka inwestycji w działalność niezwiązaną z ropą i gazem ziemnym.

 

Pięć zadań, które pomogą zredukować światowe emisje netto do zera:

6.   Aktywne wspieranie polityk prowadzących do obniżania emisji netto do zera, w tym opłat za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

7.   Dalsze zachęcanie pracowników BP do realizacji celów oraz mobilizowanie ich do popierania opcji „zero netto”.

8.   Określenie nowych oczekiwań w relacjach z organizacjami branżowymi. 

9.    Bycie postrzeganym jako lider w zakresie przejrzystości raportowania, w tym wspieranie zaleceń TCFD (Grupy Zadaniowej ds. Ujawnień Finansowych

związanych z Klimatem).

10.   Utworzenie nowego zespołu, którego zadaniem będzie pomoc krajom, miastom i dużym firmom w dekarbonizacji.

 

W celu realizacji tej ambicji firma BP zostanie gruntownie przeorganizowana i stanie się bardziej zintegrowana i skoncentrowana. W jej skład wejdą:

•       Cztery grupy biznesowe odpowiedzialne za wyniki i wzrost wartości: Production & Operations; Customers & Products; Gas & Low

Carbon Energy; i Innovation & Engineering.

·        Trzy organizacje integrujące (integrators) odpowiedzialne za poszukiwanie i wykorzystywanie możliwości: Sustainability & Strategy; Regions, Cities & Solutions; i Trading & Shipping.

·        
Cztery główne organizacje wspierające realizację celów biznesowych (enablers): Finance; Legal; People & Culture; i Communications & Advocacy. W okresie transformacji BP zobowiązuje się do uzyskiwania satysfakcjonujących wyników:

 

Nie ulegają zmianie podstawowe zobowiązania BP:

•      do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i stabilny

•      do utrzymania propozycji dla inwestorów BP, w tym zobowiązania do: 

o   zwiększania stabilnych wolnych przepływów gotówkowych i wypłat dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie; 

o    utrzymywania silnych ram finansowych oraz dyscypliny pod względem kosztów i kapitału, oraz zmniejszenia dźwigni finansowej w bilansie;

o   zrealizowania celów dotyczących wolnych przepływów gotówkowych na 2021 r.

 

We wrześniu BP zorganizuje dzień rynków kapitałowych, aby przedstawić swoją strategię oraz plany krótkoterminowe. Nowy cel i ambicja Nowy prezes BP, Bernard Looney, przedstawia dzisiaj nowy cel i ambicję firmy. Nowym celem BP jest przedefiniowanie energii z korzyścią dla ludzi i naszej planety. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki najbardziej śmiałej w branży ambicji, aby BP stało się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050, oraz aby pomóc zredukować światową emisję netto do zera. Ambicję tę można będzie zrealizować dzięki dziesięciu zadaniom. W realizacji planów pomoże całkowita reorganizacja BP oraz zobowiązanie do uzyskiwania satysfakcjonujących wyników w okresie transformacji. 

 

Bernard Looney powiedział:

„Globalny budżet emisji dwutlenku węgla jest ograniczony i szybko się wyczerpuje; musimy pilnie wdrożyć opcję „zero netto”. Wszyscy oczekujemy energii, która jest niezawodna i ma przystępną cenę, ale to już nie wystarczy. Energia musi też być czystsza. W tym celu należy zainwestować biliony dolarów w przebudowę światowego systemu energetycznego. Będzie to wymagało przedefiniowania energii, jaką znamy dziś. Z pewnością wiązać się to będzie z trudnościami, ale także olbrzymimi

możliwościami. Jest jasne dla mnie i dla naszych interesariuszy, że aby BP mogło odegrać w tym procesie ważną rolę i realizować swój cel, musimy się zmienić. A my chcemy się zmienić - to słuszny kierunek, korzystny dla świata i dla BP.”

