1. Strona główna
  2. Kim jesteśmy
  3. Kontakt

Kontakt z nami

Szanowny Kliencie, Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Jeśli chcesz się nią podzielić prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta BP lub na podane adresy e-mail.

Klienci indywidualni

 

Dział Obsługi Klienta

801 11 47 47

Opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną, niezależnie od czasu trwania połączenia.

(22) 558 00 42

Opłata zgodnie z taryfą osoby dzwoniącej. 

Godziny pracy infolinii: dni powszednie 8:00 - 19:00, soboty 9:00-14:00

 

 

Reklamacje

W przypadku chęci przekazania opinii na temat funkcjonowania naszych stacji, przekazania pochwały lub reklamacji prosimy o kontakt pod adres reklamacje@bp.com.  Prosimy podać w zgłoszeniu datę i miejsce zdarzenia oraz opis sytuacji.

 

Faktury

W przypadku konieczności wystawienia faktury do paragonu prosimy o kontakt bezpośrednio ze stacją na której odbyło się tankowanie. Jeśli potrzebujecie Państwo duplikatu faktury dla Klienta indywidualnego prosimy o kontakt na adres fakturybppl@bp.com

Klienci biznesowi – karty paliwowe ROUTEX

 

Dział Sprzedaży

(12) 619 14 40

fakturybppl@bp.com

 

Dział Obsługi Klienta

(22) 104 00 53

karty@bp.com

 

 

Oferty współpracy

W przypadku chęci przedstawienia oferty współpracy, oferty sponsoringowej lub innych zapytań prosimy o kontakt na adres kontaktbppl@bp.com

BP Europa SE, Oddział w Polsce

Ul. Jasnogórska 1
31-358 Kraków
Polska


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 345546 
NIP 972-086-54-31

Spółka macierzysta:
BP Europa SE,
Überseeallee 1,
20457 Hamburg,
Niemcy
VAT-No DE 118616994, Kapitał zakładowy 639.875.370 €. (wpłacony w całości), Sąd Rejonowy w Hamburgu RHB 113611
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1, dalej RODO)  informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w wiadomości jest BP EUROPA SE Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 1, tel. 12 619 12 00 (dalej BP). Z administratorem można się skontaktować po adresem: dane@bp.com

 

Podstawa prawna i cel przetwarzana

Dane będę przetwarzane przez administratora ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. w celu załatwienia zgłoszonej sprawy (w tym rozpatrzenia reklamacji, zażalenia lub przyjęcia pochwały) lub dochodzenia roszczeń związanych ze zgłoszoną sprawą oraz w celach archiwizacji dla wykazania załatwienia zgłoszonej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu załatwienia zgłoszonej sprawy. Jeżeli do załatwienia sprawy konieczne będzie podanie innych danych będzie Pan/i o to poproszony/a w odrębnej komunikacji z BP. W przypadku kontaktu poprzez infolinię BP Pani/a rozmowa zostanie nagrana w celu archiwizacji dla wykazania, że zgłoszona reklamacja została prawidłowo obsłużona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na nagrania prosimy o zgłoszenie sprawy drogą mailową.

 

Udostępnianie danych

W razie konieczności dane mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom, świadczącym usługi na rzecz BP oraz podmiotom z grupy BP wyłącznie w celach określonych powyżej (w tym podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zatwierdzonych Wiążących Reguł Korporacyjnych). Dane mogą być też udostępniane innym podmiotom, jeżeli Administrator będzie zobowiązany do udostępnienia danyCh na podstawie przepisów prawa. 

 

Okres przetwarzania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy (w tym rozpatrzenia reklamacji, zażalenia lub przyjęcia pochwały) a także w celach archiwalnych przez okres maksymalnie dwóch lat. Jeżeli będzie to konieczne dane będą przetwarzane przez okres dłuższy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną sprawą.

 

Pani/a uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

-  przenoszenia danych do innego Administratora danych, oraz

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych. 

Uprawnienia te można zrealizować wysyłając:  wiadomość na adres: dane@bp.com.

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

According to REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR, Official Journal of the European Union no l 119/1 dated on 4.05.2016 we therefore inform that BP EUROPA SE Oddział w Polsce, with registered office in Kraków, ul. Jasnogórska 1, tel. 12 619 12 00 is data controller of your personal data provided in your e-mail.

 

Legal basis and purpose of the processing

Your personal data will be processed because because data processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller (GDPR article 6 point 1 letter f)), namely in order to process your request, to store data for processing claims and for the establishment, exercise or defense of legal claims and for proving that your request had been processed in a proper way. Provision of your personal data is voluntary; however this is necessary to process your request. If this is necessary to
process your request, you will be kindly requested in a separate correspondence to provide any further data. If you contact via BP care line your conversation will be recorded. If you do not accept this, you are kindly requested to contact via e-mail. 

 

Disclosure of your data

If this is necessary, your personal data may be disclosed to BP contractors and companies within BP Group in order to meet purposes specified above (it may also include entities outside of European Economic Area based on the Binding Corporate Rules). Your personal data may be disclosed to other entities, if BP is obliged to disclose them under applicable law. 

 

Data retention

Your personal data will be processed for the period necessary to process your request and to achieve the objectives resulting from the legitimate interests pursued by BP as set out above and for archive purposes no longer than two years since request had been submitted. Data will be processed for one-year period unless this is necessary to process data for longer period.

 

Rights of Data Subjects Concerned

In connection with the processing of your personal data, you have the right to:

·        request access to your personal data,

·        rectify incorrect data, and in prescribed cases delete data or limit data processing, 

·        object to the processing of your personal data,

·        withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal and

·       lodge a complaint with a supervisory authority which is Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

You may execute your rights by contacting BP via email: dane@bp.com.

Global

We are a global energy business with offices around the world. Find your nearest fuel station or contact BP in your country