1. მთავარი
  2. ჩვენ შესახებ
  3. ხელშეკრულებები და ანგარიშები
bp საქართველოში მდგრადი განვითარების ანგარიში
საქართველოში დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილებების პროექტის (WREP-SR) ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (ESIA)
საქართველოში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი, ბსგზშ (SCPX ESIA)
დანართი A
საქართველოში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი, ბსგზშ დამატება (SCPX ESIA Addendum)