1. Home
  2. Samenleving
  3. Supply Chain Due Diligence Wet (SCDDA/LkSG)

Supply Chain Due Diligence Wet (SCDDA/LkSG)

De Wet Supply Chain Due Diligence (SCDDA/LkSG) geldt vanaf 1 januari 2023 voor alle in Duitsland gevestigde ondernemingen (en hun internationale dochterondernemingen) met ten minste 3.000 werknemers. Lees hier wat dit concreet betekent voor bp Europa SE en bp NL.

De Wet Supply Chain Due Diligence bevat zorgvuldigheidseisen voor de eigen bedrijfsvoering en de toeleveringsketen. Deze zorgvuldigheidseisen hebben betrekking op internationaal erkende mensenrechten zoals:

  • bescherming tegen kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie,
  • gezondheid en veiligheid op het werk,
  • vrijheid van vereniging,
  • vrijheid om lid te worden van een vakbond,
  • eerlijke lonen,
  • bepaalde milieuaspecten.

Nadruk op ecologische en sociale aspecten

bp Europa SE en al haar internationale dochterondernemingen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en zet zich in voor een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Respect voor mensenrechten en milieunormen zijn fundamentele waarden waarmee we bij onze bedrijfsactiviteiten rekening houden. Deze Duitse wet verplicht ons nu ook om in onze toeleveringsketen op passende wijze te voldoen aan wettelijk vastgelegde zorgvuldigheidseisen om zodoende schendingen van mensenrechten en milieurisico's tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd wordt van alle bp werknemers verlangd dat zij de beginselen van ecologisch, sociaal en ethisch gedrag respecteren en in de bedrijfscultuur toepassen.

 

Integratie in de bedrijfscultuur

Onze principes omvatten ook een respectvolle en eerlijke werkcultuur. Wij behandelen iedereen eerlijk, met respect en waardigheid en we verwachten hetzelfde van onze werknemers. Wij streven ernaar een werkomgeving te creëren en te handhaven die vrij is van pesterijen, intimidatie, onmenselijke behandeling en discriminatie. Wij tolereren geen vergeldingsmaatregelen zoals bedreigingen, intimidatie, uitsluiting, vernedering en het kwaadwillig melden van problemen. Ditzelfde verwachten we ook van onze leveranciers. Onder leveranciers verstaan we zowel de leveranciers van goederen als dienstverleners.

 

De OpenTalk klachtenprocedure

OpenTalk is ons wereldwijde meldingssysteem dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Hier kan men overtredingen van interne regels en wetsovertredingen melden. OpenTalk is ook het meldpunt voor de Wet Supply Chain Due Diligence (SCDDA/LkSG). Meldingen worden onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met ons reglement.

 

Als je vragen hebt, neem dan contact op met?

BP Europa SE Commissaris voor Mensenrechten: HRO@bp.com

 

Klik op de button hieronder voor de Beleidsverklaring van BP Europa SE over respect voor mensenrechten en milieunormen (Engelstalig).