1. Strona główna
  2. Produkty i usługi
  3. Karty podarunkowe BP SuperCard
  4. Regulamin kart podarunkowych BP SuperCard

Regulamin kart podarunkowych BP SuperCard

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD

 

Słowniczek

Wydawca – BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1. 

Stacja Paliw BP – stacja paliw działająca na terytorium Polski pod marką BP lub ARAL.

Karta – elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, uprawniający do bezgotówkowego zakupu na Stacjach Paliw określonych towarów i usług do wartości środków przekazanych Wydawcy przy jego nabyciu. Karta nie jest kartą płatniczą.

Nabywca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która otrzymuje od Wydawcy Kartę w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych.

Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i przyjmowania jej do realizacji, zgodnie z opisaną w niniejszym regulaminie funkcją, po spełnieniu niżej opisanych warunków. Karty są wydawane na Stacjach Paliw BP. 

2. Nabywając Kartę Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych (w gotówce lub przy użyciu karty płatniczej) o równowartości kwoty podanej na Karcie, względnie o ustalonej przez siebie wartości, jednakże nie mniejszej niż 5 zł i nie większej niż 600 zł. (w tym ostatnim wypadku Karta nie będzie posiadała na awersie informacji o nominale). W terminie 14 dni od chwili otrzymania Karty Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy i zwrotu Karty

oraz otrzymania środków pieniężnych, przekazanych Wydawcy na zasilenie Karty, pod warunkiem, że do chwili odstąpienia nie skorzystał z Karty w sposób opisany
w pkt 1 rozdział II.

3. Po otrzymaniu środków pieniężnych lub po autoryzacji transakcji przekazania środków pieniężnych przy użyciu karty płatniczej Wydawca dokonuje niezwłocznie aktywacji Karty. 

4. O ile nie dojdzie do wcześniejszego unieważnienia, Karta jest ważna przez 24 miesiące od daty aktywacji.

5. Korzystanie z Karty jest możliwe dopiero po jej aktywacji i tylko w okresie jej ważności. Karta może być użyta wielokrotnie, aż do wyczerpania środków przekazanych Wydawcy przy nabyciu Karty.

6. Karta może być użyta wyłącznie na Stacjach Paliw BP w celu bezgotówkowego uregulowania, do wartości środków pieniężnych przekazanych Wydawcy, ceny zakupu określonych towarów lub usług. W zależności od informacji umieszczonej na awersie Karty, Karta uprawnia do bezgotówkowego zakupu wszystkich towarów i usług dostępnych na Stacji Paliw BP albo tylko towarów i usług oferowanych na stoisku Wild Bean Cafe albo usługi myjni samochodowej i paliwa Adblue albo tylko paliwa (w tym Adblue) oferowanego na Stacji Paliw BP.

7. Użytkownik może uregulować dowolną część ceny w innej formie (np. w gotówce, kartą płatniczą, innym bonem towarowym). Niewykorzystane środki pieniężne, przypisane do Karty, nie podlegają zwrotowi.

8. Karty nie można zwrócić ani wymienić na środki pieniężne. Jednakże w terminie 30 dni od upływu ważności Karty osoba, która zgłosi się na Stację Paliw BP i okaże Kartę wraz z pokwitowaniem wpłaty środków pieniężnych przy jej nabyciu, może domagać się wymiany Karty na nową z zachowaniem niewykorzystanej w momencie wymiany ilości przypisanych do niej środków.

9. Karta uprawnia do korzystania z niej każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego uprawnień do korzystania z Karty.

 

10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty, chyba że została ona zarejestrowana zgodnie z pkt 12 rozdziału I. W takim przypadku w razie utraty można ją zastrzec poprzez stronę www.bpsupercard.pl lub dzwoniąc pod numer 801 11 47 47 i podając określone przez Wydawcę dane, umożliwiające weryfikację uprawnień do zastrzeżenia Karty, następnie domagać się jej wymiany na nową, do której zostaną przypisane środki pieniężne, dostępne w chwili zastrzeżenia Karty. W razie zniszczenia zarejestrowanej Karty można się domagać w wyżej opisany sposób jej wymiany na nową z dotychczasową ilością przypisanych do niej środków.

11. Karta może zostać zarejestrowana na indywidualnym koncie na stronie www.bpsupercard.pl, przy użyciu kodu zamieszczonego na Karcie pod zdrapką. Karta może zostać zarejestrowana tylko na jedną osobę, która zachowa uprawnienia do zarządzania Kartą poprzez własne konto, w tym do zastrzegania Karty oraz monitorowania transakcji dokonanych z użyciem Karty i dostępności środków pieniężnych przypisanych do Karty, nawet jeżeli inna osoba stanie się Użytkownikiem Karty. Osoba, która zarejestrowała Kartę, może na własne ryzyko zapewnić osobom trzecim zarządzanie Kartą poprzez własne konto. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za osoby zarządzające Kartą poprzez konto na stronie www.bpsupercard.pl, w tym za działania osób trzecich, którym Nabywca lub Użytkownik udostępnił to konto. Szczegółowe zasady korzystania z konta na stronie www.bpsupercard.pl zostały uregulowane w Regulaminie Korzystania z Konta BP Supercard, dostępnym na stronie www.bpsupercard.pl.

