1. Əsas səhifə
  2. Xəbərlər
  3. Hesabatlar
  4. Ətraf mühit və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsi hesabatları
  5. Cənubi Qafqaz boru kəməri
  6. Azərbaycan üçün Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi sənədinə Əlavə

Azərbaycan üçün Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi sənədinə Əlavə

BP şirkəti Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) layihəsinin operatoru kimi elan edir ki, Azərbaycanda Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi layihəsi (CQBKG) üzrə Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirinin Qiymətləndirilməsi sənədinə Əlavənin layihə variantı hazırdır və ictimaiyyətin rəy və şərhlərinə açıqdır.

 

Bu ƏMSSTQ Əlavəsində potensial mənfi və müsbət təsirlər nəzərdən keçirilir və boru kəmərinin diametrinin 56 düymdən 48 düymə azaldılması (bu, nəticə etibarilə Azərbaycanda boru kəmərinin əlavə seksiyasının inşa edilməsinə zərurət yaradır) ilə bağlı ola biləcək təsirlərin azaldılması üçün görülməli tədbirlər və ekoloji və sosial problemlərin idarə olunması əhatə olunur. ƏMSSTQ Əlavəsi CQBKG üzrə ƏMSSTQ-nin son versiyasında verilmiş qiymətləndirməyə və götürülmüş öhdəliklərə əlavədir və buna görə həmin ƏMSSTQ sənədi bu Əlavə ilə birgə oxunmalıdır.


I hissə - Fəsillər.Qeyri-texniki xülasə

 

Mündəricat

Giriş

Lüğət və abreviaturalar

Yanaşma və metodologi̇ya

Layi̇həni̇n i̇şləni̇lməsi̇ və alternati̇vləri̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇
Layi̇həni̇n təsvi̇ri̇
Si̇yasi̇, normati̇v-hüquqi̇ və i̇nzi̇bati̇ baza
Ətraf mühitin ilkin vəziyyəti
İlki̇n sosi̇al-i̇qti̇sadi̇ vəzi̇yyət
Məsləhətləşmə prosesi̇
Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
Kumulyati̇v və transsərhəd təsi̇rlər
Təhlükələri̇n təhli̇li̇ və ri̇ski̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇
Ümumi layihə qiymətləndirməsiİdarəetmə və moni̇tori̇nq

İsti̇nadlar

İşti̇rakçilar

 

II hissə - Əlavələr

 

Mündəricat

Ətraf mühit və sosial vəziyyət üzrə A3 xəritələr
Təsirlər və təsirazaltma tədbirləri cədvəli
İctimai məsləhətləşmələr və açıqlama planı (İMAP)
Əlavənin ƏMSSTQ Faza Şərhlər Əlavəsinə cavab
ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri
Ətraf mühitin və sosial sahənin idarə edilməsi və monitorinqi planı
Öhdəliklərin reyestri