1. Strona główna
  2. Centrum prasowe
  3. Reports
  4. BP Energy Outlook 2020

BP Energy Outlook 2020

W nowym raporcie analizujemy możliwe scenariusze dotyczące globalnego rynku energii do roku 2050:

 

  • Na skutek dążeń do obniżenia emisji dwutlenku węgla na świecie, globalny system energii przechodzi istotną restrukturyzację stając się bardziej zróżnicowany i ukierunkowany na potrzeby klientów oraz charakteryzować go będzie zwiększona konkurencja pomiędzy paliwami. 
  • W zużyciu energii odchodzimy od paliw kopalnych, a odnawialne źródła energii szybko zwiększają swoje znaczenie w miarę postępującej elektryfikacji na świecie.
  • Potrzebne są zdecydowane działania, takie jak znaczny wzrost cen emisji dwutlenku węgla, aby zapewnić trwałe ograniczenie emisji związanych ze zużyciem energii.

 

bp Energy Outlook z 2020 r. analizuje możliwe ścieżki globalnej transformacji energetycznej, scenariusze rozwoju globalnych rynków energii w ciągu najbliższych trzydziestu lat oraz kluczowe niewiadome, które mogą wpływać na ich kształt. Prognoza obejmuje okres do roku 2050, czyli o dziesięć lat dłuższy niż w poprzednich edycjach i koncentruje się wokół trzech głównych scenariuszy.

 

Według podstawowych scenariuszy rozważanych w raporcie globalne zapotrzebowanie na energię będzie nadal rosło przynajmniej przez część okresu, który pozostał do roku 2050. Jednakże w tym czasie struktura popytu na energię ulegnie zasadniczej zmianie, a odpowiedzią na malejącą rolę paliw kopalnych będzie rosnący udział energii odnawialnej i wzrost znaczenia energii elektrycznej.

 

Główny ekonomista bp, Spencer Dale, zaprezentował raport Outlook rozpoczynając tygodniową serię prezentacji dla rynków kapitałowych, w ramach której prezes bp – Bernard Looney – i zespół zarządzający bp przedstawili szczegółowe informacje na temat nowej strategii wprowadzonej przez bp w ubiegłym miesiącu.

 

Bernard Looney skomentował, że: „Energy Outlook to nieocenione źródło informacji, które pomaga nam lepiej zrozumieć zmieniający się krajobraz energetyczny i które przyczyniło się w głównej mierze do opracowania naszej nowej strategii. W tym roku prognozy sięgają o dekadę dalej niż wcześniej, czyli do roku 2050, w którym zamierzamy zrealizować nasz cel, jakim jest osiągnięcie zerowych emisji netto. 

 

„Pomimo tego, że pandemia drastycznie zmniejszyła globalną emisję dwutlenku węgla, świat nadal nie podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju. Z analizy zawartej w prognozie wynika jednak, że dzięki zdecydowanym działaniom i szerszemu wyborowi w zakresie technologii niskoemisyjnych, zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i konsumentów, transformacja energetyczna może stać się rzeczywistością.

 

„Jest to jeden z powodów, dla których z optymizmem patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że czytelnicy uznają ten raport za pomocny, ponieważ wszyscy staramy wprowadzać zmiany na lepsze”.

 

Trzy scenariusze 

W raporcie z 2020 r. przeanalizowano przebieg transformacji energetycznej do 2050 r. według trzech głównych scenariuszy. Nie są to przewidywania, lecz oparte na alternatywnych założeniach dotyczących polityk i preferencji społecznych scenariusze, których zadaniem jest zbadanie różnych możliwości rozwoju wypadków w ciągu następnych 30 lat.

  • Scenariusz Rapid (szybki) zakłada wdrożenie określonych działań, w tym prowadzących do znacznego wzrostu cen emisji dwutlenku węgla, które spowodują, że emisje CO2 pochodzące ze zużycia energii spadną o około 70% do 2050 r. w porównaniu z poziomem z 2018 r. Scenariusz Rapid jest zasadniczo zgodny ze scenariuszami spójnymi z ograniczeniem wzrostu temperatury na świecie do 2100 r. do znacznie mniej niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.
  • Scenariusz Net Zero (zero netto) zakłada, że działania wprowadzone w ramach scenariusza Rapid zostaną wzmocnione przez znaczące zmiany w zachowaniach i preferencjach społecznych i konsumenckich – takie jak powszechniejsze przyjmowanie gospodarki obiegowej i ekonomii współpracy oraz przechodzenie na niskoemisyjne źródła energii. Pozwoli to uzyskać redukcję emisji dwutlenku węgla do 2050 r. o ponad 95%. Scenariusz Net Zero jest w dużej mierze zgodny z  szeregiem scenariuszy prowadzących do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.
  • Business-as-usual (BAU) (wszystko jak dotąd) zakłada, że polityka rządowa, technologie i preferencje społeczne nadal będą się rozwijać w sposób i w tempie obserwowanym w niedawnej przeszłości. W ramach BAU emisje dwutlenku  węgla pochodzące ze zużycia energii osiągną szczytowy poziom w połowie lat 20-tych XXI wieku, a następnie nie zaczną istotnie spadać, lecz do roku 2050 będą o mniej niż 10% niższe niż w 2018 r.