12. Wydawca odmówi realizacji Karty uszkodzonej w sposób uniemożliwiający jej odczytanie (Wydawca ma obowiązek ponowić próbę odczytania Karty co najmniej dwa razy), Karty nieważnej, zastrzeżonej lub unieważnionej. Ponadto Wydawca może odmówić realizacji Karty, jeśli ma podejrzenia, że okaziciel nie jest uprawniony do
korzystania z tej Karty albo w razie awarii uniemożliwiającej odczytanie Karty. 

13. Użytkownik może uzyskać informację o ilości środków pieniężnych dostępnych za pomocą Karty na Stacji Paliw BP – po okazaniu Karty – lub, w razie jej rejestracji, na stronie www.bpsupercard.pl, względnie telefonicznie, pod numerem: 801 080 103 lub 12 619 14 80, podając określone przez Wydawcę dane, umożliwiające weryfikację uprawnień do pytania o stan środków pieniężnych. 

 

II. Realizacja Karty

1. Po dokonaniu wyboru towaru lub usługi Użytkownik okazuje Kartę w celu identyfikacji środków pieniężnych przekazanych przez Nabywcę Wydawcy w związku z wydaniem danej Karty. Z chwilą ustalenia, że wartość tych środków wystarcza na pokrycie ceny wybranego towaru lub usługi, względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności, dochodzi do sprzedaży wybranego towaru lub usługi a Wydawca zalicza stosowne środki pieniężne na poczet ceny.

3. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart w celu zsumowania przypisanych do tych Kart środków pieniężnych. 

4. Po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej Wydawca zwraca Kartę Użytkownikowi i wydaje zakupiony towar lub usługę. 

 

III. Karta dedykowana dla biznesu

1. Istnieje szczególny rodzaj Kart dedykowanych dla biznesu, do których stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu z modyfikacjami wynikającymi z
poniższych uregulowań. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszego rozdziału III jest mowa o Karcie, dotyczy to Karty dedykowanej dla biznesu. Z uwagi na fakt, że Karta dedykowana dla biznesu nie różni się wyglądem od pozostałych Kart (aczkolwiek pomocna w tym zakresie może być informacja o okresie ważności
Karty, umieszczona na rewersie Karty, różna dla różnych typów Kart), dla właściwego korzystania z tej Karty istotne jest, ażeby każdoczesnego Użytkownika precyzyjnie poinformować o jej statusie. 2. Nabywcą Karty może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. 

3. Nabywca może zamówić Kartę wyłącznie poprzez stronę www.bpsupercard.pl lub mailowo, przesyłając zamówienie na adres: bpsupercard@bp.com. Karta doręczana jest wyłącznie drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Nabywcę.

4. Aktywacji Karty dokonuje Nabywca poprzez indywidualne konto na stronie www.bpsupercard.pl lub wysyłając na adres: bpsupercard@bp.com, zawierający kod aktywacyjny, dostarczony przez Wydawcę po otrzymaniu opisanych w pkt 2 rozdziału I środków pieniężnych. Inny niż Nabywca Użytkownik Karty nie może dokonać jej aktywacji. 

5. O ile nie dojdzie do wcześniejszego unieważnienia, Karta jest ważna przez 12 miesięcy od daty aktywacji. Po utracie ważności Karta nie podlega wymianie na nową. pkt 9 rozdziału I nie stosuje się.

6. W okresie ważności Karty Nabywca może przekazywać Wydawcy dalsze środki pieniężne z przeznaczeniem na jej zasilenie, które jednak wraz ze środkami aktualnie przypisanymi do Karty nie mogą przekroczyć limitu 600 zł. Podwyższenie tego limitu może nastąpić po uzgodnieniu z BP.

7. Przy przekazaniu Karty Karta zostaje automatycznie zarejestrowana na stronie www.bpsupercard.pl, na indywidualnym koncie Nabywcy. Ponadto Karta może zostać zarejestrowana na indywidualnym koncie Użytkownika, przy użyciu kodu zamieszczonego na Karcie pod zdrapką. Rejestracja Karty przez Użytkownika pozbawia Nabywcę możliwości zastrzeżenia Karty. Karta może zostać zarejestrowana tylko na jednego Użytkownika, który zachowa uprawnienia do zarządzania Kartą poprzez własne konto, w tym do zastrzegania Karty oraz monitorowania transakcji dokonanych z użyciem Karty i dostępności środków pieniężnych przypisanych do Karty, nawet jeżeli inna osoba stanie się Użytkownikiem Karty. Użytkownik, który zarejestrował Kartę, może na własne ryzyko zapewnić osobom trzecim zarządzanie Kartą poprzez własne konto. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za osoby zarządzające Kartą poprzez konto na stronie www.bpsupercard.pl, w tym za działania osób trzecich, którym Nabywca lub Użytkownik udostępnił to konto. Szczegółowe zasady korzystania z konta na stronie www.bpsupercard.pl zostały uregulowane w Regulaminie Korzystania z Konta BP SuperCard, dostępnym na stronie www.bpsupercard.pl. 

