1. მთავარი
  2. მდგრადი განვითარება
  3. ადგილობრივ თემთან თანამშრომლობა
ბაქო-სუფსის მილსადენის გასწვრივ მოსავლის დაზიანების კომპენსაციის პროცესი

ურთიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან

ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის ჯგუფის საშუალებით ჩვენ უწყვეტი კავშირი გვაქვს ჩვენი მილსადენების სიახლოვეს მცხოვრებ დასახლებებთან. ჯგუფის მიზანია ადგილობრივ მოსახლეობასთან პოზიტიური ურთიერთობების დამყარება და შენარჩუნება, მათი მოლოდინებისა და კომპანიისადმი დამოკიდებულებების მონიტორინგი და მართვა. ეფექტური ურთიერთობისათვის BTC/SCP და WREP მილსადენების გასწვრივ ორივე მხარეს 2 კილომეტრის გასწვრივ, ასევე მიწისზედა ინფრასტრუქტურის 5 კილომეტრის რადიუსში მდებარე დასახლებები კატეგორიებად არის დაყოფილი მათი სოციო-ეკონომიკური და გეოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით. ურთიერთობის ინტენსივობა სწორედ ამ კატეგორიების მიხედვით არის დაგეგმილი. მილსადენების გასწვრივ არსებულ დასახლებებთან ურთიერთობის მიზნები და კომუნიკაციის ფორმები აღწერილია კომპანიის „ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის გეგმაში“.

bp საქართველოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის ჯგუფის წარმომადგენლები არიან:                                            

გიორგი ოქრომჭედლიშვილი 599 18 03 61 

ვასილ იორამაშვილი 599 16 84 74 

ლიკა კვიწინაშვილი 599 40 65 61 

 

ჩვენი შეხვედრები მიზნობრივ ჯგუფებთან

 

ჩვენ  ვხვდებით შემდეგ მიზნობრივ ჯგუფებს: სოფლის ფორმალური და არფორმალური ლიდერები, სკოლებისა და საბავშვო ბაღების წარმომადგენლები, მიწის მესაკუთრეები, ადგილობრივი მაცხოვრებლები და მომჩივანები.  მიზნობრივ ჯგუფებთან კომუნიკაციის მიზანი მათთვის მილსადენების დაცვის ზონების, ამ ზონებში მოქმედიუსაფრთხოების ზომების, მესამე მხარის საქმიანობის ნებართვის მოპოვების, საჩივრების მართვის, მოსავლის ზიანის კომპენსაციის, დაგეგმილი საქმიანობის ადგილობრივი დასაქმების შესაძლებლობების,
საკონტაქტო ინფორმაციისა თუ მათთვის საინტერესო სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდებაა.   ინტენსიური ურთიერთობის წყალობით, კომპანიის სოციალური საკითხების ჯგუფის თანამშრომლები კარგად იცნობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის აქტუალურ საკითხებს, ისმენენ მოსახლეობის პრობლემებს, აქვთ შესაძლებლობა, რომ მათ გადასცენ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კომპანიაში გააჟღერონ ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაზრებები.

საჩივრებზე რეაგირება

bp, როგორც პასუხისმგებლიანი და საიმედო პარტნიორი, ადგილობრივი მოსახლეობისაგან
მიღებულ პრეტენზიებს და საჩივრებს ელექტრონული სისტემის საშუალებით. ჩვენ მესამე მხარეთა
პრეტენზიებზე რეაგირების მკაფიოდ განსაზღვრული პროცედურა გაგვაჩნია, რომელიც ჩვენი
მოსახლეობასთან ურთიერთობის სტრატეგიის ნაწილია. Ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია წერილობით ან
სიტყვიერად მიმართოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის ჯგუფის წარმომადგენელს
ან კომპანიის სხვა თანამშრომელს და დააფიქსიროს საკუთარი პრეტენზია. Კომპანია შეისწავლის
საკითხს და გონივრულ ვადაში მოახდენს რეაგირებას.  

 

მილსადენების დაცვის ზონები და დაცვის ზონებში მოქმედი შეზღუდვები 

Მაგისტრალური მილსადენების დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოში მოქმედებს პრემიერ-მინისტრის 2013 წლის 24 დეკემბრის 365-ე დადგენილება “მაგისტრალური მილსადენების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ”, რომელიც არეგულირებს ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული მაგისტრალური მილსადენებისა და მათთან დაკავშირებული მიწისზედა ინფრასტრუქტურის  დაცვის წესს, დაცვის ზონებს და ამ ზონებში მოქმედ შეზღუდვებს. Გამოყოფილია მილსადენების დაცვის I და II, უსაფრთხოების  III და საკონსულტაციო  IV ზონები. დაცვის ზონებში მოქმედი წესების დაცვა სავალდებულოა. 

 

მილსადენის დაცვის ზონებში საქმიანობის ნებართვა

 

მილსადენების დაცვის ზონებში დაგეგმილი საქმიანობის განსახორციელებლად ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან მიმართონ ოპერატორ კომპანიას და მოიპოვონ ნებართვა. ამისათვის, გთხოვთ,
ეწვიოთ   ვებ-გვერდს:  bp Georgia 3rd Party Permitting (bpglobal.com) და შეავსოთ ელექტრონული აპლიკაცია ან დაუკავშირდეთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის ჯგუფის წარმომადგენელს. ნებართვის მოპოვების ვადა დამოკიდებულია განსახორციელებელი საქმიანობის ტიპსა და სირთულეზე. 

 

მილსადენების დერეფანში მრავალწლიანი ნარგავების განთავსება 

 

ნარგავების სახეობა, მილსადენიდან დაშორება და განაშენიანების ინტენსივობა, წერილობითი სახით უნდა შეთანხმდეს ოპერატორ კომპანიასთან. 

 

მოსავლის ზიანის კომპენსაცია

 

ბაქო-სუფსას მარშრუტზე დასავლეთის  მიმართულების  საექსპორტო  მილსადენის (ბაქო- სუფსა)   გასწვრივ  ცხენოსანი  და  სამანქანე  პატრულის  მიერ განხორციელებული  ყოველდღიური  მონიტორინგის  ან  სხვა რუტინული  საქმიანობის ფარგლებში  მიყენებული  მოსავლის ზიანის  ანაზღაურების  პროცესში მონაცემების შეგროვება და დამუშავება სრულად ელექტრონულ ფორმატში ხდება, რის შესახებაც ინფორმაციას მიიღებთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის ჯგუფის წარმომადგენლებისაგან.