 

Zarówno scenariusz Rapid, jak i scenariusz Net Zero zakładają znaczny wzrost cen emisji dwutlenku węgla do 2050 r. sięgający 250 
dolarów za tonę CO2 w krajach rozwiniętych i 175 dolarów za tonę w gospodarkach wschodzących. W scenariuszu BAU wzrost cen jest znacznie niższy, a emisje dwutlenku węgla kosztować będą średnio jedynie 65 dolarów i 35 dolarów za tonę CO2 do 2050 r., odpowiednio w krajach rozwiniętych i wschodzących.

 

Spencer Dale powiedział: „Rolą opracowania Energy Outlook nie jest przewidywanie ani prognozowanie, w jaki sposób system energii może się zmieniać w czasie. Nie możemy przewidzieć przyszłości; wszystkie scenariusze omawiane w tegorocznej prognozie mogą okazać się błędne. Raport Outlook zawiera rozważania na temat różnych scenariuszy, które pomogą nam lepiej zrozumieć zakres niepewności, z jaką mamy do czynienia w trakcie przechodzenia systemu energii na technologie niskoemisyjne. Lepsze zrozumienie tych zmiennych czynników jest ważnym krokiem w opracowywaniu strategii, które są solidne i odporne na szereg różnych okoliczności”.

 

Kluczowy przekaz opracowania Energy Outlook Rosnące zapotrzebowanie na energię: we wszystkich trzech scenariuszach globalne  zapotrzebowanie na energię rośnie, napędzane przez rosnący dobrobyt i poziom życia w krajach wschodzących. Krzywa popytu na energię pierwotną spłaszcza się w drugiej połowie okresu objętego raportem w scenariuszach Rapid i Net Zero na skutek rosnącej efektywności energetycznej. W scenariuszu BAU popyt stale rośnie w całym okresie objętym opracowaniem osiągając 25-procentowy wzrost w roku 2050. 

 

Znaczna restrukturyzacja globalnych systemów energii: przejście na niskoemisyjny system energii skutkuje większym zróżnicowaniem koszyka energetycznego, ponieważ wszystkie trzy scenariusze przewidują spadek udziału węglowodorów w globalnym systemie energii 
i odpowiadający mu wzrost udziału energii odnawialnej w miarę jak świat w coraz większym stopniu przechodzi na energię elektryczną. Skala tej zmiany różni się znacznie w poszczególnych scenariuszach, a udział węglowodorów w energii pierwotnej spadnie z około 85% w 2018 r. do 65-20% do 2050 r., podczas gdy udział energii odnawialnej wzrośnie do 20-60%.

 

Spadek popytu na ropę naftową: wszystkie scenariusze przewidują spadek popytu na ropę naftową w ciągu najbliższych 30 lat: spadek o 10% do 2050 r. w scenariuszu BAU, spadek o około 55% wg Rapid i o 80% wg Net Zero. Według scenariusza BAU popyt przestaje rosnąć na początku lat 20-stych XXI wieku, a w przypadku Rapid i Net Zero zapotrzebowanie na ropę nigdy się w pełni nie odbuduje po spadku spowodowanym przez Covid-19. Spadek popytu na ropę naftową jest spowodowany rosnącą wydajnością i elektryfikacją transportu drogowego. We wszystkich trzech scenariuszach szczyt wykorzystania ropy naftowej w transporcie przypada na okres od połowy do końca lat 20-stych XXI wieku. Udział ropy naftowej w zaspokojeniu zapotrzebowania na transport spadnie z ponad 90% w 2018 roku do około 80% do 2050 roku wg BAU, ale do 40% wg Rapid i do zaledwie 20% wg Net Zero.

 

Bardziej odporny gaz: perspektywom dla gazu sprzyja duży popyt i rosnąca dostępność globalnych dostaw. Globalne zapotrzebowanie różni się znacznie w poszczególnych scenariuszach. Osiąga szczyt w połowie lat 30-stych XXI wieku wg Rapid i w połowie lat 20-stych XXI wieku wg Net Zero, a do roku 2050 jest zasadniczo podobne do popytu z roku 2018 (Rapid) lub o około jedną trzecią niższe (Net Zero). Według scenariusza BAU popyt na gaz będzie rósł przez najbliższe 30 lat, aby uzyskać poziom o około jedną trzecią wyższy do 2050 r.  Gaz ziemny może potencjalnie odgrywać dwie ważne role w przyspieszonym przejściu na niskoemisyjny system energii: jako wsparcie procesu odchodzenia od węgla w szybko rozwijających się gospodarkach, w których odnawialne źródła energii i inne paliwa niekopalne mogą nie rozwijać się w odpowiednio szybkim tempie, aby zastąpić węgiel; oraz w połączeniu z CCUS (sekwestracją i magazynowaniem dwutlenku węgla) jako źródło energii o (prawie) zerowej emisji dwutlenku węgla. Gaz w połączeniu z CCUS stanowić będzie od 8 do 10% energii pierwotnej do 2050 r. w scenariuszach Rapid i Net Zero.