8. W razie utraty Karty można ją zastrzec poprzez stronę www.bpsupercard.pl lub wysyłając na adres: bpsupercard@bp.com z podaniem numeru utraconej Karty i kodu jej aktywacji lub kodu zamieszczonego na Karcie pod zdrapką oraz żądaniem jej zastrzeżenia. Opisanej w tym rozdziale Karty nie można zastrzec telefonicznie i w tym zakresie pkt 11 rozdziału I nie stosuje się.

 

IV. Karta dedykowana dla zarządzających flotą  

1. Istnieje szczególny rodzaj Kart dedykowanych dla podmiotów zarządzających flotą, do których stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu z modyfikacjami wynikającymi z uregulowań rozdziału III, o ile poniższe postanowienia nie zawierają odmiennych uregulowań. Z uwagi na fakt, że Karta dedykowana dla zarządzających flotą nie różni się wyglądem od pozostałych Kart (aczkolwiek pomocna w tym zakresie może być informacja o okresie ważności Karty, umieszczona na rewersie Karty, różna dla różnych typów Kart), dla właściwego korzystania z tej Karty istotne jest, ażeby Użytkownika precyzyjnie poinformować o jej statusie.

2. Nabywca oraz Użytkownik powinni korzystać z Karty zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Nabywcę. Niedozwolone jest wykorzystywanie Karty, zarówno przez Nabywcę, jak i Użytkownika, w celach prywatnych, jak również monitorowanie za jej pośrednictwem życia prywatnego Użytkowników. 

3. Nabywając Kartę Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych o wartości nie mniejszej niż 5 zł i nie większej niż 6.000 zł. O konkretnej wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na zasilenie Karty decyduje Nabywca. W okresie ważności Karty Nabywca może przekazywać Wydawcy dalsze środki pieniężne z przeznaczeniem na jej zasilenie, które jednak wraz ze środkami aktualnie przypisanymi do Karty nie mogą przekroczyć limitu 6.000 zł.

4. O ile nie dojdzie do wcześniejszego unieważnienia Karta jest ważna przez 24 miesiące od daty ostatniego zasilenia Karty w środki pieniężne. Po utracie ważności Karta nie podlega wymianie na nową. pkt 9 rozdziału I nie stosuje się. 

5. W zależności od informacji umieszczonej na awersie Karty, Karta uprawnia do bezgotówkowego zakupu wszystkich towarów i usług dostępnych na Stacji Paliw BP albo tylko paliwa (w tym Adblue) oferowanego na Stacji Paliw BP.

5. Tylko Nabywca może zarejestrować Kartę na indywidualnym koncie na stronie www.bpsupercard.pl.

 

V. Zwrot towarów

1. Do zakupu towarów lub usług z użyciem Karty stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych odpowiednich unormowań prawnych, bez jakichkolwiek szczególnych modyfikacji, za wyjątkiem wynikających z niniejszego regulaminu. 

2. W razie zwrotu towaru lub odstąpienia od usługi nabytej przy użyciu Karty środki pieniężne przeznaczone na pokrycie ceny za ten towar lub usługę przy pomocy Karty zostaną ponownie przypisane do Karty lub też Użytkownik otrzyma nową Kartę, do której

przypisane zostaną te środki.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wydawca ma prawo odmówić świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie w przypadku naruszenia jego postanowień lub innego niewłaściwego postępowania Nabywcy lub Użytkownika.

2. Wszelkie reklamacje związane z używaniem Karty należy zgłaszać pod numer:

Klienci indywidualni: 801 11 47 47.

Klienci biznesowi: 12 619 14 80 lub bpsupercard@bp.com.

lub kierować pod adres:

BP Europa SE Oddział w Polsce

Jasnogórska 1

31-358 Kraków.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od chwili ich otrzymania.

3. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w chwili wydawania Karty Wydawca wystawi pisemne pokwitowanie otrzymania od Nabywcy środków pieniężnych, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

4. Zamówienie Karty przez Nabywcę jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu, jak również z postanowieniami zawartymi na rewersie Karty oraz ich akceptacją. W odniesieniu do Użytkownika równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu, jak również z postanowieniami zawartymi na rewersie Karty oraz ich akceptacją jest pierwsze użycie Karty.

5. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami zawartymi na rewersie Karty, te ostatnie mają moc rozstrzygającą.

6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.bpsupercard.pl oraz na Stacjach Paliw BP.

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty niezgodnie z niniejszym regulaminem lub przeznaczeniem Karty.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w tym pozbawienia go mocy obowiązującej
i zakończenia wydawania Kart, w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywać od daty ich publikacji na stronie www.bpsupercard.pl.