1. Home
 2. bp zakelijk
 3. bp Wagenparkoplossingen
 4. Privacy Statement B2Mobility GmbH

Privacy Statement B2Mobility GmbH

Deze website (www.bp.nl/fleet) verschaft informatie over de verschillende tankpassen van bp en de daaraan gekoppelde diensten en valt onder de verantwoordelijkheid van:

 

B2Mobility GmbH

Wittener Strasse 45

44789 Bochum, Duitsland

Tel.: 0800 - 020 3631

E-mailadres: cardsale@bp.com

 

Belasting nr.: 27/151/01346

Ondernemingsnr.: HRB 16999

 

Duits BTW nr.: DE316163295

Directie: Michael Brell, René Jansen, Monika Loup-Würdemann

 

De website bevat links naar de pagina´s van derden die niet vallen onder dit privacybeleid. Lees daarom ook altijd de privacyverklaringen van deze derden op de betreffende websites.

 

Het beschermen van gegevens is voor ons een serieuze aangelegenheid en we willen dan ook dat u op de hoogte bent van de procedures die wij bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens toepassen. In deze privacyverklaring worden deze procedures nader toegelicht.

 

1. Het verzamelen en het verwerken van persoonlijke gegevens

a) Algemene informatie/functionaliteiten

Onze tankpassen ondersteunen eigenaars van auto´s en wagenparken bij het beheer van de kosten van hun voertuigen op de weg. Afhankelijk van het gekozen dienstenpakket is het met deze tankpassen mogelijk om brandstof en olieproducten contantloos te betalen, producten en diensten af te rekenen (bijv. tol en veerovertochten of pechhulpdiensten voor vrachtwagens) en eventueel aanvullende telematicadiensten worden ingekocht. Met een online-tool kunnen pashouders hun passen beheren en krijgen zij een gedetailleerd overzicht van hun uitgaven (bijv. pasgegevens, datum, plaats, bedrag en valuta, betaalde producten/diensten). 

 

Klanten hebben ook de mogelijkheid een PIN-variant te gebruiken die aan elke bp-pasgebruiker een bestuurderscode en een toevallige PIN toewijst (de zogenaamde "bestuurders-PIN-optie") bp-pashouders kunnen aan de hand van de bestuurderscodes achterhalen welke bp-pasgebruikers welke transactie hebben uitgevoerd en op die manier misbruik van tankpassen voorkomen.

 

b) Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Als u contact met ons opneemt omdat u meer informatie wilt ontvangen over ons dienstenpakket of een offerte wilt aanvragen, vragen wij u om enkele gegevens die wij nodig hebben om op gepaste wijze met u in contact te treden. Als u een bp-pashouder of bp-pasgebruiker bent of wilt worden, vragen wij u persoonlijke gegevens uit de volgende categorieën te verstrekken: (a) persoonlijke gegevens van de pashouder (naam, adres, rekeningnummer enz.); (b) eventueel persoonlijke gegevens van de geautoriseerde pasgebruiker (vooral de naam en eventueel het adres); (c) eventueel de persoonlijke PIN-code van de pasgebruiker; (d) gegevens over de uitgaven die met de pas worden afgerekend (pasgegevens, datum, plaats, bedrag en valuta, betaalde producten/diensten enz.); evenals (e) informatie over het aan de pas gekoppelde voertuig, de rijprestaties en het tankgedrag (voertuignummer, kilometerstand, brandstofverbruik enz.).

 

c) Het verwerken van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die wij van bp-pashouders en eventueel geautoriseerde bp-pasgebruikers ontvangen verwerken wij voor de volgende doeleinden: (i) om de tankpas beschikbaar te stellen aan pashouders of pasgebruikers; (ii) om de door de pashouder gekozen diensten te kunnen leveren; (iii) om contantloos afrekenen te faciliteren; (iv) om de pashouder te ondersteunen bij het beheer van de kosten voor zijn voertuig(en) op de weg; (v) om een gebruikersaccount aan te maken waarmee de pashouder toegang krijgt tot de online-diensten die wij aanbieden; (vi) om de autorisatie van de pashouder en de pasgebruiker te waarborgen; (vii) om fraude te voorkomen en op te sporen; (viii) om het koopgedrag van onze klanten te analyseren en onze producten, diensten en de communicatie met klanten te verbeteren; en (ix) om u onze nieuwsbrief en gerichte e-mailboodschappen te kunnen sturen. De nieuwsbrief en overige berichten ontvangt u alleen als u actief daarmee heeft ingestemd. U kunt op ieder gewenst moment aangeven dat u de betreffende boodschappen niet langer wilt ontvangen. Maak hiervoor gebruik van de betreffende link onderaan elk bericht.

 

2. Gegevensbeveiliging

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, treffen wij gepaste veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, frauduleus gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging, onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig en om die reden kunnen wij de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden naar onze website niet garanderen. De pashouder moet er zelf op toezien dat de persoonlijke gegevens van de pashouder en eventueel de geautoriseerde pasgebruiker kloppen en up-to-date zijn en dient noodzakelijke wijzigingen aan te brengen met behulp van de online-tool.

 

3. Bekendmaking en verspreiding van persoonlijke gegevens

Wij behouden ons het recht voor uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan derden, voor zover wij op grond van wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd of verplicht zijn. Dit geldt ook voor gevallen waarin dit volgens ons noodzakelijk is om onze rechten te beschermen dan wel om op correcte wijze tegemoet te kunnen komen aan de vereisten van een juridische procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een regelgevende instantie of overige juridische geschillen waarin bp is verwikkeld.