 

Komentarz Helge Lund, przewodniczącego Rady BP:

„Rynki energetyczne ulegają zmianom na skutek zmian klimatycznych, technologicznych i zmieniających się oczekiwań społeczeństwa. Rada wspiera ambicję BP, którą realizować będą Bernard i jego nowy zespół zarządzający. Dążenie do celu, jakim jest opcja „zero netto”, jest korzystne nie tylko dla BP, lecz również dla naszych akcjonariuszy i w szerszym ujęciu – dla społeczeństwa. Rozpoczynając realizację tego ambitnego programu nadal  koncentrujemy się na tym, co istotne: bezpieczna, stabilna i efektywna działalność oraz wypełnianie zobowiązań wobec naszych inwestorów.”

 

Przedefiniowanie energii

 

Nową ambicją BP jest przeobrażenie się w firmę o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050. Opcja „zero netto” obejmuje emisje gazów cieplarnianych z globalnej działalności, obecnie wynoszące ok. 55 mln ton ekwiwalentu CO2 (MteCO2e) rocznie, oraz emisje dwutlenku węgla z wydobywanej ropy i gazu ziemnego, które obecnie utrzymują się na poziomie ok. 360 MteCO2e rocznie - w obu przypadkach w ujęciu bezwzględnym. Łącznie realizacja tych celów oznaczać będzie zmniejszenie do zera emisji netto z obecnego poziomu ok. 415 MteCO2e rocznie. 

„Tak właśnie będzie wyglądać spadek poziomu emisji netto do zera w BP. Bezpośrednio dotyczy całkowitych emisji związanych z wydobywanymi produktami oraz wszystkich emisji gazów cieplarnianych powstających w naszej działalności. Będą to redukcje w ujęciu bezwzględnym, ponieważ tego potrzebuje świat. Gdyby takie działania przeprowadzono w odniesieniu do każdej wydobytej baryłki ropy i gazu, problem emisji w naszym sektorze zostałby rozwiązany. Jednak na świecie nic nie jest takie proste; cały system energetyczny należy przekształcić i w tym procesie każdy ma do odegrania swoją rolę - producenci i sprzedawcy energii, decydenci i wszyscy użytkownicy energii.” - Bernard Looney 

 

BP zamierza również pomóc swoim klientom ograniczyć ich emisje poprzez redukcję wskaźnika emisji ze sprzedawanych produktów o połowę nie później niż do roku 2050, oferując klientom większy wybór lepszych produktów o niskiej lub zerowej emisji. 

 

BP zamierza także zainstalować urządzenia do pomiaru emisji metanu we wszystkich dużych obiektach przerobu ropy i gazu ziemnego do 2023 r. i zmniejszyć wskaźnik emisji metanu z działalności o 50%. Z czasem BP planuje także zwiększyć odsetek inwestycji w działalność niezwiązaną z ropą i gazem ziemnym: 

„Spodziewamy się z czasem inwestować coraz więcej w działalność opartą na technologiach niskoemisyjnych, a mniej w przedsięwzięcia związane z ropą i gazem ziemnym. Chcemy inwestować mądrze w projekty, które generują wartość, rozwijają skalę działalności oraz przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu.” - Bernard Looney.

 

Nasza ambicja obejmuje szereg zadań mających wspierać świat w redukcji emisji netto do zera:

·        Bardziej aktywne wspieranie polityk prowadzących do obniżania emisji netto do zera, w tym opłat za uprawnienia do emisji CO2; zaprzestanie reklam wizerunkowych i przeznaczenie tych zasobów na promowanie polityk, pomysłów, działań i współpracy dotyczących programu „zero netto” oraz swojej własnej ambicji „zero netto”.

·        Zachęcanie pracowników BP na całym świecie do realizacji tych zadań oraz mobilizowanie ich do wspierania opcji „zero netto”; zwiększenie procentowej części wynagrodzenia uzależnionej od zmniejszania emisji. 

·        Określenie nowych oczekiwań w relacjach BP z organizacjami branżowymi, przedstawienie poglądów BP na temat zmian klimatycznych, zachowanie przejrzystości w obszarach, gdzie występują różnice poglądów, oraz bycie gotowym na wystąpienie z organizacji w przypadku braku wspólnych celów w tym zakresie.

