1. Strona główna
  2. Produkty i usługi
  3. Promocje
  4. Regulamin konkursu „Ratujemy jedzenie z bp i TooGoodToGo”

Regulamin konkursu „Ratujemy jedzenie z bp i TooGoodToGo”

Regulamin konkursu „Ratujemy jedzenie z bp i TooGoodToGo”

 

 

Regulamin konkursu „Ratujemy jedzenie z bp i TooGoodToGo”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Ratujemy jedzenie z bp i TooGoodToGo” („Konkurs”).

§ 1. Warunki ogólne.

1. Organizatorem Konkursu jest firma Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320050, NIP: 525-24-44-319, której komandytariuszem jest VML Europe Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-792), przy ul. Adama Branickiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000460206, o numerze NIP: 6793092074 („Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie firmy BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, prowadzącą na terenie Polski działalność gospodarczą poprzez oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, (31-358 Kraków) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345546, NIP 972-086-54-31, która jest fundatorem nagród w Konkursie (dalej jako „Fundator”).

§ 2. Gdzie i kiedy można wziąć udział w konkursie?

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszany i organizowany w Internecie, a zwłaszcza na stronie www.facebook.com/BP-Polska-527448087683278/  oraz www.instagram.com/bp_polska/  (dalej jako „Strona Konkursowa”).

2. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia Konkursu i zadania na Stronie Konkursowej, tj. 15 kwietnia 2021, od godziny 16.00 (wg środkowoeuropejskiego czasu letniego), do dnia 22 kwietnia 2021, do godziny 16.00 (wg środkowoeuropejskiego czasu letniego) (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).

§ 3. Kto może wziąć udział w Konkursie?

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo polskie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto w serwisie facebook.com lub instagram.com (dalej jako „Uczestnik”).

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, BP EUROPA SE Oddział w Polsce, operatorzy stacji paliw BP i Aral, ich pracownicy oraz pracownicy firmy BP Polska Services sp. z o.o. Z udziału z Konkursie wyłączone są również osoby, które w trakcie trwania Konkursu przestały być pracownikami BP EUROPA SE Oddział w Polsce, BP Polska Services sp. z o.o. lub operatorów stacji paliw BP i Aral. Wyłączone są osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4. Jak przebiega konkurs?

1. Przedmiotem Konkursu jest zrobienie zdjęcia przedstawiającego paczkę z produktami bp (ze sklepu bp lub restauracji Wild Bean Cafe) zakupioną za pośrednictwem aplikacji TooGoodTooGo i umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub dodanie relacji na Insta Stories na Instagramie wraz z oznaczeniem @bp_polska oraz @toogoodtogo.pl i z dedykowanym #SmacznyBonTon 
2. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane naa) Facebooku w postaci 1 posta o następującej treści:
Wiesz, że wydaliśmy już prawie150 tys. paczek przez TooGoodToGo? No i pysznie Z tej okazji startujemy z foto konkursem, w którym możesz zgarnąć bony na 5 paczek z naszej stacji  Oto zasady: zamów paczkę z przysmakami z bp przez appkę TooGoodToGo, wykonaj zdjęcie z zakupem i wrzuć je w komentarz pod tym postem, dodając #SmacznyBonTon  Regulamin pod linkiem.
b) na Instagramie w postaci posta na Instagramie oraz w relacji na Insta Stories na profilu bp:

Ruszamy z konkursem celebrującym prawie 150 tys. wydanych paczek od bp przez TooGoodToGo! Do dzieła, uratuj jedzenie i wygraj bony na 5 paczek z naszej stacji Zamów paczkę z przysmakami z bp przez appkę TooGoodToGo, wykonaj zdjęcie z zakupem,oznacz @bp_polska oraz @toogoodtogo.pl z dedykowanym #SmacznyBonTon i weź udział w konkursie! Regulamin w bio.#bpPolska #WildBeanCafe #TooGoodToGo #RatujemyJedzenie #KierujemySięTobą #DbajmyoSiebie #konkursstory:1) Ratuj jedzenie, wygraj bon na bp!2) Zamów paczkę bp z @toogoodtogo.pl3) Cyknij fotę i oznacz @bp_polska / @toogoodtogo.pl / #SmacznyBonTon

4. Z chwilą publikacji Wpisu osoba, która go wysłała, staje się Uczestnikiem Konkursu, o ile spełnia wymogi określone Regulaminem. Publikacja Wpisu jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie. Uczestnik Konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą loginu Facebookowego/instagramowego i FB ID5. Wpisy dokonane po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie. Data i godzina nadesłania Wpisu są rejestrowane przez portal Facebook.com oraz Instagram.com

6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników Wpisów, które:

a) są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie,

b) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc, dyskryminację lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,

c) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich,

d) zawierają logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż związanych z Fundatorem.

e) wykorzystują zdjęcia lub jakiekolwiek inne elementy pochodzące z jakichkolwiek utworów niebędących autorstwem Uczestnika.

7. Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania serwisów Facebook  i Instagram oraz przekazywania informacji dotyczących tych błędów osobom trzecim w celu wpływania na wynik Konkursu.8. Zabrania się wykonywania na Stronie Konkursowej skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej działanie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Wpisów pod kątem zawartości treści zakazanych na każdym etapie Konkursu oraz po jego zakończeniu, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia z Konkursu Uczestnika dopuszczającego się naruszenia Regulaminu, w tym pozbawienia prawa do przyznanej Nagrody, a także usunięcia komentarza pod Wpisem Konkursowym zawierającego taką Pracę Konkursową.

10. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub praw do znaków towarowych, a także innych majątkowych i osobistych praw osób trzecich do Wpisu. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi i Fundatorowi wszelkie koszty, które Organizator lub Fundator ponieśli w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek Korzystania z Wpisu lub jego części.

11. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem Serwisu Facebook /Instagram lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Wpisu;

b) pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.

§ 5. Jak wyłaniani są zwycięzcy Konkursu?

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych spełniających warunki niniejszego Regulaminu, Organizator wyłoni 20 Wpisów (dalej jako „Zwycięzcy”), które Organizator uzna za najbardziej kreatywne. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Czasu Trwania Konkursu – najpóźniej do godziny 23.00, 29 kwietnia 2021 w formie komentarza pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe na Stronie Konkursowej.

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków Konkursu zapisanych w §2 oraz przesłanie do 4 maja 2021 do godziny 12:00 wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie do Organizatora (poprzez fanpage BP Polska na Facebooku i profil bp na Instagramie) zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody w szczególności: imię i nazwisko, adres do doręczenia nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Uczestnika adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z lub odbiór Nagrody. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagrody, podania błędnych danych lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy Konkursu lub rezygnacji z ponownego wskazania Zwycięzcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy spełniają warunki określone w Regulaminie, a w tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu o lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania takiemu Uczestnikowi nagrody.

§ 6. Jakie są nagrody w Konkursie?

1. Nagrodami w Konkursie jest 20 nagród będących 5 voucherami o wartości 11,49 zł każdy, na odbiór 5 paczek poprzez aplikację TooGoodTooGo do wykorzystania w sklepach oraz restauracjach Wild Bean Cafe na stacjach BP w całej Polsce.

2. Łącznie Organizator zapewnia w Konkursie 20 nagród o łącznej wartości 1149 zł brutto.

3. Nagrody wysyłane będą na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 30 dni od przekazania informacji umożliwiających przesłanie nagrody.

4. Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej ani wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.

5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. W przypadku zrzeczenia się nagrody, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku od Organizatora. W takim wypadku nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria zwycięzcy konkursu.

§ 7. Na co wyrażają zgodę Uczestnicy Konkursu?

1. Jeśli Wpis stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego (dalej jako „Utwór”), Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem, posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

2. Z chwilą opublikowania Utworu Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem terytorialnym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na okres 1 roku od momentu zakończenia Czasu Trwania Konkursu, na wykorzystywanie Utworu na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych, jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego, jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;

b) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet, w szczególności na Stronie Konkursowej;

c) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Fundatora, w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy.

3. Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem Utworu lub jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a–c powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi i Fundatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Utworu lub jego części.

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie Utworu bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

6. W razie gdyby Wpis zawierał utrwalony wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej, Uczestnik zezwala także na rozpowszechnianie swojego wizerunku tam utrwalonego na warunkach określonych w niniejszym paragrafie lub oświadcza, że posiada odpowiednią zgodę osoby trzeciej, którą na żądanie Organizatora i/lub Fundatora może w każdej chwili przesłać.

§ 8. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu?

1. Dane osobowe Użytkowników w postaci: ich login Facebookowy/Instagramowy, FB/IG ID, a Zwycięzców Konkursu w postaci: login Facebookowy/Instagramowy, FB/IG ID, imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu, są zbierane i przetwarzane przez Administratora, tj. firmę BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, prowadzącą na terenie Polski działalność gospodarczą poprzez oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, (31-358 Kraków) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345546, NIP 972-086-54-31 wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na czas niezbędny dla realizacji tych usług, w tym ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe i niezbędne do uczestnictwa w Konkursie lub wydania nagrody, uniemożliwia dalszy udział danego Uczestnika w Konkursie lub w przypadku Zwycięzcy otrzymania nagrody.

3. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4. Modyfikacja i usunięcie danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail dane@bp.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

5. Uczestnik Konkursu może wnieść skargę do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu ochrony podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej. Zgodnie z uchwaloną zmianą przepisów o ochronie danych osobowych organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7. W związku z realizacją usług dane osobowe będą na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych, przetwarzane także przez podmioty zewnętrzne w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Konkursu, w tym w szczególności przez Organizatora.

8. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

9. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych na Stronie: www.facebook.com

§ 9. Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa z dopiskiem „Ratujemy jedzenie z bp i TooGoodToGo”.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

2. Uczestnik, publikując Wpis, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. treść.

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz Stronie konkursowej www.facebook.com/BP-Polska-527448087683278/, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony.

5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.

6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612).