1. მთავარი
  2. ჩვენ შესახებ
  3. ხელშეკრულებები და ანგარიშები
bp საქართველოში მდგრადი განვითარების ანგარიში
საქართველოში დასავლეთის მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ცვლილებების პროექტის (WREP-SR) ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (ESIA)
არატექნიკური რეზიუმე pdf / 2.2 MB საერთო სარჩევი pdf / 4.5 MB 01 შესავალი pdf / 2.5 MB 02 ტერმინოლოგია და აბრევიატურები pdf / 2.4 MB 03 მიდგომა და მეთოდოლოგია pdf / 4 MB 04 პროექტის განვითარება და ალტერნატივების შეფასება pdf / 5 MB 05 პროექტის აღწერა pdf / 5 MB 06 პოლიტიკა, სამართლებრივი და ადმინისტრაციული ჩარჩოები pdf / 2.1 MB 07 ბუნებრივი გარემოს ფონური მდგომარეობა pdf / 8.5 MB 08 სოციო-ეკონომიკური გარემოს ფონური მდგომარეობა pdf / 3.1 MB 09 კონსულტაციის პროცესი pdf / 1.5 MB 10 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედებები და შემარბილებელი ღონისძიებები pdf / 7.5 MB 11 კუმულაციური და ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედებები pdf / 3.2 MB 12 საფრთხეების ანალიზი და რისკის შეფასება pdf / 1.9 MB 13 მართვა და მონიტორინგი pdf / 2.3 MB 14 პროექტის საერთო შეფასება pdf / 1.6 MB 15 გამოყენებული ლიტერატურა pdf / 2.2 MB 16 ავტორები pdf / 2.4 MB დანართი A ნაწილი 1 pdf / 12.5 MB დანართი A ნაწილი 2 pdf / 19 MB დანართი B, ზემოქმედების შეფასების ცხრილები pdf / 1.7 MB დანართი B2 ზოგადი ზემოქმედებების ცხრილი pdf / 1.1 MB დანართი B3 უბან-სპეციფიკური ზემოქმედებების ცხრილი pdf / 953.5 KB დანართი C საჯარო განხილვისა და კონსულტაციების გეგმა pdf / 7.4 MB დანართი C 2 ESIA-ს საჯარო განხილვის ფაზაზე მიღებულ შენიშვნებზე პასუხი pdf / 729.5 KB დანართი C 3 ESIA-ს ანგარიშში შეტანილი ცვლილებების ნუსხა pdf / 187.1 KB დანართი D ბუნებრივი გარემოს მონიტორინგის გეგმა pdf / 2.1 MB დანართი E ვალდებულებათა რეესტრი pdf / 2 MB დანართი F პროექტის გარემოსდაცვითი სტანდარტები pdf / 5.6 MB
საქართველოში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (SCPX ESIA)
საქართველოში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი, ბსგზშ (SCPX ESIA)
00i ზოგადი შენიშვნები pdf / 128.1 KB 00ii სარჩევი pdf / 95.7 KB 01 შესავალი pdf / 603.9 KB 02 ტერმინოლოგია და აბრევიატურა pdf / 682.2 KB 03 მიდგომა და მეთოდოლოგია pdf / 1.1 MB 04 პროექტის განხორციელება და ალტერნატივების შეფასება pdf / 6.1 MB 05 პროექტის აღწერა pdf / 7.9 MB 06 პოლიტიკა, სამართლებრივი და ადმისტრაციული ჩარჩო pdf / 1.8 MB 07 ბუნებრივი გარემოს ფონური მდგომარეობა pdf / 6.5 MB 08 სოციო-ეკონომიკური გარემოს ფონური მდგომარარეობა pdf / 3.2 MB 09 კონსულტაციის პროცესი pdf / 871.9 KB 10 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედებები და შემარბილებელი ღონისძიებები pdf / 4.9 MB 11 კუმულაციური და ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედებები pdf / 702.2 KB 12 საფრთხეების ანალიზი და რისკის შეფასება pdf / 1.5 MB 13 მართვა და მონიტორინგი pdf / 834.9 KB 14 პროექტის საერთო შეფასება pdf / 681.4 KB 15 გამოყენებული ლიტერატურა pdf / 748 KB 16 ESIA -ს ავტორები pdf / 454.7 KB
დანართი A