·        Bycie postrzeganym jako lider branży w zakresie przejrzystości raportowania, konstruktywna współpraca z TCFD oraz innymi grupami nad opracowaniem dobrych praktyk i standardów przejrzystego raportowania. Dzisiaj BP ogłasza swoje wsparcie dla zaleceń TCFD.

·        Utworzenie nowego zespołu, którego zadaniem będzie tworzenie zintegrowanych rozwiązań w zakresie czystej energii i mobilności, oraz pomoc krajom, miastom i dużym firmom w dekarbonizacji.

 

Odkrycie BP na nowo

Struktura organizacyjna BP - i większej części całej branży - pozostała niemal niezmienna od ponad wieku - z podziałem na odrębne organizacje: upstream, downstream i pozostałe biznesy. Aby móc zrealizować swoją nową ambicję i związane z nią zadania, w BP zostanie dokonana gruntowna reorganizacja.

„Musimy odkryć BP na nowo. Poprzednia struktura dobrze nam służyła przez lata, lecz aby dotrzymać kroku dynamicznie zmieniającym się potrzebom klientów i oczekiwaniom społeczeństwa, musimy stać się bardziej zintegrowaną i skoncentrowaną na zadaniach organizacją. Przeprowadzamy więc dużą reorganizację, wprowadzamy nową strukturę, nową kadrę zarządzającą i nowe metody pracy, które obejmą nas wszystkich.”- Bernard Looney

 

Plany przewidują, że dotychczasowe w dużej mierze autonomiczne segmenty BP - upstream i downstream - zostaną zlikwidowane, a Grupa zostanie globalnie
przeorganizowana w bardziej skoncentrowane i zintegrowane przedsiębiorstwo składające się z 11 zespołów. Osoby stojące na czele tych zespołów tworzyć będą
nową kadrę zarządzającą BP. Cztery grupy biznesowe będą odpowiedzialne za wyniki i wzrost wartości:

·        Production & Operations, której szefem będzie Gordon Birrell, będzie nowym centrum operacyjnym BP integrującym całą działalność, a jej zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo, efektywność i wzrost wartości. Customers & Products, której dyrektorem będzie Emma Delaney, będzie odpowiedzialna za klientów – siłą napędową dla tworzenia produktów i usług energetycznych przyszłości, a także za obsługę klientów i ekspansję na dynamicznych rynkach.

·        Gas & Low Carbon Energy, którą kierować będzie Dev Sanyal, połączy wszystkie zespoły odpowiedzialne za energię obecnie rozproszone w organizacji BP, aby tworzyć konkretne rozwiązania oparte na technologiach niskoemisyjnych. Będzie także poszukiwać możliwości związanych z dekarbonizacją i nowymi łańcuchami wartości, np. wodór oraz sekwestracja i magazynowanie dwutlenku węgla (CCUS).

·        Innovation & Engineering, na której czele stanie David Eyton, zwiększy tempo inwestycji BP w nowe przedsięwzięcia i w Launchpad oraz pełnić będzie rolę katalizatora generującego wartość z nowych możliwości pojawiających się na rynku. Będzie także odpowiedzialna za aspekty techniczne, bezpieczeństwo i ryzyko operacyjne.

Zostaną utworzone trzy organizacje integrujące (integrators) odpowiedzialne za poszukiwanie i maksymalne wykorzystanie możliwości przez BP:

·        Strategy & Sustainability, kierowana przez Giulię Chierchia dołączającą do BP z firmy McKinsey, pozwoli zapewnić zrównoważony rozwój na najwyższym szczeblu w BP i określać będzie politykę Grupy w zakresie strategii i alokacji kapitału.

·        Regions, Cities & Solutions, której szefem będzie William Lin, będzie budować relacje z regionami, miastami i dużymi firmami, aby tworzyć zintegrowane rozwiązania w zakresie energii i emisji, przyczyniając się do znacznych redukcji emisji.