 

Energia wiatrowa i słoneczna napędzają wzrost energii odnawialnej: odnawialne źródła energii będą najszybciej rosnącym źródłem energii w ciągu najbliższych 30 lat we wszystkich scenariuszach. Udział energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych wzrośnie z około 5% w 2018 r. do 60% do 2050 r. wg Zero Netto, 45% wg Rapid i 20% wg BAU. Wiatr i energia słoneczna dominują w tym wzroście, do czego przyczynia się stały spadek kosztów rozwojowych, niższy w 2050 r. odpowiednio o około 30% i 65% w przypadku energii wiatrowej i słonecznej wg scenariusza Rapid oraz o 35% i 70% wg Net Zero. Wzrost ten wymaga znacznego przyspieszenia w rozbudowywaniu mocy odnawialnych. Według scenariuszy Rapid i Net Zero średnioroczny wzrost mocy zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych i słonecznych w pierwszej połowie okresu objętego raportem wynosić będzie odpowiednio ok. 350 GW i 550 GW, w porównaniu do średniorocznego wzrostu wynoszącego około 60 GW od 2000 r.

 

Postępująca elektryfikacja na świecie: dekarbonizacja systemu energetycznego doprowadzi do sytuacji, w której energia elektryczna stanowić będzie coraz większy procent zużytej energii finalnej. Do roku 2050 udział energii elektrycznej w całkowitym zużyciu finalnym wzrośnie z nieco ponad 20% w 2018 roku do 34% wg BAU, 45% wg Rapid i ponad 50% wg Net Zero. Wzrost światowej produkcji energii elektrycznej będzie zdominowany przez energię odnawialną, która odpowiadać będzie za cały wzrost wg Rapid i Net Zero oraz za około trzy czwarte wg BAU. Zmieniający się koszyk paliw w połączeniu z rosnącym wykorzystaniem CCUS spowoduje spadek emisji dwutlenku
węgla w sektorze energetycznym o ponad 80% wg Rapid w porównaniu z zaledwie 10% wg BAU.

 

Wodór i bioenergia rozwijają się: w miarę stopniowego odchodzenia od węgla w systemie energii wzrośnie rola zarówno wodoru, jak i bioenergii. Wykorzystanie wodoru wzrośnie w drugiej połowie okresu objętego prognozą wg Rapid i Net Zero, szczególnie w sektorach, w których elektryfikacja jest trudniejsza lub bardziej kosztowna. Do 2050 r. wodór będzie stanowił około 7% finalnego zużycia energii 
(z wyłączeniem energii nieprzeznaczonej do spalania) wg Rapid i 16% wg Net Zero. Odejście od tradycyjnych węglowodorów prowadzi również do zwiększenia roli bioenergii, w tym biopaliw płynnych stosowanych głównie w transporcie, biometanu, który może zastąpić gaz ziemny oraz biomasy stosowanej głównie w sektorze energetycznym. Do roku 2050 bioenergia będzie stanowić około 7% energii pierwotnej wg Rapid i prawie 10% wg Net Zero.

 

Świat nie znajduje się na ścieżce zrównoważonego rozwoju: scenariusze pokazują, że osiągnięcie szybkiego i trwałego spadku emisji dwutlenku węgla będzie prawdopodobnie wymagało szeregu działań w postaci wdrożenia odpowiednich polityk, w tym przede wszystkim znacznego wzrostu cen emisji dwutlenku węgla. Polityki te mogą wymagać dalszego wzmocnienia poprzez zmiany w zachowaniach i preferencjach społecznych. Opóźnienie wdrożenia tych polityk i zmian społecznych może znacznie zwiększyć skalę wyzwania i doprowadzić do istotnych dodatkowych kosztów gospodarczych oraz zakłóceń. Zagrożenia związane z takim opóźnieniem zostały również poddane analizie w tegorocznym raporcie w dodatkowym scenariuszu Delayed and Disorderly (opóźnienia i
zakłócenia).

Kontakt biuro prasowe bp w

Londynie: +44 (0)20 7496 4076, bppress@bp.com

 

Informacje dla redakcji

Opracowanie bp Energy Outlook 2020 i materiały uzupełniające znajdują się na stronie: bp.com/energyoutlook

 

bp opracowuje Energy Outlook, który stanowi podstawę analizy i strategii, a od dziesięciu lat publikuje go jako wkład w szerszą debatę na temat przyszłości energii. 

 

Opracowanie jest jednym z wielu źródeł dotyczących przyszłości globalnych rynków energetycznych, a bp tworząc swoją długoterminową strategię rozważa również szereg innych analiz i informacji.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Rzecznik Prasowy bp w Polsce

dr Magdalena Kandefer-Kańtoch

tel. komórkowy: +48 603161586

magdalena.kandefer-kantoch@bp.com