1. Strona główna
  2. Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne serwisu internetowego BP EUROPA SE Oddział w Polsce

 

Niniejsza nota prawna opisuje najważniejsze zagadnienia i zasady dotyczące korzystania z serwisu internetowego BP EUROPA SE Oddział w Polsce. 

Niniejsza nota prawna może być uzupełniana lub zmieniana przez BP EUROPA SE Oddział w Polsce w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia użytkowników serwisu. Zmiany treści niniejszej noty prawnej są dokonywane poprzez ogłoszenie w serwisie zaktualizowanego tekstu jednolitego niniejszego dokumentu. Przed korzystaniem z serwisu użytkownik

powinien zapoznać się z treścią niniejszej noty prawnej. Rozpoczynając korzystanie z serwisu, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej noty prawnej i zobowiązuje się przestrzegać zasad w niej przedstawionych. Niniejsza nota prawna nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Podmioty odpowiedzialne 

Operatorem i wydawcą serwisu jest BP EUROPA SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawiej 9, KRS: 0000345546 (dalej: BP).

 

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Informacje, które zawiera niniejszy serwis internetowy nie są wyczerpujące. Pomimo naszych starań, informacje zawarte na niniejszej stronie mogą się okazać niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy ponosić
jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na przedmiotowej stronie. Jakakolwiek decyzja podejmowana na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie podejmowana jest na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji. BP ani żadna ze spółek z Grupy BP nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do przedmiotowej strony lub zastosowania informacji na niej przedstawionych.

Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta BP.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz BP.

 

Prawo autorskie, znaki towarowe, własność intelektualna

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone, jeżeli zaistnieje
taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Korzystanie z niniejszej strony w inny sposób jest zabronione.

Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz BP, czyli: BP Europa SE Oddział w Polsce, KRS: 0000345546. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Niektóre treści, materiały i elementy serwisu mogą być dostarczane przez inne spółki z Grupy BP, w tym BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Niemcy, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Hamburgu pod numerem HRB 113611, działającą na terenie Polski poprzez oddział BP EUROPA SE Oddział w Polsce lub przez BP International
Limited z siedzibą przy Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7BP, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 00542515. W takich przypadkach prawa autorskie do tych treści i materiałów mogą przysługiwać również innym podmiotom z Grupy BP, a BP udostępnia je w swoim serwisie zgodnie z udzielonymi zezwoleniami i licencjami.

Logo BP jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą BP p.l.c.

Umieszczenie odniesienia do naszego serwisu na innej stronie internetowej wymaga naszej pisemnej zgody.

 

Ochrona prywatności 

BP i pozostałe podmioty z Grupy BP szanują podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązują dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych przez nie danych osobowych oraz dokładają wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób,

których dane te dotyczą. 

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu internetowego dostępnych jest w zakładce „Ochrona prywatności” w stopce serwisu oraz pod następującym adresem URL: https://www.bp.com/pl_pl/poland/home/ochrona_prywatnosci.html 

 

Linki i hiperłącza stron podmiotów trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron dzięki, którym uzyskali Państwo dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które
zawarte są na ww. stronach. W przypadku jeżeli nasza strona internetowa odsyła (zawiera link) do strony internetowej podmiotu trzeciego, odesłanie takie wynika z

działania przez nas w dobrej wierze i opartego na niej przekonania, iż to co taka strona zawiera lub może zawierać pozostaje w związku z naszą stroną.
Odesłania (linki) nie oznaczają, iż BP dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami podmiotów trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez BP.

 

Prawo właściwe 

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne. 

 

Data publikacji: 2023-05-11

© 2023 BP EUROPA SE Oddział w Polsce