·        Trading & Shipping, na której czele będzie stać Carol Howle, spożytkuje dogłębną wiedzę specjalistyczną BP i ją rozwinie, aby jeszcze skuteczniej wykorzystywać nowe okazje handlowe i tworzyć wartość dodaną. Cztery zespoły (enablers) będą wspierać realizację celów biznesowych:

·        Finance, którego dyrektorem będzie Murray Auchincloss. Legal, którego szefem będzie Eric Nitcher.

·        People & Culture, na którego czele stanie Kerry Dryburgh. 

·        Communications & Advocacy, którego dyrektorem będzie Geoff Morrell. W ciągu najbliższych kilku miesięcy nowa kadra zarządzająca BP skupi się na tworzeniu swoich zespołów oraz opracowywaniu strategii BP prowadzącej do realizacji wyznaczonej ambicji.

„Chcemy razem budować bardziej energiczną, innowacyjną i efektywną firmę. Całkowicie zintegrowaną organizację, której siłą napędową jest jej cel i która korzysta z technologii cyfrowych. Jestem pewien, że nowa kadra zarządzająca i wszyscy nasi pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje i chęć ku temu, aby zmienić BP w dobrze prosperujący koncern energetyczny przyjazny dla środowiska, który będzie pozytywną siłą w świecie zerowych emisji netto.”-
Bernard Looney

 

Działalność w okresie transformacji Pomimo zaplanowanych zmian obejmujących całą Grupę, zasadnicze zobowiązania BP do zapewnienia bezpieczeństwa i  przyrzeczenia wobec inwestorów pozostają bez zmian. 

„BP musi uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki również w okresie przekształceń. Równie mocno jak na transformację stawiam na nadrzędne zasady, które do tej pory dobrze się przysłużyły naszej firmie. Bezpieczna i stabilna działalność zawsze będzie podstawą wszystkiego, w co się angażujemy; będziemy nadal wypełniać zobowiązania względem naszych akcjonariuszy. Aby zaangażować się w przedefiniowywanie energii, musimy posiadać silne zaplecze finansowe, zdolność do wypłaty dywidendy, na którą liczą nasi właściciele oraz możliwość generowania przepływów gotówkowych umożliwiających inwestowanie w nową działalność

o niskiej lub zerowej emisji CO2.” - Bernard Looney

 

Zobowiązanie BP do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i stabilny pozostaje niezmienne, a bezpieczeństwo jest podstawową wartością firmy. Nowa struktura będzie wspierać oraz podnosić poziom bezpieczeństwa. BP podtrzymuje również swoją ofertę dla inwestorów zakładającą zwiększanie stabilnych wolnych przepływów gotówkowych oraz wypłat dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie. Firma chce posiadać mocne ramy finansowe, w tym zmniejszyć dźwignię finansową w bilansie, utrzymać dyscyplinę kapitałową oraz zrealizować cele dotyczące wolnych przepływów gotówkowych na 2021 r., a także kontrolować koszty i zwiększać efektywność.

We wrześniu BP zamierza zorganizować dzień rynków kapitałowych, podczas którego nowa kadra zarządzająca przedstawi szczegółowe informacje na temat
strategii BP oraz planów krótkoterminowych. 

 

Informacje dla redakcji

·         Powyższy komunikat zawiera informacje poufne określone w art. 7 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku nr 596/2014. Osobą odpowiedzialną za publikację komunikatu w imieniu BP p.l.c. jest Ben Mathews, Company Secretary.

·        BP przewiduje, że zewnętrzne sprawozdania finansowe w roku 2020 będą sporządzane w podziale na dotychczas obowiązujące segmenty.