A 2.1 CSG1 ნაზარლო არსებული pdf / 5.5 MB A 2.2 CSG1 ნაზარლო შემოთავაზებული ხედი pdf / 5.5 MB A 2.3 CSG1 ლემშვენიერა არსებული ხედი pdf / 5.1 MB A 2.4 CSG1 ლემშვენიერა შემოთავაზებული ხედი pdf / 6.1 MB A 2.5 CSG1 ჯანდარის გზა არსებული ხედი pdf / 4.3 MB A 2.6 CSG1 ჯანდარის გზა შემოთავაზებული ხედი pdf / 4.3 MB A 2.7 CSG1 ჯანდარის გზა შემოთავაზებული ხედი შემარბილებელი ღონისძიებების შემდეგ pdf / 4.3 MB A 2.8 CSG2 რეხა არსებული ხედი pdf / 3.8 MB A 2.9 CSG2 რეხა შემოთავაზებული ხედი pdf / 3.8 MB A 2.10 CSG2 რეხა შემოთავაზებული ხედი შემარბილებელი ღონისძიებებით pdf / 3.8 MB A 2.11 CSG2 ხანდო არსებული ხედი pdf / 4.6 MB A 2.12 CSG2 ხანდო შემოთავაზებული ხედი pdf / 4.6 MB A 2.13 CSG2 არსებული ხედი რეხადან ხანდოს გზისკენ pdf / 4.2 MB A 2.14 CSG2 შემოთავაზებული ხედი რეხადან ხანდოს გზისკენ pdf / 4.5 MB A2.15 PRMS ჯულდა არსებული ხედი pdf / 4.9 MB A2.16 PRMS ჯულდა შემოთავაზებული ხედი pdf / 4.9 MB A2.17 PRMS ჯულდა შემოთავაზებული ხედი შემარბილებელი ღონისძიებებით pdf / 4.9 MB A2.18 PRMS ვალე არსებული ხედი pdf / 5.7 MB A2.19 PRMS ვალე შემოთავაზებული ხედი pdf / 5.7 MB A2.20 PRMS არსებული ხედი pdf / 3.8 MB A2.21 PRMS შემოთავაზებული ხედი pdf / 3.9 MB რუკა 3.1 pdf / 11 MB რუკა 3.2 pdf / 10.7 MB რუკა 3.3 pdf / 12.3 MB რუკა 3.4 pdf / 10.8 MB რუკა 3.5 pdf / 12.5 MB რუკა 3.5a pdf / 8.4 MB რუკა 3.5b pdf / 9.7 MB რუკა 3.5c pdf / 9.2 MB რუკა 3.5d pdf / 7.3 MB რუკა 3.5e pdf / 6.7 MB რუკა 3.6 pdf / 13.6 MB
საქართველოში სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი, ბსგზშ დამატება (SCPX ESIA Addendum)
00i არატექნიკური რეზიუმე pdf / 11.1 MB 00ii RSK-ს ზოგადი შენიშვნები pdf / 1.6 MB 00iii სარჩევი pdf / 1.5 MB 01 შესავალი pdf / 1.7 MB 02 ტერმინოლოგია და აბრევიატურები pdf / 1 MB 03 მიდგომა და მეთოდოლოგია pdf / 1.6 MB 04 პროექტის განვითარება და ალტერნატივების შეფასება pdf / 3.6 MB 05 პროექტის აღწერა pdf / 7.4 MB 06 პოლიტიკის, იურიდიული და ადმინისტრაციული ჩარჩო pdf / 5.1 MB თავი 7 გარემოსდაცვითი ფონური მდგომარეობა pdf / 8.6 MB თავი 8 სოციო–ეკონომიკური ფონური მდგომარეობა pdf / 3.7 MB თავი 9 საკონსულტაციო პროცესი pdf / 976.7 KB თავი 10 გარემოსდაცითი და სოციალური ზემოქმედება და შემარბილებელი ღონისძიებები (დაგეგმილი საქმიანობა) pdf / 1.5 MB თავი 11 კუმულაციური და ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება pdf / 880.8 KB თავი 12 საფრთხის ანალიზი და რისკის შეფასება (დაუგეგმავი მოვლენები) pdf / 644.7 KB თავი 13 მართვა და მონიტორინგი pdf / 651 KB თავი 14 პროექტის მთლიანი შეფასება pdf / 2.5 MB თავი 15 წყაროები pdf / 4.9 MB თავი 16 წვლილის შემომტანები pdf / 419.6 KB დანართი A შეზღუდვების რუკები pdf / 7.8 MB დანართი B ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებების ცხრილები pdf / 2.8 MB დანართი C1 საჯარო განხილვებისა და კონსულტაციების გეგმა pdf / 832.7 KB დანართი C2 პასუხები ESIA ანგარიშის დამატების საჯარო განხილვის ეტაპზე მიღებულ შენიშვნებზე pdf / 1.2 MB დანართი C3 ESIA ანგარიშის დამატების შესწორებების რეესტრი pdf / 719 KB დანართი D მშენებლობის ფაზის “ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მართვისა და მონიტორინგის გეგმა” (განახლებული) pdf / 544.3 KB დანართი E ვალდებულებების რეესტრი pdf / 639.6 KB