 

Om de door u aangevraagde diensten te kunnen leveren, geven wij in bepaalde gevallen uw persoonlijke gegevens door aan dochtermaatschappijen binnen de BP Group en/of externe dienstverleners (bijv. fabrikanten van passen) die diensten leveren voor bp. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze aanwijzingen en moeten de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen naleven. Als u een geautoriseerde pasgebruiker bent, geven wij u persoonlijke gegevens door aan de pashouder.

 

Als onderneming van de wereldwijd opererende BP Group geeft bp uw persoonlijke gegevens mogelijk door aan landen die niet behoren tot de Europese Unie/economische zone. De grensoverschrijdende doorgifte van persoonlijke gegevens binnen de BP Group is geregeld in verschillende Binding Corporate Rules (het bindende interne privacybeleid) die adequate bescherming van gegevens binnen de hele BP Group waarborgen.

 

Als bp betrokken raakt bij een verkoop of overname, mogen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de nieuwe (of toekomstige) eigenaar van de onderneming.

 

4. Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Voor de meeste hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden vormt art. 6 lid 1 sub b AVG (het verwerken van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst) de rechtsgrondslag. Daarnaast vertrouwt bp op het feit dat bp een gerechtvaardigd belang heeft bij het verzamelen en verwerken van uw
persoonlijke gegevens voor doeleinden als het faciliteren van contantloze betalingen, het waarborgen van de noodzakelijke autorisatie, het voorkomen van fraude, het toesturen van aanbiedingen en het uitvoeren van statische analyses en onderzoeken. Voor deze doeleinden vormt art. 6 lid 1 sub f AVG (het verwerken van gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke) de rechtsgrondslag. In enkele situaties, bijvoorbeeld bij de verwerking van de persoonlijke gegevens van de geautoriseerde pasgebruiker, vertrouwen wij erop dat de klant/pashouder van de pasgebruiker toestemming heeft gekregen voor de doorgifte en aansluitende verwerking van diens gegevens aan resp. door ons. In deze gevallen vormt art. 6 lid 1 sub a AVG (toestemming van de betrokkene) de rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

5. Informatie over gegevensverkeer en cookies

Bij uw eerste bezoek aan deze website hebben wij u (via de meldingsbanner) verzocht om in te stemmen met het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op onze website. Wij willen u graag uitleggen hoe deze technologieën worden toegepast. Als u graag meer wilt weten over cookies en de technologieën die daaraan ten grondslag liggen, is een bezoek aan de volgende externe website wellicht interessant voor u: www.allaboutcookies.org.

 

Net als de meeste websites maken ook wij gebruik van cookies (voor diverse doeleinden). Uw identiteit kan met deze technologieën niet worden achterhaald. Wel wordt er door deze technologieën gebruik gemaakt van de hardware-informatie van uw browser en de gegevens over interacties met onze website. Deze informatie helpt ons

 • de prestaties van onze website te verbeteren door inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag (om bijvoorbeeld het uiterlijk van onze website en het bedieningsgemak voor gebruikers consistent vorm te geven).
 • de navigatie op deze website te faciliteren en gebruik de maken van de speciale functies, bijv. het krijgen van toegang tot beveiligde onderdelen. Zonder deze cookies zijn enkele van de door u gewenste diensten wellicht niet beschikbaar.
 • de functionaliteit van deze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw persoonlijke behoeften door uw gebruikersinstellingen te registreren (bijv. uw locatie, voorkeurslettertype en -lettergrootte enz.) en op basis daarvan de verbeterde prestatiekenmerken aan te bieden die in de map met gebruiksfuncties op basis van cookies worden vermeld.
 • online-reclame te maken via social media als Facebook, Twitter of LinkedIn en op websites van derden. 

Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van onze cookies voor de bovengenoemde doeleinden.

 

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers van de website te achterhalen en worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

 

6. Gegevensopslag

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in eerste instantie zolang u als klant een van onze tankpassen en de daaraan gekoppelde diensten gebruikt. Als u een geautoriseerde pasgebruiker bent, bewaren wij uw persoonlijke gegevens in eerste instantie zolang door de pashouder bent geautoriseerd om gebruik te maken van de tankpas.

 

Na beëindiging van de overeenkomst met de pashouder bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor zover dat (i) nodig is op grond van de toepasselijke wettelijke bewaarplichten en/of (ii) in bepaalde gevallen nodig is om eventuele juridische aanspraken geldend te kunnen maken dan wel ons te kunnen verdedigen tegen juridische aanspraken.

 

Gegevens die in het kader van de communicatie via ons e-mailadres, een chat of kansspelen zijn verstrekt, worden gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn opgeslagen.

 

7. Uw rechten

Als u persoonlijke gegevens heeft verstrekt of uw persoonlijke gegevens door de pashouder aan ons zijn doorgegeven, beschikt u volgens de geldende privacywetgeving over uitgebreide rechten. Deze rechten omvatten:

 • het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en in geval van frauduleus gebruik te laten wissen en/of blokkeren.
 • U kunt eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt en uw recht op bezwaar en uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen.
 • Als u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. In dat geval mogen wij de gegevens die alleen met uw toestemming mogen worden verwerkt voortaan niet meer verwerken.
 • U heeft het recht bezwaar te maken bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming waaronder u valt. Voordat u hiertoe overgaat, kunt u overwegen uw kwestie direct voor te leggen aan bp en terug te vallen op de door de EU gecertificeerde klachtenafhandelingsprocedure van de onderneming.

8. Contact

Vragen over uw persoonlijke gegevens of ons privacybeleid kunt u per e-mail richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming, cardsale@bp.com, of per post aan het volgende adres:

 

B2Mobility GmbH

Wittener Strasse 45

44789 Bochum, Duitsland

 

Wij mogen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en adviseren u dan ook ons privacybeleid regelmatig opnieuw te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Laatste revisie van het beleid: 1 oktober 2020.