·        W niniejszym komunikacie poniższym terminom przypisano następujące znaczenia: o   opcja „zero netto”: zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych po odjęciu emisji pochłoniętych, usuniętych lub zredukowanych, ustalony zgodnie z metodologiami BP. o    w ujęciu bezwzględnym: pomiar uwzględniający redukcję całkowitych emisji gazów cieplarnianych, a nie jedynie redukcji emisji dwutlenku węgla na jednostkę energii. o    emisja gazów cieplarnianych z działalności: emisje gazów cieplarnianych (CO2 i metanu) bezpośrednie (Zakres 1) i pośrednie (Zakres 2) wyrażone jako ekwiwalent CO2 (MteCO2e) podawane w sprawozdaniach BP oraz ustalane na podstawie kontroli operacyjnej określonej w Raporcie Rocznym BP i Formularzu 20-F za 2018 r. - zob. str. 48 Raportu Rocznego BP oraz Formularza 20-F za 2018 r. o   

emisje pochodzące z wydobycia ropy i gazu ziemnego przez BP: szacunkowe emisje CO2 przy założeniu, że wydobyta przez BP ropa i gaz ziemny zostaną poddane procesowi spalania (Zakres 3, kat. 11), podawane w przypadku udziału w kapitale. o    wskaźnik emisji produktów sprzedawanych przez BP: emisje gazów cieplarnianych powstałe w całym cyklu życia na jednostkę energii obliczone na podstawie wyników sprzedaży produktów (zob. str. 32 Raportu Rocznego BP i Formularza 20-F za 2018 r.) i

wyrażone w gCO2e/MJ. Emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia obejmują: §  szacowane emisje gazów cieplarnianych z produkcji, przerobu i transportu produktu,

czy to przez BP czy inne podmioty, i §  szacowane emisje gazów cieplarnianych z zakładanego poddania produktu procesowi spalania. o    produkty:

produkty energetyczne (w tym paliwa, gaz, biopaliwa i energia z wyłączeniem produktów nieprzeznaczonych do energetycznego wykorzystania, np. smarów oraz surowców petrochemicznych); termin ten w przyszłości może obejmować również produkty nieenergetyczne, o ile zostaną ujęte w metodologii BP, w tym związane z pochłanianiem, usuwaniem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych, np. glebowe pochłaniacze CO2. o    wskaźnik emisji metanu: obejmuje emisje metanu pochodzące z poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego przez BP wyrażone jako procent gazu, który na skutek tych działań zostanie wprowadzony na rynek (na podstawie kontroli operacyjnej określonej na str. 48 Raportu Rocznego BP i Formularza 20-F za 2018 r.). o    udział w kapitale: obejmuje 100% udziałów spółek zależnych oraz procent udziału BP równoważny udziałowi we wspólnych porozumieniach i jednostkach stowarzyszonych, z wyłączeniem udziału BP w spółce Rosnieft. ·                  

Szczegółowe informacje na temat powyższej terminologii (oraz powiązanych z nią metodologii) zostaną podane w Raporcie Rocznym BP i Formularzu 20-F za 2019 r. oraz w Raporcie BP dotyczącym zrównoważonego rozwoju za 2019 r. Powyższa terminologia oraz powiązane z nią metodologie mogą z czasem ulec zmianie zgodnie z  publikowanymi informacjami. 

 

Dalsze informacje Biuro prasowe BP w Londynie: +44 (0)20 7496 4076, bppress@bp.com 

 

Zastrzeżenie 

W celu skorzystania z przepisów tzw. „bezpiecznej przystani” przewidzianych w ustawie Stanów Zjednoczonych o reformie prywatnych sporów w sprawie papierów  wartościowych z 1995 r. (United States Private Securities Litigation Reform Act) oraz ogólnej doktrynie dotyczącej zastrzeżeń, BP wydaje poniższe oświadczenie   charakterze zastrzeżenia: W komunikacie omówiono pewne zadania, ambicje, cele i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które nie są powiązane z minionymi wydarzeniami i

okolicznościami. Dotyczą one nowego celu, ambicji i struktury BP. Twierdzenia te zasadniczo, lecz nie zawsze, zawierają takie wyrazy i wyrażenia jak: „będzie”, „oczekuje”, „przewiduje się, że”, „ma na celu”, „powinno”, „może”, „cel”, „ambicja”, „prawdopodobne jest”, „zamierza”, „uważa”, „spodziewa się”, „planuje”, „obserwujemy”, „zobowiązuje

się” lub podobne. W szczególności, między innymi, wszystkie poniższe stwierdzenia należy uznać za odnoszące się do przyszłości: Nowa ambicja BP, aby stać się firmą o emisjach netto na poziomie zero nie później niż do roku 2050, w tym zadania dotyczące emisji z działalności, emisji pochodzących z wydobycia ropy i gazu ziemnego; ograniczenie o 50% wskaźnika emisji z produktów sprzedawanych przez BP, pomiary emisji metanu w głównych obiektach przerobu ropy i gazu ziemnego do 2023 r. oraz późniejsze ograniczenie wskaźnika emisji metanu z takiej działalności, cel stopniowego zwiększania odsetka inwestycji w działalność niezwiązaną z ropą i gazem ziemnym; cel udzielenia pomocy w redukcji światowej emisji netto do zera; plany zachęt dla pracowników BP na całym świecie; plany szeroko zakrojonej restrukturyzacji firmy; zadanie stworzenia bardziej energicznej, innowacyjnej i efektywnej organizacji; stałe zobowiązanie do prowadzenia działalności bezpiecznie i stabilnie; zobowiązanie
do osiągania satysfakcjonujących wyników w okresie transformacji; stałe zobowiązanie do podtrzymania oferty dla inwestorów, w tym zwiększanie swobodnych przepływów pieniężnych oraz wypłat dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie, zmniejszenie dźwigni finansowej w bilansie, dyscyplina kapitałowa, zrealizowanie celów dotyczących wolnych przepływów pieniężnych na 2021 r., kontrola kosztów i dążenie do zwiększenia efektywności; zobowiązanie do przejrzystości oraz wspierania programu „zero netto”. Z uwagi na swój charakter stwierdzenia odnoszące się do przyszłości obarczone są ryzykiem i niepewnością, ponieważ związane są z wydarzeniami i uzależnione są od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wydarzyć się w przyszłości i na które BP nie ma wpływu. Faktyczne wyniki mogą się istotnie różnić od wyników zawartych w takich stwierdzeniach w zależności od działania szeregu czynników, w tym: czynników poruszanych w dyskusjach towarzyszących takim stwierdzeniom odnoszącym się do przyszłości; zmian społecznych w popycie ze strony konsumentów; wolniejszego tempa następowania zmian; opracowania i korzystania z nowych technologii; terminu rozpoczęcia realizacji nowych projektów; wykorzystania okazji do rozwoju lub inwestycji; zmian oczekiwań społecznych oraz  nnych zmian warunków prowadzenia działalności; niekorzystnych zmian w zasadach podatkowych; terminu, ilości i charakteru pewnych transakcji nabycia i dezinwestycji;  przyszłych poziomów podaży produkcji przemysłowej, zapotrzebowania i poziomu cenowego; ceny i dostępności paliw alternatywnych; problemów operacyjnych

i z bezpieczeństwem;  opóźnień w budowie infrastruktury transportu i dystrybucji; warunków ekonomicznych i finansowych w ujęciu ogólnym lub w poszczególnych  rajach i regionach; stabilności politycznej i wzrostu gospodarczego w określonych regionach na świecie; uwarunkowań politycznych i gospodarczych w systemach  prawnych, w których prowadzimy działalność; zmian w przepisach prawa i regulacjach rządowych; postępowań regulacyjnych lub prawnych oraz postępowań sądowych;
opóźnień w procesie dochodzenia roszczeń; pozyskania i utrzymania wykwalifikowanej siły roboczej; stosunków pracy i strajków pracowniczych; powodzenia współpracy z partnerami; działalności konkurencji, partnerów handlowych, wykonawców, podwykonawców, wierzycieli, agencji ratingowych i innych; naszego dostępu do zasobów finansowych w przyszłości; zakłóceń działalności i zarządzania kryzysowego; wpływu nieetycznego postępowania i nieprzestrzegania obowiązków regulacyjnych na naszą reputację; katastrof naturalnych i niekorzystnych warunków pogodowych; wojen i aktów terroryzmu, cyberataków i sabotażu; oraz innych czynników omówionych w komunikacie oraz w sekcji „Czynniki ryzyka” Raportu Rocznego BP i Formularza 20-F za 2018 r. złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) w USA.